کدشرح کدرگKkاتاق عمل پزشک 1Kپزشک 2kاتاق عملاستندبای بیهوشیاستندبای جراح قلب
900660آنژیوپلاستی بدون بالون با استنت مستقیمرگ اول441813,288,00043,155,2007,146,0003,322,0003,322,000
900665آنژیوپلاستی بدون بالون با استنت مستقیماستنت دوم همان رگ
یا شاخه فرعی همان رگ
2286,644,00021,577,6003,176,0001,661,0001,661,000
900666آنژیوپلاستی بدون بالون با استنت مستقیماستنت سوم همان رگ
یا شاخه فرعی همان رگ
1554,530,00014,712,0001,985,0001,132,5001,132,500
۸۰درصد کد ۹۰۰۶۶۰آنژیوپلاستی بدون بالون با استنت مستقیماستنت رگ دوم35.214.410,630,40034,524,1605,716,8002,657,6002,657,600
900672آنژیوپلاستی با بالون با استنت استنت مجموعه رگ اول834225,066,00081,406,40016,674,0006,266,5006,266,500
900665آنژیوپلاستی با بالون با استنت استنت دوم همان رگ
یا شاخه فرعی همان رگ
2286,644,00021,577,6003,176,0001,661,0001,661,000
900666آنژیوپلاستی با بالون با استنت استنت سوم همان رگ
یا شاخه فرعی همان رگ
1554,530,00014,712,0001,985,0001,132,5001,132,500
900673آنژیوپلاستی با بالون با استنت استنت مجموعه رگ دوم462313,892,00045,116,8009,131,0003,473,0003,473,000
900673آنژیوپلاستی با بالون با استنت استنت مجموعه رگ سوم462313,892,00045,116,8009,131,0003,473,0003,473,000
900670آنژیوپلاستی با بالون بدون استنت POBAپوبای رگ اول412112,382,00040,212,8008,337,0003,095,5003,095,500
900675آنژیوپلاستی با بالون بدون استنت POBAپوبای رگ دوم32179,664,00031,385,6006,749,0002,416,0002,416,000
غیر قابل پرداختآنژیوپلاستی با بالون بدون استنت POBAپوبای همان رگ00000
900680آنژیوپلاستی پرایمری PCI با تعبیه یک استنت1315239,562,000128,484,80020,644,0009,890,5009,890,500
900680آنژیوپلاستی پرایمری PCI بدون استنت873426,274,00085,329,60013,498,0006,568,5006,568,500
900678آنژیوپلاستی LIMA با تعبیه یک استنت 1204036,240,000117,696,00015,880,0009,060,0009,060,000
900676آنژیوپلاستی CTO با تعبیه یک استنت1104033,220,000107,888,00015,880,0008,305,0008,305,000
900677آنژیوپلاستی CTO رتروگراد با تعبیه یک استنت 1506045,300,000147,120,00023,820,00011,325,00011,325,000
900820آنژیوگرافی ساده501915,100,00049,040,0007,543,000
900825آنژیوگرافی عروق پیوندی863425,972,00084,348,80013,498,000
900915EPS برای AV-AT-AVRT- WPW- AVNRT1506045,300,000147,120,00023,820,000
900920EPS برای PVC- AF-VT-AFL2429873,084,000237,353,60038,906,000