کدملی (Code)ویژگی کدشرح کد (Value) کلحرفه‌ایفنی بیهوشیحق العمل پزشک ۱kحق العمل پزشک ۲kاتاق عمل 1 Kجمع کل جمع کل 2Kبستری جمع کل ۲K سرپایی
800005#پذيرش و ثبت نمونه های آزمايشگاهي 0.0700.0700029,96029,96029,96029,960
800010#خونگيري وريدي يا مويرگي، يک يا چند نوبت0.150.10.05030,200101,10021,40051,600122,50078,200
800012#خونگیری وریدی یا مویرگی یک یا چند بار با لوله خلاء 0.30.150.15045,300151,65064,200109,500215,850149,400
800015#خونگيري وريدي از کودکان زير 5 سال 0.30.250.05075,500252,75021,40096,900274,150163,400
800017#خونگيري با استفاده از لوله خلاء از کودکان زير 5 سال 0.40.250.15075,500252,75064,200139,700316,950206,200
800020#جمع آوري نمونه ترشحات واژن، پروستات يا مجراي ادراري 0.20.10.1030,200101,10042,80073,000143,90099,600
800025#جمع‌آوري ترشحات نوک پستان 0.10.050.05015,10050,55021,40036,50071,95049,800
800030#اندازه‌گيري کمّي حجم ادرار جمع‌آوري شده در مدت زمان معين 0.110.030.0809,06030,33034,24043,30064,57051,280
800035#جمع‌آوري شيره معده يا دوازدهه يک نوبت 0.190.030.1609,06030,33068,48077,54098,81085,520
800040#جمع‌آوري شيره معده بعد از تحريك با هيستامين يا مواد محرک مشابه 0.240.040.2012,08040,44085,60097,680126,040108,320
800045#نمونه‌گيري از ضايعات قارچي، گال، ليشمانيا و موارد مشابه 0.20.10.1030,200101,10042,80073,000143,90099,600
800200#آزمايش كامل ادرار با استفاده از نوار ادراري يا قرص‌هاي دارويي براي تعيين بيليروبين، قند، هموگلوبين، كتون‌ها، لوكوسيت‌ها، نيتريت، PH، وزن مخصوص، اوروبيلينوژن و غيره به صورت ماكروسكوپي با يا بدون استفاده از دستگاه خودکار شامل گزارش ويژگي هاي ماکروسکوپي و تجسس ميكروسكوپي 0.190.050.14015,10050,55059,92075,020110,47088,320
800205#آزمايش بيوشيميايي تك درخواستي ادرار ، حداكثر تا 2 آزمايش، هر كدام 0.080.020.0606,04020,22025,68031,72045,90037,040
800210#آزمايش تجسس ميكروسكوپي ادرار به تنهايي 0.080.020.0606,04020,22025,68031,72045,90037,040
800215#اندازه گيري کمّي وزن مخصوص ادرار 0.080.020.0606,04020,22025,68031,72045,90037,040
800220#اندازه گيري کيفي یا نيمه كمي ميكروآلبومينوري با نوار تست يا ساير روشها 0.170.050.12015,10050,55051,36066,460101,91079,760
800225#اندازه‌گيري کمّي پروتئين در ادرار جمع‌آوري شده در مدت زمان معين 0.190.050.14015,10050,55059,92075,020110,47088,320
800230#اندازه گيري کيفي یا نيمه کمّي پروتئين بنس جونز در ادرار به روش شيميايي و حرارتي 0.160.040.12012,08040,44051,36063,44091,80074,080
800235#اندازه گيري کمّي هموگلوبين، اگزالات، سيترات و يا پنتوز در ادرار به روش غير آنزيمي 0.140.030.1109,06030,33047,08056,14077,41064,120
800240#اندازه گيري کيفي اوروبيلينوژن ادرار 0.140.030.1109,06030,33047,08056,14077,41064,120
800255#آزمايش کيفي کلريد فريک براي غربالگري بيماريهاي متابوليک ژنتيکي از جمله PKU (تجسس اسيد فنيل پيرويک) در ادرار 0.220.060.16018,12060,66068,48086,600129,140102,560
800260#آزمايش کيفي/نيمه کمّي براي غربالگري الکاپتونوري (تجسس اسيد هموژنتيسيك) در ادرار 0.310.050.26015,10050,550111,280126,380161,830139,680
800265#اندازه‌گيري کمّي مس سرم 0.350.090.26027,18090,990111,280138,460202,270162,400
800266#اندازه‌گيري کمّي مس ادرار 24 ساعته 0.350.090.26027,18090,990111,280138,460202,270162,400
800270#اندازه گيري کيفي/نيمه کمّي تيروزين ادرار 0.350.090.26027,18090,990111,280138,460202,270162,400
800275#اندازه گيري کيفي/نيمه کمّي سيستين و هموسيستين ادرار 0.330.070.26021,14070,770111,280132,420182,050151,040
800280#اندازه گيري کيفي/نيمه کمّي هموسيستين ادرار 0.150.030.1209,06030,33051,36060,42081,69068,400
800290#تجسس ميکروسکوپي گلبول قرمز ديسمورفيك در ادرار 0.160.040.12012,08040,44051,36063,44091,80074,080
800295#*اندازه گيري کيفي/نيمه کمّي مواد احيا كننده در ادرار 0.230.060.17018,12060,66072,76090,880133,420106,840
800300#*تجسس ميکروسکوپي دانه‌هاي متاكروماتيك در ادرار 0.150.040.11012,08040,44047,08059,16087,52069,800
800305#*آزمايش Addis Count 0.340.090.25027,18090,990107,000134,180197,990158,120
800315#*اندازه‌گيري کمّي اكسالات به روش آنزيمي در ادرار 24 ساعته 0.570.160.41048,320161,760175,480223,800337,240266,360
800320#*اندازه گيري کمّي سيترات به روش آنزيمي در ادرار 24 ساعته 1.140.310.83093,620313,410355,240448,860668,650531,320
800400#اندازه گيري کمّي گلوكز خون/سرم/پلاسما 0.180.060.12018,12060,66051,36069,480112,02085,440
800405#اندازه گيري کمّي گلوكز خون/سرم/پلاسما، 2 ساعت پس از صرف صبحانه (2hpp) 0.220.080.14024,16080,88059,92084,080140,800105,360
800410#آزمايش تحمل گلوكز با حداقل 4 نمونه (GTT) 0.60.160.44048,320161,760188,320236,640350,080279,200
800415#اندازه گيري کمّي اوره خون/سرم/پلاسما 0.160.050.11015,10050,55047,08062,18097,63075,480
800416#اندازه گيري کمّي اوره ادار 0.160.050.11015,10050,55047,08062,18097,63075,480
800420#اندازه گيري کمّي كراتينين خون/سرم/پلاسما 0.20.060.14018,12060,66059,92078,040120,58094,000
800421#اندازه گيري کمّي كراتينين ادرار 0.20.060.14018,12060,66059,92078,040120,58094,000
800425#اندازه گيري کمّي اسيد اوريك خون/سرم/پلاسما 0.20.060.14018,12060,66059,92078,040120,58094,000
800426#اندازه گيري کمّي اسيد اوريك ادرار 0.20.060.14018,12060,66059,92078,040120,58094,000
800430#اندازه گيري کمّي تري‌گليسيريد در خون/سرم/پلاسما 0.270.090.18027,18090,99077,040104,220168,030128,160
800435#اندازه گيري کمّي كلسترول در خون/سرم/پلاسما 0.20.060.14018,12060,66059,92078,040120,58094,000
800440#اندازه‌گيري کمّي HDL-Cholesterol در سرم/پلاسما 0.260.080.18024,16080,88077,040101,200157,920122,480
800445#اندازه‌گيري کمّي LDL- Cholesterol در سرم/پلاسما 0.290.10.19030,200101,10081,320111,520182,420138,120
800460#اندازه‌گيري کمّي سديم خون/سرم/پلاسما 0.230.080.15024,16080,88064,20088,360145,080109,640
800461#اندازه‌گيري کمّي سديم ادرار 0.230.080.15024,16080,88064,20088,360145,080109,640
800465#اندازه‌گيري کمّي پتاسيم خون/سرم/پلاسما 0.230.080.15024,16080,88064,20088,360145,080109,640
800466#اندازه‌گيري کمّي پتاسيم ادرار 0.230.080.15024,16080,88064,20088,360145,080109,640
800470#اندازه‌گيري کمّي کلر خون/سرم/پلاسما 0.220.060.16018,12060,66068,48086,600129,140102,560
800471#اندازه‌گيري کمّي کلر ادرار 0.220.060.16018,12060,66068,48086,600129,140102,560
800475#اندازه‌گيري کمّي دي اكسيدكربن يا بي‌كربنات 0.20.040.16012,08040,44068,48080,560108,92091,200
800480#اندازه گيري کمّي ليتيم سرم 0.240.060.18018,12060,66077,04095,160137,700111,120
800485#اندازه گيري کمّي كلسيم سرم/پلاسما 0.250.090.16027,18090,99068,48095,660159,470119,600
800486#اندازه گيري کمّي كلسيم ادرار 0.250.090.16027,18090,99068,48095,660159,470119,600
800490#اندازه گيري کمّي كلسيم يونيزه خون/سرم/پلاسما 0.220.040.18012,08040,44077,04089,120117,48099,760
800495#اندازه گيري کمّي فسفر سرم/پلاسما 0.210.070.14021,14070,77059,92081,060130,69099,680
800496#اندازه گيري کمّي فسفر ادرار0.210.070.14021,14070,77059,92081,060130,69099,680
800500#اندازه‌گيري کمّي آهن سرم/پلاسما 0.280.110.17033,220111,21072,760105,980183,970135,240
800505#اندازه‌گيري ظرفيت اتصال آهن(TIBC) 0.350.120.23036,240121,32098,440134,680219,760166,600
800510#اندازه گیری کمی پروتئین خون0.210.070.14021,14070,77059,92081,060130,69099,680
800515#اندازه گیری کمی آلبومین خون0.210.070.14021,14070,77059,92081,060130,69099,680
800520#اندازه‌گيري کمّي پروتئين توتال سرم و تعيين نسبت آلبومين به گلوبولين 0.510.210.3063,420212,310128,400191,820340,710247,680
800525#اندازه‌گيري کمّي بيليروبين سرم/پلاسما (شامل بيليروبين توتال و مستقيم) 0.390.120.27036,240121,320115,560151,800236,880183,720
800530#اندازه‌گيري کمّي فعاليت آنزيم ((AST SGOT در سرم/پلاسما 0.250.090.16027,18090,99068,48095,660159,470119,600
800535#اندازه‌گيري کمّي فعاليت آنزيم ((ALT SGPT در سرم/پلاسما 0.250.090.16027,18090,99068,48095,660159,470119,600
800540#اندازه‌گيري کمّي فعاليت آنزيم فسفاتاز قليايي (ALP) در سرم/پلاسما 0.250.090.16027,18090,99068,48095,660159,470119,600
800545#اندازه‌گيري کمّي فعاليت آنزيم اسيد فسفاتاز توتال (ACP) در سرم/پلاسما 0.260.070.19021,14070,77081,320102,460152,090121,080
800550#اندازه‌گيري کمّي فعاليت آنزيم اسيد فسفاتاز پروستاتيك در سرم/پلاسما 0.420.110.31033,220111,210132,680165,900243,890195,160
800555#اندازه‌گيري کمّي فعاليت آنزيم لاکتات دهيدروژناز ((LD LDH در سرم/پلاسما 0.740.260.48078,520262,860205,440283,960468,300353,120
800556#اندازه‌گيري کمّي فعاليت آنزيم لاکتات دهيدروژناز ((LD LDH در مایعات بدن 0.740.260.48078,520262,860205,440283,960468,300353,120
800560#اندازه‌گيري کمّي ايزوآنزيم‌هاي لاکتات دهيدروژناز (LD) در سرم/پلاسما 0.940.140.8042,280141,540342,400384,680483,940421,920
800565#اندازه‌گيري کمّي فعاليت آنزيم کراتين فسفوکيناز CPK) CK) توتال در سرم/پلاسما 0.940.290.65087,580293,190278,200365,780571,390442,920
800570#اندازه‌گيري کمی ايزو آنزيم کراتين فسفوکيناز CPK-MB در سرم/پلاسما 0.770.160.61048,320161,760261,080309,400422,840351,960
800571#*اندازه‌گيري کمی MASSـMBـCPK 1.70.21.5060,400202,200642,000702,400844,200755,600
800575#اندازه‌گيري کمّي فعاليت آنزيم آلدولاز در سرم/پلاسما 0.550.140.41042,280141,540175,480217,760317,020255,000
800580# آزمايش بررسي فعاليت آنزيم G6PD گلبول قرمز 0.90.30.6090,600303,300256,800347,400560,100427,200
800585#اندازه‌گيري کمّي فعاليت آنزيم آميلاز در سرم/پلاسما 0.560.190.37057,380192,090158,360215,740350,450266,280
800586#اندازه‌گيري کمّي فعاليت آنزيم آميلاز در ادرار 0.560.190.37057,380192,090158,360215,740350,450266,280
800590#اندازه‌گيري کمّي فعاليت آنزيم ليپاز در سرم/پلاسما 0.530.130.4039,260131,430171,200210,460302,630245,040
800595#اندازه‌گيري کمّي فعاليت آنزيم ايزوسيترات دهيدروژناز در سرم/پلاسما 0.380.10.28030,200101,100119,840150,040220,940176,640
800600#اندازه‌گيري کمّي فعاليت آنزيم سوربيتول دهيدروژناز در سرم/پلاسما 0.340.060.28018,12060,660119,840137,960180,500153,920
800605#اندازه‌گيري کمّي فعاليت آنزيم گاماگلوتاميل ترانسفراز(GGT) در سرم/پلاسما 1.090.360.730108,720363,960312,440421,160676,400516,920
800610#اندازه‌گيري کمّي فعاليت آنزيم لوسين آمينوپپتيداز(LAP) در سرم/پلاسما 0.810.120.69036,240121,320295,320331,560416,640363,480
800611#اندازه‌گيري کمّي فعاليت آنزيم لوسين آمينوپپتيداز(LAP) در ادرار و مایعات بدن 0.810.120.69036,240121,320295,320331,560416,640363,480
800615#اندازه‌گيري کمّي فعاليت آنزيم 5- نوكلئوتيداز (NT-5) در سرم/پلاسما 0.780.120.66036,240121,320282,480318,720403,800350,640
800620#اندازه‌گيري کمّي فعاليت آنزيم كولين استراز سرم 0.230.050.18015,10050,55077,04092,140127,590105,440
800625#اندازه‌گيري کمّي فعاليت آنزيم كولين استراز خون كامل 0.280.060.22018,12060,66094,160112,280154,820128,240
800630#اندازه‌گيري کمّي فعاليت آنزيم آدنوزين دي آميناز (ADA) در سرم/پلاسما 1.30.241.06072,480242,640453,680526,160696,320590,000
800631#اندازه‌گيري کمّي فعاليت آنزيم آدنوزين دي آميناز (ADA) در مايعات بدن 1.30.241.06072,480242,640453,680526,160696,320590,000
800635#اندازه‌گيري کمّي پيروات در سرم/پلاسما 0.550.340.210102,680343,74089,880192,560433,620283,000
800640#اندازه‌گيري کمّي لاكتات در سرم/پلاسما 0.440.230.21069,460232,53089,880159,340322,410220,520
800645#اندازه گيري کمّي فعاليت موراميداز در سرم/پلاسما 0.260.040.22012,08040,44094,160106,240134,600116,880
800650#اندازه گيري كليرانس كراتينين (برمبناي اندازه گيري کراتينين در سرم و ادرار) 0.410.110.3033,220111,210128,400161,620239,610190,880
800655#اندازه گيري كليرانس اوره (برمبناي اندازه گيري کراتينين در سرم و ادرار) 0.310.080.23024,16080,88098,440122,600179,320143,880
800660#*اندازه گيري کمّي هومووانيليک اسيد (HVA) به روش HPLC در ادرار 1.930.531.40160,060535,830599,200759,2601,135,030900,240
800665#*اندازه گیری هر آنالیت شیمی بالینی که در فهرست خدمات مشخص نشده است0.250.090.16027,18090,99068,48095,660159,470119,600
800670#اندازه گيري کمّي آمينواسيدها به ازاي يک يا چند آمينواسيد در سرم/پلاسما 1.930.531.40160,060535,830599,200759,2601,135,030900,240
800671#اندازه گيري کمّي آمينواسيدها به ازاي يک يا چند آمينواسيد در ادرار و مایعات بدن 1.930.531.40160,060535,830599,200759,2601,135,030900,240
800675#آزمايش چالش گلوکز (GCT) 0.480.130.35039,260131,430149,800189,060281,230223,640
800680#*اندازه گيري PH مايعات بدن به جز خون و ادرار 0.320.090.23027,18090,99098,440125,620189,430149,560
800700#آزمايش الکتروفورز ايمونوفيکساسيون؛ ساير مايعات بدن با تغليظ (براي مثال ادرار ،CSF) 71.35.70392,6001,314,3002,439,6002,832,2003,753,9003,178,000
800705#آزمايش الکتروفورزيس هموگلوبين همراه اندازه گيري هموگلوبين F به روش شيميايي و هموگلوبين 2 A به روش ستون توا ماً 2.711.70302,0001,011,000727,6001,029,6001,738,6001,295,600
800710#آزمايش الكـتروفورز همـوگلوبين به روش سيترات آگار به منظور افتراق هموگلوبين‌هاي غيرطبيعي 2.020.531.490160,060535,830637,720797,7801,173,550938,760
800715#آزمايش کيفي ايزوپروپانل و حرارت (تعيين هموگلوبين ناپايدار) 1.750.261.49078,520262,860637,720716,240900,580785,400
800720#اندازه گيري کمّي نسبت زنجيره‌هاي گلوبين به روش بيوسنتز In vitro 1.960.471.490141,940475,170637,720779,6601,112,890904,680
800725#اندازه گيري کمّي هموگلوبين جنيني (HbF) به روش شيميايي 0.190.050.14015,10050,55059,92075,020110,47088,320
800730#اندازه گيري کمّي هموگلوبين 2 A به روش کروماتوگرافي ستوني 0.870.230.64069,460232,530273,920343,380506,450404,560
800735#آزمايش الكتروفورزيس پروتئين‌هاي سرم 1.620.421.20126,840424,620513,600640,440938,220752,160
800740#آزمايش الکتروفورزيس پروتئين هاي ادرار 20.51.50151,000505,500642,000793,0001,147,500926,000
800741#آزمايش الکتروفورزيس پروتئين هاي مایع نخاع 20.51.50151,000505,500642,000793,0001,147,500926,000
800745#آزمايش الكتروفورزيس زنجيره‌هاي گلوبين 1.380.291.09087,580293,190466,520554,100759,710631,240
800750#آزمايش الكتروفورزيس ليپوپروتئين‌هاي سرم 1.250.221.03066,440222,420440,840507,280663,260565,800
800755#آزمايش الکتروفورزيس آپوليپوپروتئين ها سرم 1.250.350.90105,700353,850385,200490,900739,050584,000
800760#آزمايش ايمونو الكتروفورزيس سرم 4.921.283.640386,5601,294,0801,557,9201,944,4802,852,0002,284,960
800761#آزمايش ايمونو الكتروفورزيس ادرار 4.921.283.640386,5601,294,0801,557,9201,944,4802,852,0002,284,960
800765#آزمايش الكتروفورزيس براي تعيين ايزوآنزيم‌هاي CK، LD و آلكالن فسفاتاز 1.360.241.12072,480242,640479,360551,840722,000615,680
800770#آزمايش Current Immuno Electrophoresis) CCIE Counter) 1.330.231.1069,460232,530470,800540,260703,330601,440
800775#آزمايش اندازه گيري کيفي آناليت (ها) با استفاده از كروماتوگرافي ستوني (مانند گاز، مايع و HPLC) 1.870.491.380147,980495,390590,640738,6201,086,030868,960
800780#آزمايش اندازه گيري کمّي آناليت (ها) با استفاده از كروماتوگرافي ستوني (مانند گاز، مايع و HPLC) 2.360.981.380295,960990,780590,640886,6001,581,4201,147,280
800785#آزمايش كروماتوگرافي كاغذي يك بعدي 0.610.160.45048,320161,760192,600240,920354,360283,480
800790#آزمايش كروماتوگرافي كاغذي دو بعدي 0.770.320.45096,640323,520192,600289,240516,120374,360
800795#آزمايش كروماتوگرافي لايه نازک (Thin layer) 2.060.681.380205,360687,480590,640796,0001,278,120976,880
800796#آزمايش كروماتوگرافي لايه نازک (Thin layer) مواد روان گردان، مخدر و داروها و متابولیت آن ها در خون 2.060.681.380205,360687,480590,640796,0001,278,120976,880
800798#آزمايش كروماتوگرافي لايه نازک (Thin layer) متابولیت مرتبط با بیماری های متابولیک در خون 2.060.681.380205,360687,480590,640796,0001,278,120976,880
800799#آزمايش كروماتوگرافي لايه نازک (Thin layer) مواد روان گردان، مخدر و داروها و متابولیت آن ها در ادرار و مایعات بدن 2.060.681.380205,360687,480590,640796,0001,278,120976,880
800800#اندازه‌گيري کمّي هموگلوبين گليكوزيله (HbA1C) در خون 1.190.360.830108,720363,960355,240463,960719,200559,720
800805#اندازه‌گيري کمّي هر يك از فلزات سنگين در مايعات بدن به روش جذب اتمي (Fe ،Zn ، Hg و ساير موارد) 1.710.7110214,420717,810428,000642,4201,145,810831,280
800810#اندازه‌گيري کمّي منيزيم خون يا ساير فلزات سنگين به روش اسپكتروفتومتري 0.350.110.24033,220111,210102,720135,940213,930165,200
800815#اندازه‌گيري کمّي منيزيم يونيزه خون به روش اسپكتروفتومتري 0.30.080.22024,16080,88094,160118,320175,040139,600
800820#تجسس و تشخيص مواد مخدر(مانند مورفين و مپريدين) در خون/سرم/پلاسما 0.980.30.68090,600303,300291,040381,640594,340461,440
800821#تجسس و تشخيص مواد مخدر(مانند مورفين و مپريدين) در ادرار 0.980.30.68090,600303,300291,040381,640594,340461,440
800825#اندازه گيري کيفي/نيمه کمّي اسيد استيل سالسيليك (آسپيرين) 0.310.080.23024,16080,88098,440122,600179,320143,880
800830#اندازه گيري کمّي اسيد استيل سالسيليك (آسپيرين) 0.460.190.27057,380192,090115,560172,940307,650223,480
800835#اندازه‌گيري کمّي باربيتورات ها به طريق شيميايي 0.370.10.27030,200101,100115,560145,760216,660172,360
800840# اندازه‌گيري کمّي كاربامازپين و داروهاي ضد صرع و آنتي بيوتيك‌ها در خون/سرم/پلاسما 2.490.651.840196,300657,150787,520983,8201,444,6701,156,720
800845# اندازه‌گيري کمّي سيكلوسپورين در خون/سرم/پلاسما 2.40.71.70211,400707,700727,600939,0001,435,3001,125,200
800847# اندازه‌گيري کمّي Tacrolimous در خون/سرم/پلاسما 2.40.71.70211,400707,700727,600939,0001,435,3001,125,200
800850# اندازه‌گيري کمّي سطح ساير داروها در خون/سرم/پلاسما یا ادرار 1.480.391.090117,780394,290466,520584,300860,810688,040
800855# اندازه گيري کمّي 5-هيدروكسي اندول استيك اسيد (5HIAA) در ادرار 0.540.140.4042,280141,540171,200213,480312,740250,720
800860# اندازه گيري کمّي وانيليل مندليك اسيد (VMA) در ادرار 0.950.250.7075,500252,750299,600375,100552,350441,600
800865# اندازه‌گيري کمّي متيل موالونيك اسيد (M/M/A) در ادرار 1.320.680.640205,360687,480273,920479,280961,400660,160
800870# اندازه گيري کمّي كتكول آمين‌هاي در خون/سرم/پلاسما 0.920.240.68072,480242,640291,040363,520533,680427,360
800871# اندازه گيري کمّي كتكول آمين‌هاي در ادرار 0.920.240.68072,480242,640291,040363,520533,680427,360
800872# اندازه گيري کمّي نورآدرنالین در خون/سرم/پلاسما 0.920.240.68072,480242,640291,040363,520533,680427,360
800873# اندازه گيري کمّي نورآدرنالین در ادرار 0.920.240.68072,480242,640291,040363,520533,680427,360
800875#اندازه‌گيري کمّي متانفرين، نورمتانفرين آزاد در سرم 1.880.491.390147,980495,390594,920742,9001,090,310873,240
800876#اندازه‌گيري کمّي متانفرين، نورمتانفرين در ادرار 1.880.491.390147,980495,390594,920742,9001,090,310873,240
800880#اندازه‌گيري کمّي 17-كتواستروئيدها در ادرار 0.710.170.54051,340171,870231,120282,460402,990327,680
800885#اندازه‌گيري کمّي 17-هيدروكسي استروئيدها در ادرار 0.710.170.54051,340171,870231,120282,460402,990327,680
800890#آزمايش اسپكتروفتومتريك مايع آمنيوتيك 0.260.060.2018,12060,66085,600103,720146,260119,680
800895#اندازه‌گيري کمّي بيليروبين در مايع آمنيوتيك 0.230.060.17018,12060,66072,76090,880133,420106,840
800900#اندازه‌گيري کمّي لسيتين و اسفنگوميلين در مايع آمنيوتيك 0.450.090.36027,18090,990154,080181,260245,070205,200
800905#آزمايش ثبات كف (Foam Stability Test) در مايع آمنيوتيك 0.190.050.14015,10050,55059,92075,020110,47088,320
800910# اندازه‌گيري کمّي هيدروكسي پرولين آزاد در ادرار 0.910.430.480129,860434,730205,440335,300640,170449,680
800915# اندازه‌گيري کمّي هيدروكسي پرولين توتال در ادرار 0.910.430.480129,860434,730205,440335,300640,170449,680
800925#اندازه‌گيري کيفي/نيمه کمّي اسيد موكوپلي ساكاريدهاي ادرار 0.190.050.14015,10050,55059,92075,020110,47088,320
800930#اندازه‌گيري کمّي اسيد موكوپلي ساكاريدهاي ادرار 0.320.070.25021,14070,770107,000128,140177,770146,760
800935#آزمايش اسيد معده شامل اندازه گيري کمّي اسيد کلريدريک آزاد، اسيديته توتال، براي هر نمونه 0.60.10.5030,200101,100214,000244,200315,100270,800
800945#اندازه گيري فاكتور داخلي (Intrinsic Factor) در شيره معده 1.610.281.33084,560283,080569,240653,800852,320728,280
800950#جمع‌آوري نمونه عرق 1.680.351.330105,700353,850569,240674,940923,090768,040
800955#اندازه‌گيري کمّي دلتا آمينولوولينيك(Delta-ALA) در ادرار 0.820.170.65051,340171,870278,200329,540450,070374,760
800960#اندازه‌گيري کمّي پورفيرين در ادرار 0.190.050.14015,10050,55059,92075,020110,47088,320
800965#اندازه گيري کيفي/نيمه کمي اوروپورفيرين در ادرار 0.150.060.09018,12060,66038,52056,64099,18072,600
800970#اندازه‌گيري کمّي اوروپورفيرين ادرار 0.20.030.1709,06030,33072,76081,820103,09089,800
800975#اندازه گيري کيفي/نيمه کمي كوپروپورفيرين در ادرار 0.150.060.09018,12060,66038,52056,64099,18072,600
800980#اندازه گيري کمّي كوپروپورفيرين خون 0.230.060.17018,12060,66072,76090,880133,420106,840
800981#اندازه گيري کمّي كوپروپورفيرين ادرار 0.230.060.17018,12060,66072,76090,880133,420106,840
800982#اندازه گيري کمّي كوپروپورفيرين مدفوع 0.230.060.17018,12060,66072,76090,880133,420106,840
800985#اندازه گيري کيفي/نيمه کمي پورفوبيلينوژن ادرار 0.150.060.09018,12060,66038,52056,64099,18072,600
800990#اندازه گيري کمّي پورفوبيلينوژن ادرار 0.240.050.19015,10050,55081,32096,420131,870109,720
800995#اندازه گيري کمّي اوروبيلينوژن در ادرار 0.450.090.36027,18090,990154,080181,260245,070205,200
800996#اندازه گيري کمّي اوروبيلينوژن در مدفوع 0.450.090.36027,18090,990154,080181,260245,070205,200
801000#*اندازه‌گيري کمّي فنيل آلانين يا تيروزين به روش شيميايي در سرم/پلاسما / خون کامل1.420.371.050111,740374,070449,400561,140823,470659,560
801001#*اندازه‌گيري کمّي فنيل آلانين يا تيروزين به روش شيميايي در ادرار 1.420.371.050111,740374,070449,400561,140823,470659,560
801005#اندازه‌گيري کمّي سرولوپلاسمين به روش شيميايي در سرم/پلاسما 1.470.650.820196,300657,150350,960547,2601,008,110720,160
801010#اندازه‌گيري کمّي آمونياك خون/پلاسما 0.870.330.54099,660333,630231,120330,780564,750418,560
801015#اندازه گيري کمّي اسيد لاكتيك خون/پلاسما 0.450.250.2075,500252,75085,600161,100338,350227,600
801016#اندازه گيري کمّي اسيد لاكتيك مایع مغزی نخاعی 0.450.250.2075,500252,75085,600161,100338,350227,600
801020#اندازه گيري کمّي الكل (اتانول) در هر نوع نمونه باليني به جز هواي بازدمي 0.40.080.32024,16080,880136,960161,120217,840182,400
801025#اندازه گيري کمّي ميوگلوبين (Myoglobin) خون/پلاسما/ سرم 0.930.240.69072,480242,640295,320367,800537,960431,640
801026#اندازه گيري کمّي ميوگلوبين (Myoglobin) ادرار 0.930.240.69072,480242,640295,320367,800537,960431,640
801030#اندازه گيري کمّي مِت هموگلوبين (Methemoglobin) خون 0.190.030.1609,06030,33068,48077,54098,81085,520
801040#اندازه گيري کيفي/نيمه کمّي تروپونين قلبي در خون/سرم/پلاسما 0.810.210.6063,420212,310256,800320,220469,110376,080
801045#اندازه گيري کمّي تروپونين قلبي در خون/سرم/پلاسما 1.430.790.640238,580798,690273,920512,5001,072,610722,640
801050#اندازه گيري کمّي Homosysteine سرم/پلاسما 1.960.471.490141,940475,170637,720779,6601,112,890904,680
801051#اندازه گيري کمّي Homosysteine ادرار 1.960.471.490141,940475,170637,720779,6601,112,890904,680
801055#اندازه گيري کمّي گالاكتوز سرم/پلاسما 0.190.050.14015,10050,55059,92075,020110,47088,320
801056#اندازه گيري کمّي گالاكتوز ادرار 0.190.050.14015,10050,55059,92075,020110,47088,320
801060#آزمايش جذب دي گزيلوز 0.570.150.42045,300151,650179,760225,060331,410264,960
801065#آزمايش تحمل لاكتوز 0.60.160.44048,320161,760188,320236,640350,080279,200
801070#آزمايش تحمل گلوكاگون 0.280.060.22018,12060,66094,160112,280154,820128,240
801075#آزمايش تحمل تالبوتاميد 2.180.381.80114,760384,180770,400885,1601,154,580986,240
801080#آزمايش گازهاي خوني شامل (HCO3, PO2, PCO2, PH, CO2) و محاسبه O2 اشباع 1.280.490.790147,980495,390338,120486,100833,510616,440
801082#اندازه گيري گازهاي خوني شامل (PH, PO2, PCO2, CO2, HCO3)، محاسبه O2 اشباع، همراه با سديم، پتاسيم، کلسيم، هموگلوبين، هماتوکريت، گلوکز و لاکتات خون 2.511.50302,0001,011,000642,000944,0001,653,0001,210,000
801085#اندازه‌گيري کمّي مونواكسيدكربن يا كربوكسي هموگلوبين در خون 0.280.060.22018,12060,66094,160112,280154,820128,240
801090#اندازه‌گيري کيفي/ نيمه کمّي منواكسيد كربن يا كربوكسي هموگلوبين در خون 0.230.060.17018,12060,66072,76090,880133,420106,840
801095#اندازه‌گيري كيفي/ نيمه كمي استن و اجسام كتوني سرم/ پلاسما 0.150.040.11012,08040,44047,08059,16087,52069,800
801100#اندازه گيري کمّي اسمولا ليته پلاسما يا ساير مايعات بدن 0.350.090.26027,18090,990111,280138,460202,270162,400
801105#اندازه‌گيري کمّي بتا-كاروتن سرم 0.220.050.17015,10050,55072,76087,860123,310101,160
801110#اندازه‌گيري کمّي اسيدآسكوربيك (ويتامينC) سرم/پلاسما 0.250.050.2015,10050,55085,600100,700136,150114,000
801115#اندازه گيري کمّي تيامين (ويتامين B1) خون/سرم/پلاسما 1.340.21.14060,400202,200487,920548,320690,120601,520
801120#اندازه گيري کمّي ريبوفلاوين (ويتامين B2) گلبول قرمز/سرم/پلاسما 1.340.21.14060,400202,200487,920548,320690,120601,520
801121#اندازه گيري کمّي ريبوفلاوين (ويتامين B2) گلبول ادرار 1.340.21.14060,400202,200487,920548,320690,120601,520
801125#اندازه گيري کمّي فوليك اسيد سرم/پلاسما 1.540.41.140120,800404,400487,920608,720892,320715,120
801130#اندازه گيري کمّي سيانوکوبالامين (ويتامينB12) گلبول قرمز/سرم/پلاسما 1.540.41.140120,800404,400487,920608,720892,320715,120
801135#اندازه‌گيري کمّي رتينول (ويتامين A) سرم 0.30.080.22024,16080,88094,160118,320175,040139,600
801140#آزمايش حلاليت براي تشخيص کم‌خوني سلول داسي (Solubility Test) Dithionite Rapid Test 0.20.060.14018,12060,66059,92078,040120,58094,000
801145#اندازه گيري کمّي ترانسفرين (Transferrin) سرم/پلاسما 1.370.570.80172,140576,270342,400514,540918,670666,160
801150#آزمايش اشباع ترانسفرين (Transferrin Saturation ) سرم 0.50.130.37039,260131,430158,360197,620289,790232,200
801155#اندازه گيري رسپتورهاي ترانسفرين سرم/پلاسما 1.050.320.73096,640323,520312,440409,080635,960494,200
801160#تجزيه سنگ‌هاي ادراري و كيسه صفرا 0.470.120.35036,240121,320149,800186,040271,120217,960
801165#اندازه گيري کمّي ديگوکسين(Digoxin ) سرم/پلاسما 1.470.690.780208,380697,590333,840542,2201,031,430725,760
801170#اندازه گيري کمّي فريتين سرم/پلاسما 1.450.680.770205,360687,480329,560534,9201,017,040715,800
801175#اندازه گيري کمّي تيروزين به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) سرم/پلاسما (پایش)1.970.541.430163,080545,940612,040775,1201,157,980918,760
801176#*اندازه گيري کمّي تيروزين به روش HPLC ادرار 1.970.541.430163,080545,940612,040775,1201,157,980918,760
801180#اندازه‌گيري کمّي فنيل آلانين به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) سرم/پلاسما (پایش) 1.970.541.430163,080545,940612,040775,1201,157,980918,760
801181#*اندازه‌گيري کمّي فنيل آلانين به روش HPLC ادرار 1.970.541.430163,080545,940612,040775,1201,157,980918,760
801182#اندازه‌گيري کمّي تيروزين و فنيل آلانين به صورت همزمان به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) سرم/پلاسما (تایید تشخیص)2.950.752.20226,500758,250941,6001,168,1001,699,8501,367,600
801183#اندازه‌گيري کمّي تيروزين و فنيل آلانين به صورت همزمان به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) ادرار (تایید تشخیص) 2.950.752.20226,500758,250941,6001,168,1001,699,8501,367,600
801185#اندازه‌گيري کمّي هاپتوگلوبين خون/سرم/پلاسما 1.310.360.950108,720363,960406,600515,320770,560611,080
801190#*اندازه گيري Arylsulfatase A,B,C ؛ هر كدام در سرم/پلاسما 2.620.721.90217,440727,920813,2001,030,6401,541,1201,222,160
801191#*اندازه گيري Arylsulfatase A,B,C ؛ هر كدام در ادرار 2.620.721.90217,440727,920813,2001,030,6401,541,1201,222,160
801195#*تجسس هموسيدرين در ادرار 0.290.080.21024,16080,88089,880114,040170,760135,320
801200#*اندازه‌گيري کمّي هر يك از آپوليپوپروتئين‌ها سرم/پلاسما 1.310.360.950108,720363,960406,600515,320770,560611,080
801205#*اندازه گيري کمّي (Lipoprotein a (Lpa سرم/پلاسما 1.170.320.85096,640323,520363,800460,440687,320545,560
801210#*اندازه‌گيـــري کيفي/ نيمه کمّــي فعاليت آنزيم تريپسين در مايع دوازدهــه و مدفــوع Stool Trypsin Activity 0.690.190.5057,380192,090214,000271,380406,090321,920
801220#*اندازه گيري کوکائين و متابوليت‌هاي آن در خون/سرم/پلاسما 0.450.120.33036,240121,320141,240177,480262,560209,400
801221#*اندازه گيري کوکائين و متابوليت‌هاي آن در ادرار یا مایعات بدن 0.450.120.33036,240121,320141,240177,480262,560209,400
801225#*اندازه گيري کمّي فنوباربيتال به روش HPLC در سرم/پلاسما 1.970.541.430163,080545,940612,040775,1201,157,980918,760
801230#*اندازه گيري کمّي نورتريپتيلين به روش HPLC در سرم/پلاسما 1.970.541.430163,080545,940612,040775,1201,157,980918,760
801235#*اندازه گيري کمّي Amphetamine يا Methamphetamineبه روش HPLC در سرم/پلاسما 1.970.541.430163,080545,940612,040775,1201,157,980918,760
801240#*اندازه‌گيري کمّي ساير ويتامين‌ها به روش HPLC در نمونه هاي باليني 1.970.541.430163,080545,940612,040775,1201,157,980918,760
801245#*اندازه گيري کيفي/نيمه کمّي متادون در خون/سرم/پلاسما 0.40.110.29033,220111,210124,120157,340235,330186,600
801246#*اندازه گيري کيفي/نيمه کمّي متادون در ادرار 0.40.110.29033,220111,210124,120157,340235,330186,600
801250#*اندازه گيري کمّي تئوفيلين سرم/پلاسما 1.130.310.82093,620313,410350,960444,580664,370527,040
801255#*اندازه گيري کمّي Cystatin C سرم/پلاسما 20.551.450166,100556,050620,600786,7001,176,650933,000
801260#*آزمايش هاي غربالگري بيماري هاي متابوليک Test Metabolic Disorders Screening (by TMS Method) براي 25 بيماري 1.710.471.240141,940475,170530,720672,6601,005,890797,680
801265#*MDA 1.140.310.83093,620313,410355,240448,860668,650531,320
801270#*اندازه گيري کمّي کاتالاز (Catalase ) در خون يا ادرار 1.430.391.040117,780394,290445,120562,900839,410666,640
801280#*اندازه گيري کمّي گلوتاتيون ردوكتاز (GSH) در خون 1.430.391.040117,780394,290445,120562,900839,410666,640
801400#اندازه گيري کمّي T3 سرم/پلاسما 0.640.280.36084,560283,080154,080238,640437,160313,120
801405#‏ اندازه گيري کمّي T4 سرم/پلاسما 0.640.280.36084,560283,080154,080238,640437,160313,120
801410#اندازه گيري کمّي (T3 Uptake (T3RU سرم/پلاسما 0.640.280.36084,560283,080154,080238,640437,160313,120
801415#اندازه گيري کمّي (Thyroid Stimulating Hormone (TSH سرم/پلاسما 0.830.370.460111,740374,070196,880308,620570,950407,040
801420#اندازه‌گيري کمّي FreeT3 سرم/پلاسما 0.830.370.460111,740374,070196,880308,620570,950407,040
801425#اندازه گيري کمّي FreeT4 سرم/پلاسما 0.830.370.460111,740374,070196,880308,620570,950407,040
801430# اندازه‌گيري کمّي (Thyrotropin-Releasing Hormone (TRH سرم/پلاسما /خون کامل0.660.20.46060,400202,200196,880257,280399,080310,480
801435# اندازه‌گيري کمّي Thyroglobulin سرم/پلاسما 1.730.810.920244,620818,910393,760638,3801,212,670853,840
801440# اندازه‌گيري کمّي (Follicle stimulating hormone (FSH سرم/ پلاسما يا ادرار 0.80.280.52084,560283,080222,560307,120505,640381,600
801445# اندازه‌گيري کمّي (LH) Luteinizing hormone خون 0.80.280.52084,560283,080222,560307,120505,640381,600
801446#اندازه‌گيري کمّي (LH) Luteinizing hormone ادرار 0.80.280.52084,560283,080222,560307,120505,640381,600
801450# اندازه‌گيري کمّي پرولاکتين Prolactin سرم/پلاسما 0.870.30.57090,600303,300243,960334,560547,260414,360
801455# اندازه‌گيري کمّي تستوسترون Testosteroneسرم/پلاسما 0.950.330.62099,660333,630265,360365,020598,990452,800
801456#اندازه‌گيري کمّي استراديول (E2) ادرار 1.150.40.750120,800404,400321,000441,800725,400548,200
801460# اندازه‌گيري کمّي تستوسترون آزاد Free Testosterone سرم/پلاسما 0.870.30.57090,600303,300243,960334,560547,260414,360
801461#*اندازه گیری کمّی دی هیدرو تستوسترون 1.450.251.2075,500252,750513,600589,100766,350655,600
801465# اندازه‌گيري کمّي دي هيدرو اپي اندروسترون سولفات DHEA-S سرم/پلاسما 0.980.340.640102,680343,740273,920376,600617,660467,040
801470# اندازه‌گيري کمّي دي هيدرو اپي اندروسترون DHEA سرم/پلاسما 0.980.340.640102,680343,740273,920376,600617,660467,040
801475# اندازه‌گيري کمّي پروژسترون Progesterone سرم/پلاسما 0.980.340.640102,680343,740273,920376,600617,660467,040
801480# اندازه‌گيري کمّي17-هيدروکسي پروژسترون 17-OH-Progesteron خون، سرم/پلاسما 1.150.40.750120,800404,400321,000441,800725,400548,200
801485# اندازه‌گيري کمّي استراديول (E2) سرم/پلاسما 1.150.40.750120,800404,400321,000441,800725,400548,200
801486#اندازه‌گيري کمّي استريول (E3) ادرار1.150.40.750120,800404,400321,000441,800725,400548,200
801490# اندازه‌گيري کمّي استريول (E3) سرم/ پلاسما 1.150.40.750120,800404,400321,000441,800725,400548,200
801495# اندازه‌گيري کمّي اندروستنديون Androstenedione سرم/پلاسما 1.140.30.84090,600303,300359,520450,120662,820529,920
801500# اندازه‌گيري کمّي هورمون پاراتيروتيد PTH سرم /پلاسما 1.220.420.80126,840424,620342,400469,240767,020580,960
801505# اندازه‌گيري کمّي کلسي تونين Calcitonin سرم/پلاسما 1.210.370.840111,740374,070359,520471,260733,590569,680
801510# اندازه‌گيري کمّي 25-هيدروکسي ويتامين D (25-Hydroxy Vitamin D) سرم/پلاسما 10.10.9030,200101,100385,200415,400486,300442,000
801515#اندازه‌گيري کمّي 1و25-هيدروکسي ويتامين D (1,25-Hydroxy Vitamin D) در سرم/پلاسما 10.10.9030,200101,100385,200415,400486,300442,000
801520# اندازه‌گيري کمّي رنين (Renin)در پلاسما 1.180.410.770123,820414,510329,560453,380744,070562,440
801525# اندازه‌گيري کمّي (Angiotensin Converting Enzyme (ACE در سرم/پلاسما 1.610.421.190126,840424,620509,320636,160933,940747,880
801530# اندازه‌گيري کمّي Angiotensin II در پلاسما 1.440.251.19075,500252,750509,320584,820762,070651,320
801535# اندازه‌گيري کمّي Aldosterone در سرم/پلاسما 1.270.221.05066,440222,420449,400515,840671,820574,360
801536# اندازه‌گيري کمّي Aldosterone در ادرار 1.270.221.05066,440222,420449,400515,840671,820574,360
801540# اندازه‌گيري کمّي اريتروپوئتين (EPO ) در سرم/پلاسما 1.810.711.10214,420717,810470,800685,2201,188,610874,080
801545# اندازه‌گيري کمّي Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) در پلاسما 1.080.330.75099,660333,630321,000420,660654,630508,440
801550# اندازه‌گيري کمّي Cortisol در سرم/پلاسما 0.920.350.570105,700353,850243,960349,660597,810442,760
801551# اندازه‌گيري کمّي Cortisol در ادرار 0.920.350.570105,700353,850243,960349,660597,810442,760
801555# اندازه‌گيري کمّي هورمون رشد انساني (HGH) Human Growth Hormone در سرم/پلاسما سطح پایه 10.380.620114,760384,180265,360380,120649,540481,200
801560# اندازه‌گيري کمّي HGH در سرم/پلاسما، بعد از تحريك یا مهار (L-Dopa ، ورزش یا سایر محرک ها)، به ازای هر بار،0.90.20.7060,400202,200299,600360,000501,800413,200
801565# اندازه‌گيري کمّي Insulin در سرم 0.980.340.640102,680343,740273,920376,600617,660467,040
801570# اندازه‌گيري کمّي C-Peptide در سرم 1.050.320.73096,640323,520312,440409,080635,960494,200
801575# اندازه‌گيري کمّي Glucagon در سرم/پلاسما 0.990.260.73078,520262,860312,440390,960575,300460,120
801580# اندازه‌گيري کمّي Gastrin در سرم 1.180.450.730135,900454,950312,440448,340767,390568,040
801585# اندازه‌گيري کمّي Gastrin در سرم بعد از تحريك سكرتين 1.180.450.730135,900454,950312,440448,340767,390568,040
801590# اندازه‌گيري کمّي Beta HCG در سرم/پلاسما 0.980.340.640102,680343,740273,920376,600617,660467,040
801595# اندازه‌گيري کمّي Beta-HCG در سرم/پلاسما با تيتراژ حداقل با سه رقت 1.810.711.10214,420717,810470,800685,2201,188,610874,080
801600# اندازه‌گيري کمّي وازوپرسين يا ADH در سرم/پلاسما 1.160.240.92072,480242,640393,760466,240636,400530,080
801605#اندازه‌گيري کمّي ميكروآلبومين در ادرار به روش الايزا یا ایمونوتوربیدیمتری1.550.351.20105,700353,850513,600619,300867,450712,400
801610#* اندازه‌گيري کمّي هورمون هاي ديگري كه به روشهاي RIA و الايزا اندازه‌گيري مي‌شوند1.330.231.1069,460232,530470,800540,260703,330601,440
801615#* اندازه‌گيري کمّي IGF-1 Insulin Like Growth Factor 1)) 1.430.391.040117,780394,290445,120562,900839,410666,640
801620#* اندازه‌گيري کمّي Free Beta-HCG در سرم/پلاسما 1.810.711.10214,420717,810470,800685,2201,188,610874,080
801625#*آنتي بادي ها يا هورمون هايي که به روش کمي لومينسانس، الکتروکمي لومينسانس و ELFA اندازه گيري مي‌شوند1.810.711.10214,420717,810470,800685,2201,188,610874,080
801800#*تومورمارکرهايي که به روش کمي لومينسانس، الکتروکمي لومينسانس و ELFA اندازه‌گيري مي‌شوند1.810.711.10214,420717,810470,800685,2201,188,610874,080
801805#اندازه‌گيري کمّي (CEA(Carcinoembryonic Antigen در سرم/ پلاسما 1.560.760.80229,520768,360342,400571,9201,110,760774,080
801806#اندازه‌گيري کمّي (CEA(Carcinoembryonic Antigen در مایعات بدن 1.560.760.80229,520768,360342,400571,9201,110,760774,080
801810# اندازه‌گيري کمّي آلفا فتوپروتئين در سرم/ پلاسما 1.250.540.710163,080545,940303,880466,960849,820610,600
801815# اندازه‌گيري کمّي آلفا فتوپروتئين در مايع آمنيون 1.810.711.10214,420717,810470,800685,2201,188,610874,080
801820# اندازه‌گيري کمّي PSA در سرم/ پلاسما 1.750.760.990229,520768,360423,720653,2401,192,080855,400
801825# اندازه‌گيري کمّي Free PSAدر سرم/ پلاسما 1.420.530.890160,060535,830380,920540,980916,750681,960
801830# اندازه‌گيري کمّي(SHBG) Hormon Binding Globolin Sex در سرم/ پلاسما 1.220.330.89099,660333,630380,920480,580714,550568,360
801835#اندازه‌گيري کمّي CA 19-9 در سرم/ پلاسما و مايعات بدن 1.810.711.10214,420717,810470,800685,2201,188,610874,080
801840#اندازه‌گيري کمّي CA 15-3 در سرم/ پلاسما و مايعات بدن 1.810.711.10214,420717,810470,800685,2201,188,610874,080
801845#اندازه‌گيري کمّي CA 125 در سرم/ پلاسما و مايعات بدن 1.810.711.10214,420717,810470,800685,2201,188,610874,080
801850#*تومورماركرهاي درج نشده ديگر 1.810.711.10214,420717,810470,800685,2201,188,610874,080
801855#*اندازه‌گيري کمّي Cyfra 21-1 در سرم 1.810.711.10214,420717,810470,800685,2201,188,610874,080
801856#*آنتی بادی Anti NSE(Neuron-Specific Enolase) 10.30.7090,600303,300299,600390,200602,900470,000
801857#*آزمایش Chromogranin A به روش الایزا 2.30.22.1060,400202,200898,800959,2001,101,0001,012,400
802000#آزمايش CBC (هموگلوبين، هماتوكريت، شمارش گلبول قرمز و سفيد و پلاكت، انديس‌هاي سلولي) و شمارش افتراقي گلبولهاي سفيد 0.340.150.19045,300151,65081,320126,620232,970166,520
802005#آزمايش شمارش گلبولهاي سفيد به تنهايي 0.190.080.11024,16080,88047,08071,240127,96092,520
802010#اندازه‌گيري هموگلوبين 0.080.030.0509,06030,33021,40030,46051,73038,440
802015#اندازه‌گيري هماتوكريت 0.080.030.0509,06030,33021,40030,46051,73038,440
802020#شمارش رتيكولوسيت‌ها 0.20.070.13021,14070,77055,64076,780126,41095,400
802025#شمارش پلاكت‌ها 0.120.030.0909,06030,33038,52047,58068,85055,560
802030#اندازه گيري سديمانتاسيون گلبولهاي قرمز 0.110.040.07012,08040,44029,96042,04070,40052,680
802035#آزمايش تجسس سلول LE 0.340.140.2042,280141,54085,600127,880227,140165,120
802045#آزمايش شمارش افتراقي ائوزينوفيل در ترشحات بيني و ساير مايعات بدن 0.160.030.1309,06030,33055,64064,70085,97072,680
802050#آزمايش شمارش مطلق ائوزينوفيل در ادرار 0.160.030.1309,06030,33055,64064,70085,97072,680
802055#آزمايش شكنندگي گلبول‌هاي قرمز (Osmotic Fragility Test) 0.170.050.12015,10050,55051,36066,460101,91079,760
802060#آزمايش داسي شدن گلبول قرمز بوسيله متابيسولفيت سديم (Sickle cell Prep) 0.210.070.14021,14070,77059,92081,060130,69099,680
802065# اندازه‌گيري کمّي هموگلوبين پلاسما 0.170.030.1409,06030,33059,92068,98090,25076,960
802070#آزمايش تجسس ميکروسکوپي گسترش خون از نظر انگل‌هايي نظيرمالاريا، بورليا، تريپانوزوم و ساير موارد مشابه 0.20.070.13021,14070,77055,64076,780126,41095,400
802075#آزمايش تجسس اجسام هاينز در خون محيطي 0.090.020.0706,04020,22029,96036,00050,18041,320
802080# اندازه‌گيري کمّي Red Cell Mass 0.810.170.64051,340171,870273,920325,260445,790370,480
802085# اندازه‌گيري کمّي Total Blood Volume 0.810.170.64051,340171,870273,920325,260445,790370,480
802090# اندازه‌گيري کمّي Total Plasma Volume 0.810.170.64051,340171,870273,920325,260445,790370,480
802095#*سایر آزمایش های خون شناسی که در فهرست خدمات مشخص نشده اند0.20.070.13021,14070,77055,64076,780126,41095,400
802200# اندازه‌گيري کمّي زمان سيلان خون (BT) 0.110.040.07012,08040,44029,96042,04070,40052,680
802205# اندازه‌گيري کمّي زمان سيلان خون با روش IVY 0.160.050.11015,10050,55047,08062,18097,63075,480
802210# اندازه‌گيري کمّي زمان انعقاد خون (CT) 0.150.050.1015,10050,55042,80057,90093,35071,200
802215# اندازه‌گيري کمّي زمان پروتومبين (PT ) با تعيين ميزان INR 0.360.120.24036,240121,320102,720138,960224,040170,880
802220# اندازه‌گيري کمّي زمان ترومبوپلاستين نسبي (PTT يا aPTT) 0.350.110.24033,220111,210102,720135,940213,930165,200
802221#*بررسی مسیر داخلی انعقاد به روش ترومبوالاستومتری 7.80.17.7030,200101,1003,295,6003,325,8003,396,7003,352,400
802222#*بررسی مسیر خارجی انعقاد به روش ترومبوالاستومتری 8.10.18030,200101,1003,424,0003,454,2003,525,1003,480,800
802223#*بررسی اثر فیبرینوژن بر پروسه انغقاد خون به روش ترومبوالاستومتری 9.80.19.7030,200101,1004,151,6004,181,8004,252,7004,208,400
802224#*بررسی اثر هپارین بر پروسه انغقاد خون به روش ترومبوالاستومتری 9.80.19.7030,200101,1004,151,6004,181,8004,252,7004,208,400
802225# اندازه‌گيري کمّي فيبرينوژن 0.420.130.29039,260131,430124,120163,380255,550197,960
802226#*بررسی اثر آپروتینین بر پروسه انغقاد خون به روش ترومبوالاستومتری 9.80.19.7030,200101,1004,151,6004,181,8004,252,7004,208,400
802230#آزمايش حل شدن فيبرين 0.110.020.0906,04020,22038,52044,56058,74049,880
802235#آزمايش مصرف پروترومبين 0.20.040.16012,08040,44068,48080,560108,92091,200
802240# اندازه‌گيري کمّي زمان ترومبين (TT) 0.320.070.25021,14070,770107,000128,140177,770146,760
802245# اندازه‌گيري کمّي زمان رپتيلاز 0.20.040.16012,08040,44068,48080,560108,92091,200
802246# اندازه‌گيري کمّي میزان فاکتور انعقادی II 2.40.51.90151,000505,500813,200964,2001,318,7001,097,200
802247# اندازه‌گيري کمّي میزان فاکتور انعقادی V 2.40.51.90151,000505,500813,200964,2001,318,7001,097,200
802248# اندازه‌گيري کمّي میزان فاکتور انعقادی VII 2.40.51.90151,000505,500813,200964,2001,318,7001,097,200
802249# اندازه‌گيري کمّي میزان فاکتور انعقادی VIII 2.40.51.90151,000505,500813,200964,2001,318,7001,097,200
802250# اندازه‌گيري کمّي ميزان فاكتور انعقادي IX 2.40.51.90151,000505,500813,200964,2001,318,7001,097,200
802251# اندازه‌گيري کمّي ميزان فاكتور انعقادي X 2.40.51.90151,000505,500813,200964,2001,318,7001,097,200
802252# اندازه‌گيري کمّي ميزان فاكتور انعقادي XI 2.40.51.90151,000505,500813,200964,2001,318,7001,097,200
802253# اندازه‌گيري کمّي ميزان فاكتور انعقادي XII 2.40.51.90151,000505,500813,200964,2001,318,7001,097,200
802255# اندازه‌گيري کمّي مواد حاصل از تخريب فيبرين (FDP) (کد 802330 همزمان قابل گزارش و اخذ نمی‌باشد)1.050.250.8075,500252,750342,400417,900595,150484,400
802260#آزمايش ليز شدن يوگلوبولين (ELT) 0.380.080.3024,16080,880128,400152,560209,280173,840
802265#اندازه‌گيري کمّي فاكتور فون ويلبراند 2.40.51.90151,000505,500813,200964,2001,318,7001,097,200
802270# اندازه‌گيري کمّي فاكتور XIII 2.40.51.90151,000505,500813,200964,2001,318,7001,097,200
802275# اندازه‌گيري کمّي فاكتورIII پلاكتي 2.40.51.90151,000505,500813,200964,2001,318,7001,097,200
802280# اندازه‌گيري کمّي پروتئين C 4.51.530453,0001,516,5001,284,0001,737,0002,800,5002,136,000
802285# اندازه‌گيري کمّي پروتئين S 4.51.530453,0001,516,5001,284,0001,737,0002,800,5002,136,000
802290# اندازه‌گيري کمّي آنتي ترومبينIII يا ساير مهاركننده‌هاي فاكتور انعقادي و ضد انعقادي و فون‌ويلبراند فاكتور 2.460.751.710226,500758,250731,880958,3801,490,1301,157,880
802295#آزمايش تجمع پلاكت‌ها به ازاي هر معرف (Platelet aggregation) 3.70.33.4090,600303,3001,455,2001,545,8001,758,5001,625,600
802300#آزمايش چسبندگي پلاكت (Platelet adhesion) 0.250.050.2015,10050,55085,600100,700136,150114,000
802305#آزمايش ركلسيفيكاسيون پلاسما (PRT) 0.140.020.1206,04020,22051,36057,40071,58062,720
802315#آزمايش جمع شدن لخته (Clot Retraction) 0.090.020.0706,04020,22029,96036,00050,18041,320
802320#آزمايش تشخيص آنتي بادي ضد پلاكتي به روش فلوسايتومتري 2.810.732.080220,460738,030890,2401,110,7001,628,2701,304,880
802325#آزمايش تشخيص آنتي بادي ضد پلاكتي به روشIF 0.840.220.62066,440222,420265,360331,800487,780390,320
802330# اندازه‌گيري کمّي D-Dimer 2.050.311.74093,620313,410744,720838,3401,058,130920,800
802335#اندازه‌گيري (PVO-ELT) Post Venous Occlusion Euglobulin Lysis Time 0.610.160.45048,320161,760192,600240,920354,360283,480
802340#اندازه‌گيري کمّي (Plasminogen Activator Inhibitor) 0.320.070.25021,14070,770107,000128,140177,770146,760
802345#اندازه‌گيري TPA (Tissue Plasminogen Activator) 1.460.221.24066,440222,420530,720597,160753,140655,680
802350#آزمايش APC-R (Activated Protein C Resistance) 1.150.30.85090,600303,300363,800454,400667,100534,200
802355#*آزمايش Functional Clotting Protein 1.650.451.20135,900454,950513,600649,500968,550769,200
802360#* اندازه‌گيري کمّي Plasmin Inhibitor 1.050.290.76087,580293,190325,280412,860618,470490,000
802365#* اندازه‌گيري کمّي Heparin 1.830.51.330151,000505,500569,240720,2401,074,740853,240
802370#* اندازه‌گيري کمّي فاكتورهاي انعقادي II,X,VII (هپاتوكمپلكس) 1.830.51.330151,000505,500569,240720,2401,074,740853,240
802375#*سایر آزمایش‌های مربوط به انعقاد که در فهرست خدمات مشخص نشده اند0.350.110.24033,220111,210102,720135,940213,930165,200
802500#آزمايش تعيين گروه خون ABO,Rh,Du 0.40.170.23051,340171,87098,440149,780270,310195,000
802505#آزمايش تعيين ژنوتيپ Rh (E ,e,C,c)؛ هر کدام 0.150.030.1209,06030,33051,36060,42081,69068,400
802510#*آزمايش پانل سل (تشخيص آنتي‌بادي‌هاي غير طبيعي در سرم) 20.21.8060,400202,200770,400830,800972,600884,000
802515#آزمايش كراس ماچ استاندارد 0.580.20.38060,400202,200162,640223,040364,840276,240
802520#آزمايش كراسماچ به روش فلوسايتومتري 2.040.431.610129,860434,730689,080818,9401,123,810933,320
802525#آزمايش كومبس مستقيم 0.180.060.12018,12060,66051,36069,480112,02085,440
802530#آزمايش کومبس غيرمستقيم 0.370.140.23042,280141,54098,440140,720239,980177,960
802535#آزمايش غربالگري آنتي‌بادي (Antibody Screening ) 0.850.10.75030,200101,100321,000351,200422,100377,800
802540#آزمايش تعيين آنتي‌ژن‌هاي ساير گروه‌هاي خوني ديگر (مانند kell) 0.270.070.2021,14070,77085,600106,740156,370125,360
802545#*آزمايش رد ابوت (Paternity Test) 7.681.616.070486,2201,627,7102,597,9603,084,1804,225,6703,512,440
802550#FFP شامل آماده سازي (گرم کردن) هر واحد 0.120.030.0909,06030,33038,52047,58068,85055,560
802555#پلاسما فرزيس درماني براي هر 500 سي سي 4.170.873.30262,740879,5701,412,4001,675,1402,291,9701,906,560
802560#آزمايش کراس مچ WBC جهت پيوند 1.320.340.980102,680343,740419,440522,120763,180612,560
802565#آزمايش Reactive Ab Panel جهت پيوند 2.230.581.650175,160586,380706,200881,3601,292,5801,035,640
802570#آزمايش HLA A,B, C Typing تنها يك آنتي ژن(مانند B5 يا B27 ) 2.310.61.710181,200606,600731,880913,0801,338,4801,072,680
802575#آزمايشA,B,C HLA Typing چند آنتي ژن 3.530.742.790223,480748,1401,194,1201,417,6001,942,2601,614,440
802580#آزمايش HLA Typing كلاس I 5.140.94.240271,800909,9001,814,7202,086,5202,724,6202,325,920
802585#آزمايش HLA Typing كلاس II 7.481.126.360338,2401,132,3202,722,0803,060,3203,854,4003,358,240
802590#آزمايش بررسي CD مارکرهاي سطحي به ازاي هر مارکر به روش فلوسايتومتري 3.512.50302,0001,011,0001,070,0001,372,0002,081,0001,638,000
802591#آزمايش بررسي CD مارکرهاي سيتوپلاسميک به ازاي هر مارکر به روش فلوسايتومتري 7160302,0001,011,0002,568,0002,870,0003,579,0003,136,000
802595#آزمايش DQ/DR HLA Typing تنها يك آنتي ژن 3.590.752.840226,500758,2501,215,5201,442,0201,973,7701,641,520
802600#آزمايش DQ/DR Typing HLA چند آنتي ژن 4.91.033.870311,0601,041,3301,656,3601,967,4202,697,6902,241,400
802615#تهيه و تزريق لنفوسيت براي درمان سقط هاي عادي 23.744.9718.7701,500,9405,024,6708,033,5609,534,50013,058,23010,856,520
802620#آزمايش تعيين سكرتور، غيرسكرتور و نيمه سكرتور با نمونه بزاق 1.570.331.24099,660333,630530,720630,380864,350718,160
802625#آزمايش تيتراژ ImmuneAnti-A,ImmuneAnti-B,ImmuneAnti-A+B هر كدام 0.460.110.35033,220111,210149,800183,020261,010212,280
802630#آزمايش بررسي اتوايمون آنتي بادي در سرم بيماران 0.470.10.37030,200101,100158,360188,560259,460215,160
802640#اندازه گيري کيفي/نيمه کمّي CIC در سرم/پلاسما (Circulating Immune Complex) 0.460.120.34036,240121,320145,520181,760266,840213,680
802645#آزمايش بررسي اتوهموليز 0.240.040.2012,08040,44085,60097,680126,040108,320
802650#*شستشوي خون هر واحد 1.970.541.430163,080545,940612,040775,1201,157,980918,760
802652#گلبول قرمز متراكم 3.512.50302,0001,011,0001,070,0001,372,0002,081,0001,638,000
802654#پلاكت رندم 2.511.50302,0001,011,000642,000944,0001,653,0001,210,000
802656#پلاسما FFP 2.20.71.50211,400707,700642,000853,4001,349,7001,039,600
802658#كرايوي خون 2.20.71.50211,400707,700642,000853,4001,349,7001,039,600
802660#گلبول قرمز با حذف لكوسيت 6240604,0002,022,0001,712,0002,316,0003,734,0002,848,000
802662#پولد پلاكت با حذف لكوسيت 134901,208,0004,044,0003,852,0005,060,0007,896,0006,124,000
802664# اشعه دادن فرآورده هاي خوني 20.51.50151,000505,500642,000793,0001,147,500926,000
802666#پلاسما فرزيس درماني8260604,0002,022,0002,568,0003,172,0004,590,0003,704,000
802668#پلاکت فرزيس8260604,0002,022,0002,568,0003,172,0004,590,0003,704,000
802670#لوكوفرزيس درماني8260604,0002,022,0002,568,0003,172,0004,590,0003,704,000
802674#فرآورده CMV-Negative 8260604,0002,022,0002,568,0003,172,0004,590,0003,704,000
802676#گلبول قرمز شسته شده 5230604,0002,022,0001,284,0001,888,0003,306,0002,420,000
802678#اريتروفرزيس8260604,0002,022,0002,568,0003,172,0004,590,0003,704,000
802679#*سایر آزمایش های مربوط به بانک خون که در فهرست خدمات مشخص نشده اند0.240.040.2012,08040,44085,60097,680126,040108,320
802700#گلوبال-پردازش و نگهداری خون محیطی موبیلیزه اتولوگ10111000302,0001,011,00042,800,00043,102,00043,811,00043,368,000
802705#گلوبال-پردازش و نگهداری خون محیطی موبیلیزه آلوژنیک 10611050302,0001,011,00044,940,00045,242,00045,951,00045,508,000
802710#گلوبال-پردازش و نگهداری مغز استخوان آلوژنیک12411230302,0001,011,00052,644,00052,946,00053,655,00053,212,000
802800#اندازه‌گيري کيفي/نيمه کمّي CRP در سرم/ پلاسما 0.190.070.12021,14070,77051,36072,500122,13091,120
802805# اندازه‌گيري کمّي CRP در سرم/ پلاسما 0.860.330.53099,660333,630226,840326,500560,470414,280
802810#اندازه‌گيري کيفي/نيمه کمّي RFدر سرم/ پلاسما 0.190.070.12021,14070,77051,36072,500122,13091,120
802815# اندازه‌گيري کمّي RF در سرم/ پلاسما 0.610.20.41060,400202,200175,480235,880377,680289,080
802816#*آزمایش تعیین RF-IgG 0.70.20.5060,400202,200214,000274,400416,200327,600
802817#*آزمایش تعیین RF-IgM 0.70.20.5060,400202,200214,000274,400416,200327,600
802818#*آزمایش تعیین RF-IgA 0.70.20.5060,400202,200214,000274,400416,200327,600
802820#آزمايش کيفي/نيمه کمّي منو تست در سرم/ پلاسما 0.160.050.11015,10050,55047,08062,18097,63075,480
802825#اندازه گيري کيفي/نيمه کمّي VDRL يا RPR براي غربالگري سيفليس 0.240.10.14030,200101,10059,92090,120161,020116,720
802830#آزمايش تيتراسيون رايت 0.340.140.2042,280141,54085,600127,880227,140165,120
802835#آزمايش تيتراسيون كومبس رايت 0.510.210.3063,420212,310128,400191,820340,710247,680
802836#آنتی بادی بروسلا به روش Immunocapture 0.60.20.4060,400202,200171,200231,600373,400284,800
802840#آزمايش تيتراسيون 2ME 0.340.120.22036,240121,32094,160130,400215,480162,320
802845#آزمايش تيتراسيون ويدال 0.560.190.37057,380192,090158,360215,740350,450266,280
802850# آزمايش تيتراسيون ASO 0.360.140.22042,280141,54094,160136,440235,700173,680
802855#آزمايش آنتي‌بادي هتروفيل(آزمايش پل بونل) 0.420.110.31033,220111,210132,680165,900243,890195,160
802860#آزمايش پوستي توبركولوز با استفاده از PPD 0.140.050.09015,10050,55038,52053,62089,07066,920
802865#آزمايش پوستي كازوني 0.120.030.0909,06030,33038,52047,58068,85055,560
802870#آزمايش تشخيص حاملگي (Pregnancy Test) از طريق ادرار 0.250.10.15030,200101,10064,20094,400165,300121,000
802880#اندازه گيري کيفي یا نيمه کمّي ANA (Antibody Anti Nuclear) به روش ايمونوفلورسانس 1.450.4510135,900454,950428,000563,900882,950683,600
802881#اندازه گيري کيفي یا نيمه کمّي ANA به روش آلایزا 1.450.4510135,900454,950428,000563,900882,950683,600
802885#اندازه گيري کيفي یا نيمه کمّي آنتي ليستريا به روش ايمونوفلورسانس 1.450.4510135,900454,950428,000563,900882,950683,600
802890#اندازه گيري کيفي یا نيمه کمّي آنتي مايكوپلاسما به روش ايمونوفلورسانس 1.450.4510135,900454,950428,000563,900882,950683,600
802895#اندازه گيري کيفي یا نيمه کمّي (ANCA) Anti Neutrophilic Cytoplasmic Antibody 1.020.350.670105,700353,850286,760392,460640,610485,560
802900#آزمايش اندازه گيري کيفي یا نيمه کمّي (NBT) Nitro Blue Tetrazolium 1.070.370.70111,740374,070299,600411,340673,670509,760
802905#آزمايش Killing 3.020.532.490160,060535,8301,065,7201,225,7801,601,5501,366,760
802910#آزمايش Chemotaxia 3.020.532.490160,060535,8301,065,7201,225,7801,601,5501,366,760
802915#آزمايش Opsonin 1.220.320.9096,640323,520385,200481,840708,720566,960
802920#آزمايش فاگوسيتوز 1.030.270.76081,540272,970325,280406,820598,250478,640
802925# اندازه‌گيري کمّي بتا-2- ميكروگلوبولين (Beta-2-Microglobulin) سرم يا ادرار 1.880.491.390147,980495,390594,920742,9001,090,310873,240
802930#آزمايش هموليز سوکروز (Sucrose Hemolysis Test) 0.340.090.25027,18090,990107,000134,180197,990158,120
802935#آزمايش Ham (Ham’s Test) 0.310.060.25018,12060,660107,000125,120167,660141,080
802940#آزمايش تيتراسيون آگلوتينين‌هاي سرد در سرم 0.430.110.32033,220111,210136,960170,180248,170199,440
802945#آزمايش همولايزين سرد (Cold Hemolysin) سرم 0.430.110.32033,220111,210136,960170,180248,170199,440
802950# آزمايش تجسس Alpha Heavy Chain 1.040.270.77081,540272,970329,560411,100602,530482,920
802955# اندازه‌گيري کيفي/نيمه کمّي DNA –Anti 0.950.250.7075,500252,750299,600375,100552,350441,600
802975#آزمايش تشخيص فنوتيپ B-cell و T-cell به روش فلوسايتومتري 4.181.093.090329,1801,101,9901,322,5201,651,7002,424,5101,941,640
802980#آزمايش تشخيص فنوتيپ B-cell و T-cell با ساير روش‌ها 2.730.712.020214,420717,810864,5601,078,9801,582,3701,267,840
802985#آزمايش ترانسفورماسيون لنفوسيتي(LTT ) 3.60.632.970190,260636,9301,271,1601,461,4201,908,0901,629,000
802990#آزمايش فنوتيپ T4 و T8 4.681.223.460368,4401,233,4201,480,8801,849,3202,714,3002,173,840
802995#آزمايش تشخيص فنوتيپ B-cell و T-cell و T4 كامل 7.371.545.830465,0801,556,9402,495,2402,960,3204,052,1803,369,960
803000#آزمايش تعيين آنتي بادي روبلا (IgG) 1.320.40.920120,800404,400393,760514,560798,160620,960
803005# آزمايش تعيين آنتي بادي روبلا (IgM) 1.320.40.920120,800404,400393,760514,560798,160620,960
803010#آزمايش تعيين آنتي بادي CMV (IgG) 1.320.40.920120,800404,400393,760514,560798,160620,960
803015#آزمايش تعيين آنتي بادي CMV (IgM) 1.320.40.920120,800404,400393,760514,560798,160620,960
803020#آزمايش تعيين آنتي بادي HSV (IgG) 1.240.320.92096,640323,520393,760490,400717,280575,520
803025#آزمايش تعيين آنتي بادي HSV (IgM) 1.240.320.92096,640323,520393,760490,400717,280575,520
803030#آزمايش کيفي (Fluorescent Treponemal Antibody Absorption (FTA-ABS (IgG) 1.240.320.92096,640323,520393,760490,400717,280575,520
803035#آزمايش کيفي (Fluorescent Treponemal Antibody Absorption (FTA-ABS (IgM) 1.240.320.92096,640323,520393,760490,400717,280575,520
803040#آزمايش تعيين آنتي بادي Toxoplasma (IgG) 1.320.40.920120,800404,400393,760514,560798,160620,960
803045#آزمايش تعيين آنتي بادي Toxoplasma (IgM) 1.320.40.920120,800404,400393,760514,560798,160620,960
803050#آزمايش تعيين آنتي‌بادي كلاميديا (IgG) 1.240.320.92096,640323,520393,760490,400717,280575,520
803055#آزمايش تعيين آنتي‌بادي كلاميديا (IgA) 1.240.320.92096,640323,520393,760490,400717,280575,520
803060#آزمايش تعيين آنتي‌بادي كلاميديا (IgM) 1.240.320.92096,640323,520393,760490,400717,280575,520
803065#آزمايش تعيين آنتي‌بادي مايكو پلاسما (IgG) 1.240.320.92096,640323,520393,760490,400717,280575,520
803070#آزمايش تعيين آنتي‌بادي مايكو پلاسما (IgM) 1.240.320.92096,640323,520393,760490,400717,280575,520
803075#آزمايش تعيين آنتي‌بادي هليكوباكتر (IgG) 1.320.40.920120,800404,400393,760514,560798,160620,960
803080#آزمايش تعيين آنتي‌بادي هليكوباكتر (IgA) 1.320.40.920120,800404,400393,760514,560798,160620,960
803085#آزمايش تعيين آنتي‌بادي هليكوباكتر (IgM) 1.320.40.920120,800404,400393,760514,560798,160620,960
803090#آزمايش تشخيص هليكوباكتر به روش ايمنوبلاتينگ 1.110.190.92057,380192,090393,760451,140585,850501,680
803095#آزمايش تعيين آنتي بادي فاسيولا (IgG) 1.110.190.92057,380192,090393,760451,140585,850501,680
803096#آزمايش تعيين آنتي بادي فاسيولا (IgM) 1.110.190.92057,380192,090393,760451,140585,850501,680
803100#آزمايش تعيين آنتي بادي توکسوکارا (IgG) 1.110.190.92057,380192,090393,760451,140585,850501,680
803101#آزمايش تعيين آنتي بادي توکسوکارا (IgM) 1.110.190.92057,380192,090393,760451,140585,850501,680
803105#آزمايش تعيين آنتي بادي VZV(IgG) 1.110.190.92057,380192,090393,760451,140585,850501,680
803106#آزمايش تعيين آنتي بادي VZV(IgM) 1.110.190.92057,380192,090393,760451,140585,850501,680
803110#آزمايش تعيين آنتي‌بادي Mumps (IgG) 1.110.190.92057,380192,090393,760451,140585,850501,680
803111#آزمايش تعيين آنتي‌بادي Mumps (IgM) 1.110.190.92057,380192,090393,760451,140585,850501,680
803115#آزمايش تعيين آنتي‌بادي Measles (IgG) 1.110.190.92057,380192,090393,760451,140585,850501,680
803116#آزمايش تعيين آنتي‌بادي Measles (IgM) 1.110.190.92057,380192,090393,760451,140585,850501,680
803120#آزمايش تعيين آنتي بادي EBV (IgG) 1.110.190.92057,380192,090393,760451,140585,850501,680
803121#آزمايش تعيين آنتي بادي EBV (IgM) 1.110.190.92057,380192,090393,760451,140585,850501,680
803130#آزمايش تعيين آنتي فسفوليپيد (IgG) 1.150.30.85090,600303,300363,800454,400667,100534,200
803131#آزمايش تعيين آنتي فسفوليپيد (IgM) 1.150.30.85090,600303,300363,800454,400667,100534,200
803135#آزمايش تعيين آنتي کارديوليپين (IgG) 0.920.240.68072,480242,640291,040363,520533,680427,360
803136#آزمايش تعيين آنتي کارديوليپين (IgM) 0.920.240.68072,480242,640291,040363,520533,680427,360
803140# آزمايش تعيين آنتي ميتوكندريال آنتي‌بادي (AMA) 0.760.20.56060,400202,200239,680300,080441,880353,280
803145#آزمايش تعيين آنتي‌بادي ضد ماهيچه‌هاي صاف (ASM) 1.20.21060,400202,200428,000488,400630,200541,600
803150#آزمايش تعيين آنتي‌بادي ضد اسپرم 1.330.331099,660333,630428,000527,660761,630615,440
803155# آزمايش تعيين آنتي‌بادي تيروگلوبولين 1.370.450.920135,900454,950393,760529,660848,710649,360
803160#آزمايش تعيين آنتي بادي لشمانيوز احشايي (کالاآزار) (IgG) 1.080.230.85069,460232,530363,800433,260596,330494,440
803161#آزمايش تعيين آنتي بادي لشمانيوز احشايي (کالاآزار) (IgM) 1.080.230.85069,460232,530363,800433,260596,330494,440
803162#آزمایش آگلوتیناسیون مستقیم برای تشخیص لیشمانیوز احشایی(کالاآزار) 0.850.350.50105,700353,850214,000319,700567,850412,800
803165#آزمايش تعيين آنتي بادي بر عليه آميبياز (Amoebiasis) (IgG) 1.110.190.92057,380192,090393,760451,140585,850501,680
803166#آزمايش تعيين آنتي بادي بر عليه آميبياز (Amoebiasis) (IgM) 1.110.190.92057,380192,090393,760451,140585,850501,680
803170#آزمايش تعيين آنتي بادي بر عليه کيست هيداتيک (IgG) 1.110.190.92057,380192,090393,760451,140585,850501,680
803172#آزمايش تعيين آنتي بادي بر عليه کيست هيداتيک (IgM) 1.110.190.92057,380192,090393,760451,140585,850501,680
803175# آزمايش تعيين زنجيره‌هاي سبك كاپا و لامبدا 20.21.8060,400202,200770,400830,800972,600884,000
803180#آزمايش لوپوس آنتي كوآگولانت 1.030.180.85054,360181,980363,800418,160545,780466,040
803185#آزمايش آنتی ژن P24 و آنتی بادی HIV1.810.711.10214,420717,810470,800685,2201,188,610874,080
803186#آزمايش آنتی بادی HIV1.810.711.10214,420717,810470,800685,2201,188,610874,080
803190#آزمایش آنتي ژن HIV- P241.810.711.10214,420717,810470,800685,2201,188,610874,080
803195#آزمایش آنتي بادي IgM) Anti-HBc)1.810.711.10214,420717,810470,800685,2201,188,610874,080
803200#آزمایش آنتي بادي Anti-HAV Total1.810.711.10214,420717,810470,800685,2201,188,610874,080
803205#آزمايش HBsAg1.810.711.10214,420717,810470,800685,2201,188,610874,080
803210#آزمايش HBeAg1.810.711.10214,420717,810470,800685,2201,188,610874,080
803215#آزمايش آنتي بادي Anti-Hbe1.810.711.10214,420717,810470,800685,2201,188,610874,080
803220#آزمايش سنجش آنتي بادي Anti-HBs1.810.711.10214,420717,810470,800685,2201,188,610874,080
803225#آزمايش آنتي بادي Total Anti-HBc1.810.711.10214,420717,810470,800685,2201,188,610874,080
803235#تست تاييدي HIV يا HCV به روش تأییدی استاندارد2.460.432.030129,860434,730868,840998,7001,303,5701,113,080
803240#آزمایش HTLV-I1.610.281.33084,560283,080569,240653,800852,320728,280
803245#آزمایش HTLV-II1.610.281.33084,560283,080569,240653,800852,320728,280
803250#آنتي باديAnti-HEV1.810.711.10214,420717,810470,800685,2201,188,610874,080
803251#آنتي باديAnti- HDV1.810.711.10214,420717,810470,800685,2201,188,610874,080
803255#آنتي بادي Anti-HCV1.810.711.10214,420717,810470,800685,2201,188,610874,080
803260#آزمايش سنجش IgE1.810.711.10214,420717,810470,800685,2201,188,610874,080
803265#آزمايش 50 CH0.920.240.68072,480242,640291,040363,520533,680427,360
803270#آزمايش 50 CH به روش هموليزين (RBC حساس‌شده گوسفند) 0.880.230.65069,460232,530278,200347,660510,730408,840
803275#آزمايش سنجش IgD به روش RID‌ 1.030.270.76081,540272,970325,280406,820598,250478,640
803276#آزمايش سنجشIgG به روش RID‌ 1.030.270.76081,540272,970325,280406,820598,250478,640
803277#آزمايش سنجش IgA به روش RID‌ 1.030.270.76081,540272,970325,280406,820598,250478,640
803278#آزمايش سنجش IgM به روش RID‌ 1.030.270.76081,540272,970325,280406,820598,250478,640
803280#آزمايش سنجش IgD به روش الایزا‌ 1.760.461.30138,920465,060556,400695,3201,021,460817,680
803281#آزمايش سنجشIgG به روش الایزا‌؛ هر کدام 1.760.461.30138,920465,060556,400695,3201,021,460817,680
803282#آزمايش سنجشIgA به روش الایزا‌ 1.760.461.30138,920465,060556,400695,3201,021,460817,680
803283#آزمايش سنجش IgM به روش الایزا‌ 1.760.461.30138,920465,060556,400695,3201,021,460817,680
803284#اندازه‌گيري کمّي C3– ترانسفرين به روش RID و EIA 1.30.450.850135,900454,950363,800499,700818,750619,400
803285# اندازه‌گيري کمّي C4– ترانسفرين به روش RID و EIA 1.30.450.850135,900454,950363,800499,700818,750619,400
803286# اندازه‌گيري کمّي C6– ترانسفرين به روش RID و EIA 1.30.450.850135,900454,950363,800499,700818,750619,400
803287# اندازه‌گيري کمّي C7– ترانسفرين به روش RID و EIA 1.30.450.850135,900454,950363,800499,700818,750619,400
803288# اندازه‌گيري کمّي C8– ترانسفرين به روش RID و EIA 1.30.450.850135,900454,950363,800499,700818,750619,400
803289# اندازه‌گيري کمّي C9– ترانسفرين به روش RID و EIA 1.30.450.850135,900454,950363,800499,700818,750619,400
803290# اندازه‌گيري کمّي Clq 1.080.230.85069,460232,530363,800433,260596,330494,440
803295#اندازه گيري کمّي آلفا-1-آنتي تريپسين 0.990.260.73078,520262,860312,440390,960575,300460,120
803300#اندازه‌گيري کمّي ساب کلاس هاي ايمونوگلوبولين IgG11.80.471.330141,940475,170569,240711,1801,044,410836,200
803301# اندازه‌گيري کمّي ساب کلاس هاي ايمونوگلوبولين IgG2 1.80.471.330141,940475,170569,240711,1801,044,410836,200
803302# اندازه‌گيري کمّي ساب کلاس هاي ايمونوگلوبولين IgG3 1.80.471.330141,940475,170569,240711,1801,044,410836,200
803303# اندازه‌گيري کمّي ساب کلاس هاي ايمونوگلوبولين IgG4 1.80.471.330141,940475,170569,240711,1801,044,410836,200
803305#ژل ديفيوژن كيفي (روش اشترلوني) براي هر آنتي‌بادي يا آنتي‌ژن 0.920.190.73057,380192,090312,440369,820504,530420,360
803310# آزمايشMIF (فاكتور مهاركننده مهاجرت) 1.680.441.240132,880444,840530,720663,600975,560780,640
803315#آزمايش کيفي كرايوگلوبولين 0.090.020.0706,04020,22029,96036,00050,18041,320
803320# اندازه‌گيري کمّي كرايوفيبرينوژن 0.340.090.25027,18090,990107,000134,180197,990158,120
803325#* اندازه‌گيري کمّي High Sensitive CRP 1.310.360.950108,720363,960406,600515,320770,560611,080
803330#* اندازه‌گيري کمّي C1 Inhibitor 1.430.391.040117,780394,290445,120562,900839,410666,640
803331#*آزمایش C1 inhibitor functional 2.30.631.670190,260636,930714,760905,0201,351,6901,072,600
803335# اندازه‌گيري کمّي Anti-MPO1.240.340.90102,680343,740385,200487,880728,940578,320
803340#* اندازه‌گيري کمّي (PAPP-A) Pregnancy Associated Plasma protein –A 1.570.431.140129,860434,730487,920617,780922,650732,160
803345#*آزمايش تعيين آنتي بادي Anti-Smith 1.230.340.890102,680343,740380,920483,600724,660574,040
803350#*آزمايش تعيين آنتي بادي Liver-Kidney-Microsomal (LKM Ab) 1.710.471.240141,940475,170530,720672,6601,005,890797,680
803355#*آزمايش تعيين آنتي بادي Anti-Parietal 0.790.220.57066,440222,420243,960310,400466,380368,920
803360#*آزمايش تعيين آنتي بادي (GBM Ab) Anti-Glomerular Basement Membrane 0.790.220.57066,440222,420243,960310,400466,380368,920
803365#*آزمايش تعيين آنتي پمفيگوس (Pemphigus Ab) 1.310.360.950108,720363,960406,600515,320770,560611,080
803366#*آنتی بادی Desmoglein Ab I&III به روش الایزا‌ 1.50.41.10120,800404,400470,800591,600875,200698,000
803367#*آنتی بادی Desmoglein Ab I به روش الایزا‌ 1.750.41.350120,800404,400577,800698,600982,200805,000
803368#*آنتی بادی Desmoglein Ab III به روش الایزا‌ 1.750.41.350120,800404,400577,800698,600982,200805,000
803370#*آزمايش تعيين آنتي بادي Anti-Endomesial (IgA) 1.360.370.990111,740374,070423,720535,460797,790633,880
803371#*آزمايش تعيين آنتي بادي Anti-Endomesial (IgG) 1.360.370.990111,740374,070423,720535,460797,790633,880
803372#*آزمايش تعيين آنتي بادي Anti-Endomesial (IgM) 1.360.370.990111,740374,070423,720535,460797,790633,880
803375#*آزمايش تعيين آنتي بادي Anti-Gliadin (IgA) 1.360.370.990111,740374,070423,720535,460797,790633,880
803376#*آزمايش تعيين آنتي بادي Anti-Gliadin (IgG) 1.360.370.990111,740374,070423,720535,460797,790633,880
803377#*آزمايش تعيين آنتي بادي Anti-Gliadin (IgM) 1.360.370.990111,740374,070423,720535,460797,790633,880
803380#*آزمايش (DNPH) Dinitrophenylhydrazine 0.290.080.21024,16080,88089,880114,040170,760135,320
803385#*آزمايش آلرژن تنفسي با 20 نوع آلرژن 9.192.536.660764,0602,557,8302,850,4803,614,5405,408,3104,287,520
803392#*آزمايش 1 و 3 بتاگلوكان (1,3-Beta-D-Glucan) 1741301,208,0004,044,0005,564,0006,772,0009,608,0007,836,000
803395#*آزمايش تعيين آنتي بادي Anti-SCL-70 1.70.471.230141,940475,170526,440668,3801,001,610793,400
803400#*آزمايش تعيين آنتي بادي Anti-SSA-RO 1.70.471.230141,940475,170526,440668,3801,001,610793,400
803405#*آزمايش تعيين آنتي بادي Anti-SSA-LA 1.70.471.230141,940475,170526,440668,3801,001,610793,400
803410#*آزمايش تعيين آنتي بادي Anti-Sm/RNP وanti-Smith 1.70.471.230141,940475,170526,440668,3801,001,610793,400
803415#*آزمايش تعيين آنتي بادي Anti-Jo1 1.70.471.230141,940475,170526,440668,3801,001,610793,400
803420#*آزمايش Antibodies to Extractable Nuclear Antigens) ENA profile) 1.70.471.230141,940475,170526,440668,3801,001,610793,400
803425#*اندازه‌گيري کمّي آنتي بادي (Anti-Cyclic Citrullinated Peptide (CCP 2.620.721.90217,440727,920813,2001,030,6401,541,1201,222,160
803426#*آنتی بادی Anti MCV (anti-mutated citrullinated vimentin) 1.810.711.10214,420717,810470,800685,2201,188,610874,080
803430#* آنتي بادي(IgA) Anti Beta-2-Glycoprotein 1 1.310.360.950108,720363,960406,600515,320770,560611,080
803431#* آنتي بادي(IgG) Anti Beta-2-Glycoprotein 1 1.310.360.950108,720363,960406,600515,320770,560611,080
803432#* آنتي بادي(IgM) Anti Beta-2-Glycoprotein 1 1.310.360.950108,720363,960406,600515,320770,560611,080
803435#* آنتي بادي Anti-Centromere 1.310.360.950108,720363,960406,600515,320770,560611,080
803440#*اندازه گيري کمّي Osteocalcin 2.620.721.90217,440727,920813,2001,030,6401,541,1201,222,160
803445#*آزمايش ASCA (Anti-Saccharomyces Cerevisiae Antibodies) 0.790.220.57066,440222,420243,960310,400466,380368,920
803450#* اندازه‌گيري کمّي CTX (Carboxy Terminal Telopeptide) 2.620.721.90217,440727,920813,2001,030,6401,541,1201,222,160
803455#آنتي بادي Anti-Proteinase 3 يا (c-ANCA (Antineutrophil Cytoplasmic Antibodies 1.240.340.90102,680343,740385,200487,880728,940578,320
803460#* اندازه‌گيري کمّي Anti Interferon B 6.571.814.760546,6201,829,9102,037,2802,583,9003,867,1903,065,360
803470#HCV Genotyping 22.54.51801,359,0004,549,5007,704,0009,063,00012,253,50010,260,000
803475#*HPV Genotyping 16, 18 15.774.3411.4301,310,6804,387,7404,892,0406,202,7209,279,7807,357,160
803491#*آزمايش تعيين آنتي بادي Anti-Listeria (IgG) به روش الايزا 1.30.31090,600303,300428,000518,600731,300598,400
803492#*آزمايش تعيين آنتي بادي Anti-Listeria (IgM) به روش الايزا 1.30.31090,600303,300428,000518,600731,300598,400
803493#*آزمايش تعيين آنتي بادي IgG) Anti-Leptospira) به روش الايزا 2.10.61.50181,200606,600642,000823,2001,248,600982,800
803494#*آزمايش تعيين آنتي بادي IgM) Anti-Leptospira) به روش الايزا 2.10.61.50181,200606,600642,000823,2001,248,600982,800
803495#*آنتي بادي (Anti-Brucella (IgA 1.280.350.930105,700353,850398,040503,740751,890596,840
803496#*آنتي بادي (Anti-Brucella (IgG 1.280.350.930105,700353,850398,040503,740751,890596,840
803497#*آنتي بادي (Anti-Brucella (IgM 1.280.350.930105,700353,850398,040503,740751,890596,840
803500#*(Anti-HAV (IgM 2.280.631.650190,260636,930706,200896,4601,343,1301,064,040
803505# اندازه‌گيري کمّي Anti- dsDNA 1.260.350.910105,700353,850389,480495,180743,330588,280
803510#*اندازه‌گيري کمّي Anti Mullerian hormon (AMH)82.25.80664,4002,224,2002,482,4003,146,8004,706,6003,732,000
803515#*آنتي بادي (Anti-Pneumonia (Each Class 2.290.631.660190,260636,930710,480900,7401,347,4101,068,320
803520#*آنتي بادي (Anti-Diphtheria (Each Class 1.370.380.990114,760384,180423,720538,480807,900639,560
803525#*آنتي بادي (Anti-GM1, Anti-Ganglioside (Each Class 4.111.132.980341,2601,142,4301,275,4401,616,7002,417,8701,917,280
803530#*آنتي بادي (Anti-Acetylcholine Receptor (Each Class 9.142.516.630758,0202,537,6102,837,6403,595,6605,375,2504,263,320
803531#*آنتی بادی Anti MuSK (Muscle-Specific Kinase) 4.90.44.50120,800404,4001,926,0002,046,8002,330,4002,153,200
803532#*آنتی بادی Acetyl coline receptor Ab 1.80.31.5090,600303,300642,000732,600945,300812,400
803535#* اندازه‌گيري کمّي Inhibin A 6.861.894.970570,7801,910,7902,127,1602,697,9404,037,9503,200,680
803540#* اندازه‌گيري کمّي Leptin 6.861.894.970570,7801,910,7902,127,1602,697,9404,037,9503,200,680
803545#*آنتي بادي (Anti-Tetanus (Each Class 1.370.380.990114,760384,180423,720538,480807,900639,560
803550#*آنتي بادي (IgG) Anti Lyme 2.150.591.560178,180596,490667,680845,8601,264,1701,002,800
803551#*آنتي بادي (IgM) Anti Lyme 2.150.591.560178,180596,490667,680845,8601,264,1701,002,800
803555#*اندازه‌گيري کمّي NGAL (Neutrophil gelatinase associated lipocalin) 3.350.253.1075,500252,7501,326,8001,402,3001,579,5501,468,800
803560#*تجسس آنتي ژن H pylori در مدفوع 20.551.450166,100556,050620,600786,7001,176,650933,000
803565#*اندازه گيري کمّي Interleukins؛ هر كدام 1.140.310.83093,620313,410355,240448,860668,650531,320
803570#*‍P16 2.860.792.070238,580798,690885,9601,124,5401,684,6501,334,680
803575#*CISH (مانند داك و FDA با تكنيك قابل قبول) 28.587.8620.7202,373,7207,946,4608,868,16011,241,88016,814,62013,332,640
803580#*HPV Genotyping حداقل 6 ژنوتيپ 17.154.7212.4301,425,4404,771,9205,320,0406,745,48010,091,9608,001,000
803585#*آزمايش IgG) MAR )(Mixed antiglobulin reaction test) 2.10.581.520175,160586,380650,560825,7201,236,940980,000
803590#*آزمايش MAR (IgA) (Mixed antiglobulin reaction test) 2.10.581.520175,160586,380650,560825,7201,236,940980,000
803595#*آزمايش MAR (IgM) (Mixed antiglobulin reaction test) 2.10.581.520175,160586,380650,560825,7201,236,940980,000
803610#*آزمايش (Sperm Washing (Swim Down Method 3.570.982.590295,960990,7801,108,5201,404,4802,099,3001,665,160
803615#*آزمايش (Sperm Washing (Swim Up Method 2.860.792.070238,580798,690885,9601,124,5401,684,6501,334,680
803620#*آزمايش تعيين آنتي بادي (Anti-Borrelia (IgG 2.950.812.140244,620818,910915,9201,160,5401,734,8301,376,000
803621#*آزمايش تعيين آنتي بادي (Anti-Borrelia (IgM 2.950.812.140244,620818,910915,9201,160,5401,734,8301,376,000
803625#* آنتي بادي (Transglutamiase (IgA Anti-Tissue 1.560.431.130129,860434,730483,640613,500918,370727,880
803626#* آنتي بادي (Transglutamiase (IgG Anti-Tissue 1.560.431.130129,860434,730483,640613,500918,370727,880
803630#*آنتي بادي Anti-TPO (Anti-Thyroid peroxidase) 1.850.511.340154,020515,610573,520727,5401,089,130863,200
803635#*تجسس آنتي ژن C. difficile در مدفوع 4.441.223.220368,4401,233,4201,378,1601,746,6002,611,5802,071,120
803640#*اندازه گيري کمّيCalprotectin 7.412.045.370616,0802,062,4402,298,3602,914,4404,360,8003,457,080
803645#*تجسس Clostridum difficile toxin A&B 5.921.634.290492,2601,647,9301,836,1202,328,3803,484,0502,761,960
803650#CMV Ag به روش IF 4.141.1430344,2801,152,5401,284,0001,628,2802,436,5401,931,520
803655#* اندازه‌گيري کمّي Human Epididymis Protein 4, HE4 5.50.64.90181,200606,6002,097,2002,278,4002,703,8002,438,000
803660#*اندازه گيري کمّي NT-PRO-BNP (N-terminal of the prohormone brain natriuretic peptide ) 10.362.857.510860,7002,881,3503,214,2804,074,9806,095,6304,833,080
803665#* تجسس (Nuclear matrix protein 22 (NMP22 5.041.393.650419,7801,405,2901,562,2001,981,9802,967,4902,351,720
803670#*اندازه گيري Pro-calcitonin 6.661.834.830552,6601,850,1302,067,2402,619,9003,917,3703,106,680
803675#*آنتي بادي (Anti-Scl 70 (Topoisomerase 1 2.580.711.870214,420717,810800,3601,014,7801,518,1701,203,640
803680#*آزمايش Xylocaine 0.560.150.41045,300151,650175,480220,780327,130260,680
803682# اندازه‌گيري کمّي اينترفرون گاما 1841401,208,0004,044,0005,992,0007,200,00010,036,0008,264,000
803684#* اندازه‌گيري کمّي گالاكتومانان 1741301,208,0004,044,0005,564,0006,772,0009,608,0007,836,000
803686#*تست آلرژن 30 پانلي 163130906,0003,033,0005,564,0006,470,0008,597,0007,268,000
803696#*آزمايش آدامز شامل آنتي ژن يا آنتي بادي 6150302,0001,011,0002,140,0002,442,0003,151,0002,708,000
803698#*تجسس کريپتوکوکوس نئوفورمنس به روش لاتکس 12390906,0003,033,0003,852,0004,758,0006,885,0005,556,000
803699#*آنتی بادی Anti Insulin 0.750.20.55060,400202,200235,400295,800437,600349,000
803700#*آنتی بادی فاکتور داخلی Anti Intrinsic factor 0.80.20.6060,400202,200256,800317,200459,000370,400
803701#*آنتی بادی Anti GAD 1.80.41.40120,800404,400599,200720,0001,003,600826,400
803702#*آنتی بادی Anti TSH receptor 1.80.41.40120,800404,400599,200720,0001,003,600826,400
803703#آنتی بادی Aquaporin 4 2.90.42.50120,800404,4001,070,0001,190,8001,474,4001,297,200
803704#*آنتی بادی (IgG) Aspergillus fumigatus Ab 0.90.20.7060,400202,200299,600360,000501,800413,200
803705#*آنتی بادی (IgM) Aspergillus fumigatus Ab 0.90.20.7060,400202,200299,600360,000501,800413,200
803706#*آنتی بادی Anti neuronal 8.52.560755,0002,527,5002,568,0003,323,0005,095,5003,988,000
803707#*آنتی بادی S-100 2.50.42.10120,800404,400898,8001,019,6001,303,2001,126,000
803708#*آنتی بادی Islet cell Ab 2.50.42.10120,800404,400898,8001,019,6001,303,2001,126,000
803709#*Gangliozide Ab panel 3.20.42.80120,800404,4001,198,4001,319,2001,602,8001,425,600
803710#*Myositis Ab panel 5.20.44.80120,800404,4002,054,4002,175,2002,458,8002,281,600
803711#*اندازه گیری کمّی TNF-A 2.20.31.9090,600303,300813,200903,8001,116,500983,600
803712#*اندازه گیری کمّیTGF-1 ((Tumor growth factor 2.20.41.80120,800404,400770,400891,2001,174,800997,600
803713#*آنتی بادی Anti histon 0.80.20.6060,400202,200256,800317,200459,000370,400
803714#*آنتی بادی Anti-NMDA receptor 30.62.40181,200606,6001,027,2001,208,4001,633,8001,368,000
803715#*Antibodies against neuronal antigen (12آنتی ژن ) 7.216.20302,0001,011,0002,653,6002,955,6003,664,6003,221,600
803716#*اندازه گیری کمّی MBL (Mannose-Binding Lectin) به روش ایمونواسی 3.20.32.9090,600303,3001,241,2001,331,8001,544,5001,411,600
803717#*آنتی بادی Anti C1q 20.41.60120,800404,400684,800805,6001,089,200912,000
803720#*سایر آزمایش های سرولوژی و ایمونولوژی که در فهرست خدمات مشخص نشده اند0.920.240.68072,480242,640291,040363,520533,680427,360
804000#آزمايش كشت ادرار، كلني كانت و آنتي‌بيوگرام، از نظر عوامل ميکروبي 0.420.190.23057,380192,09098,440155,820290,530206,360
804005#آزمايش كشت مدفوع و آنتي‌بيوگرام، از نظر عوامل ميکروبي 0.890.410.480123,820414,510205,440329,260619,950438,320
804010#آزمايش كشت خون و آنتي‌بيوگرام، هر نوبت 1.070.460.610138,920465,060261,080400,000726,140522,360
804015#آزمايش كشت گلو از نظر عوامل باكتريايي 0.890.390.50117,780394,290214,000331,780608,290435,520
804020#آزمايش كشت عامل سالك (ليشمانيا) 0.950.30.65090,600303,300278,200368,800581,500448,600
804030#آزمايش كشت بي‌هوازي (مانند مايع آسيت و مايع پلور) 1.040.420.620126,840424,620265,360392,200689,980503,920
804035#آزمايش كشت ترشحات عمومي (مثل گوش، بيني، زخم) از نظر عوامل ميکروبي 0.460.20.26060,400202,200111,280171,680313,480224,880
804040#آزمايش كشت ترشحات واژن از نظر عوامل ميکروبي 0.460.20.26060,400202,200111,280171,680313,480224,880
804045#آزمايش تعيين گروه شيگلا 0.480.130.35039,260131,430149,800189,060281,230223,640
804050#آزمايش کيفي اوره‌آز روي بافت براي هليكوباكتر پيلوري 0.140.050.09015,10050,55038,52053,62089,07066,920
804060#آزمايش تجسس ميکروسکوپي مستقيم و كشت هليكوباكتر 0.690.230.46069,460232,530196,880266,340429,410327,520
804065#آزمايش كشت كلاميديا 0.710.250.46075,500252,750196,880272,380449,630338,880
804070#آزمايش كشت مايكوپلاسما و یا اوراپلاسما1.310.360.950108,720363,960406,600515,320770,560611,080
804075#آزمايش تجسس ميکروسکوپي BK (باسيل کخ) به روش اسيد فست 2.221.061.160320,1201,071,660496,480816,6001,568,1401,098,560
804080#آزمايش كـشت و آنتـي‌بيـوگرام ميكروب سـل (حـداقل با اسـتفاده از 3 نـوع آنتي بيوتيك) 6.383.482.901,050,9603,518,2801,241,2002,292,1604,759,4803,217,840
804085#آزمايش آنتـي بيـوگرام ميكروب سـل 4.881.023.860308,0401,031,2201,652,0801,960,1202,683,3002,231,440
804090#آزمايش تجسس ميکروسکوپي مستقيم براي عوامل قارچي 0.240.10.14030,200101,10059,92090,120161,020116,720
804095#آزمايش كشت اختصاصي از نظر عوامل قارچي 0.770.310.46093,620313,410196,880290,500510,290372,960
804100#آزمايش مدفوع براي تجسس ميکروسکوپي انگل (با روشهاي مستقيم و تغليظي) هر نوبت 0.240.120.12036,240121,32051,36087,600172,680119,520
804105#آزمايش تجسس خون مخفي در مدفوع هر نوبت 0.180.10.08030,200101,10034,24064,440135,34091,040
804110#آزمايش نوار چسب اسكاچ 0.160.050.11015,10050,55047,08062,18097,63075,480
804115#تجسس ميکروسکوپي جهت تجسس حشره گال 0.280.110.17033,220111,21072,760105,980183,970135,240
804120# اندازه‌گيري کمّي چربي تام مدفوع (24 تا 48 ساعته) 0.820.250.57075,500252,750243,960319,460496,710385,960
804125#تشخيص عوامل ويروسي با استفاده از كشت سلولي 10.191.558.640468,1001,567,0503,697,9204,166,0205,264,9704,578,320
804140#*آزمايش افتراقي BK 1.570.431.140129,860434,730487,920617,780922,650732,160
804145#*كشت آميب 0.390.110.28033,220111,210119,840153,060231,050182,320
804150#*كشت ترشح گلو از نظر ديفتري 0.650.180.47054,360181,980201,160255,520383,140303,400
804155#*كشت ليستريا 0.50.140.36042,280141,540154,080196,360295,620233,600
804160#*كشت بروسلا روي محيط كاستانيدا 0.650.180.47054,360181,980201,160255,520383,140303,400
804165#آزمايش اوره تنفسي (UBT (Urea Breath Test با استفاده از کربن13 يا 14 6.61.84.80543,6001,819,8002,054,4002,598,0003,874,2003,076,800
804170#*آزمايش E- Test براي هر آنتي بيوتيك 2.620.721.90217,440727,920813,2001,030,6401,541,1201,222,160
804175#*تشخيص عوامل بيماري‌زا با تکنيک فلورسنت 1.490.411.080123,820414,510462,240586,060876,750695,120
804180#تجسس ميکروسکوپي مستقيم براي جسم ليشمن (Leishman Body) 0.410.110.3033,220111,210128,400161,620239,610190,880
804181#*نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم هوازی از خون (روش غیر دستگاهی)1.10.30.8090,600303,300342,400433,000645,700512,800
804182#*نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم هوازی از خون(روش دستگاهی)3.112.10302,0001,011,000898,8001,200,8001,909,8001,466,800
804183#*نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم هوازی در کشت زخم(حداقل چهار محیط)0.80.250.55075,500252,750235,400310,900488,150377,400
804184#*نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم هوازی در کشت نمونه ادرار 0.50.150.35045,300151,650149,800195,100301,450235,000
804185#*نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم هوازی در کشت نمونه مدفوع0.70.20.5060,400202,200214,000274,400416,200327,600
804186#*نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم هوازی در کشت نمونه تنفسی0.70.20.5060,400202,200214,000274,400416,200327,600
804187#*نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم هوازی مایعات استریل بدن 10.30.7090,600303,300299,600390,200602,900470,000
804188#*نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم هوازی سایر نمونه های بالینی0.70.20.5060,400202,200214,000274,400416,200327,600
804189#*نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم بی هوازی در نمونه های بالینی2.30.71.60211,400707,700684,800896,2001,392,5001,082,400
804190#*تشخیص فنوتیپیک باکتری های هوازی گرم منفی با رشد سریع(روش Traditional) 1.60.51.10151,000505,500470,800621,800976,300754,800
804191#*تشخیص فنوتیپیک باکتری های هوازی گرم منفی با رشد سریع(به روشهایی نظیر Microwell strip)2.30.71.60211,400707,700684,800896,2001,392,5001,082,400
804192#*تشخیص فنوتیپیک باکتری های هوازی گرم منفی پرنیاز(بروسلا، هموفیلوس، نایسریا و سایر) 2.30.71.60211,400707,700684,800896,2001,392,5001,082,400
804193#*تشخیص فنوتیپیک باکتری های هوازی گرم مثبت 1.20.40.80120,800404,400342,400463,200746,800569,600
804194#*رنگ آمیزی گرم برای هرنمونه و یا کلنی ایزوله شده0.350.10.25030,200101,100107,000137,200208,100163,800
804195#*تعیین مقاومت میکروبی(هردیسک) 0.120.040.08012,08040,44034,24046,32074,68056,960
804196#*تشخیص فنوتیپیک ESBL 0.80.20.6060,400202,200256,800317,200459,000370,400
804197#*تشخیص فنوتیپیک کارباپنماز1.10.30.8090,600303,300342,400433,000645,700512,800
804198#*تشخیص فنوتیپیک Amp C 10.30.7090,600303,300299,600390,200602,900470,000
804201#*تشخیص مولکولی MRSA 4.513.50302,0001,011,0001,498,0001,800,0002,509,0002,066,000
804202#*تشخیص مولکولی VRE 4.513.50302,0001,011,0001,498,0001,800,0002,509,0002,066,000
804203#*تشخیص مولکولی کارباپنماز 4.513.50302,0001,011,0001,498,0001,800,0002,509,0002,066,000
804204#*تشخیص مولکولی ESBL 4.513.50302,0001,011,0001,498,0001,800,0002,509,0002,066,000
804206#*تشخیص مولکولی Amp C 4.513.50302,0001,011,0001,498,0001,800,0002,509,0002,066,000
804400#آزمايش كامل مايع مني (Semen Analysis) شامل ارزیابی حجم، شمارش، حرکت و مورفولوژی اسپرم بطور کامل به روش دستی 0.550.30.25090,600303,300107,000197,600410,300277,400
804405# آزمايش كامل مايع مني (Semen Analysis) شامل ارزیابی حجم، شمارش، حرکت و مورفولوژی اسپرم بطور کامل دستگاه خودکار 1.90.61.30181,200606,600556,400737,6001,163,000897,200
804410#اندازه‌گيري فروكتوز مايع مني 0.170.040.13012,08040,44055,64067,72096,08078,360
804415#آزمايش بعد از مقاربت (PCT) 0.390.160.23048,320161,76098,440146,760260,200189,320
804420#آزمايش روتين مايعات بدن: شامل گلوکز، پروتئين و تجسس ميکروسکوپي و شمارش سلولها در مایع مغزي نخاع، مايع مفاصل، مايع آسيت، مايع پلور و ساير مايعات بدن 0.520.270.25081,540272,970107,000188,540379,970260,360
804425#آزمايش تجسس ميکروسکوپي مستقيم ترشحات و رنگ آميزي (مانند ترشحات گوش، بيني، واژينال و غيره) 0.220.080.14024,16080,88059,92084,080140,800105,360
804430#*آزمايش (Hypo Osmotic Swelling (HOS 2.870.752.120226,500758,250907,3601,133,8601,665,6101,333,360
804435#*آزمایش تشخیص پارگی کیسه آب جنین6.10.555.550166,100556,0502,375,4002,541,5002,931,4502,687,800
805000#استخراج DNA 5140302,0001,011,0001,712,0002,014,0002,723,0002,280,000
805005#استخراج RNA 7160302,0001,011,0002,568,0002,870,0003,579,0003,136,000
805010#شناسايي کروموزوم حامل جهش از طريق PCR/RFLP يا بررسي حذف از طريق PCR يا بررسي تکرارهاي ژنومي(مثلا VNTR) يا تعيين جهش با روش PCR 5140302,0001,011,0001,712,0002,014,0002,723,0002,280,000
805015#بررسي متيلاسيون به روش PCR 20.51.50151,000505,500642,000793,0001,147,500926,000
805025#دات بلات يا اسلات بلات 10280604,0002,022,0003,424,0004,028,0005,446,0004,560,000
805030#بررسي ميکرودلسيون ها با ترکيبي از PCR و ساترن بلات يا MLPA 2561901,812,0006,066,0008,132,0009,944,00014,198,00011,540,000
805045#بررسي تكرارهاي ژنومي 14.373.7510.6201,132,5003,791,2504,545,3605,677,8608,336,6106,675,360
805070#تعيين توالي يک آمپلیکن (تعداد آمپلیکن ها بر اساس نوع بيماريها تعيين مي گردد)71.55.50453,0001,516,5002,354,0002,807,0003,870,5003,206,000
805079#استفاده از PCR کمي براي تعيين بار ساير عوامل بيماري زا 3272502,114,0007,077,00010,700,00012,814,00017,777,00014,676,000
805080#استفاده از RT/PCR کمي براي تعيين بار ساير عوامل بيماري زا 3582702,416,0008,088,00011,556,00013,972,00019,644,00016,100,000
805081#استفاده از RT/PCR کمي براي تعيين بار HIV 3582702,416,0008,088,00011,556,00013,972,00019,644,00016,100,000
805082#استفاده از RT/PCR کمي براي تعيين بار ويروس هپاتيت C 3582702,416,0008,088,00011,556,00013,972,00019,644,00016,100,000
805083#استفاده از PCR کمي براي تعيين بار CMV 3272502,114,0007,077,00010,700,00012,814,00017,777,00014,676,000
805084#استفاده از PCR کمي براي تعيين بار ويروس هپاتيت B 3272502,114,0007,077,00010,700,00012,814,00017,777,00014,676,000
805086#RT/PCR کمي براي ژنتيک پزشکي 3582702,416,0008,088,00011,556,00013,972,00019,644,00016,100,000
805090#PCR کيفي براي CMV 4.513.50302,0001,011,0001,498,0001,800,0002,509,0002,066,000
805092#PCR کيفي براي MTB 4.513.50302,0001,011,0001,498,0001,800,0002,509,0002,066,000
805094#PCR کيفي براي HBV 4.513.50302,0001,011,0001,498,0001,800,0002,509,0002,066,000
805096#PCR کيفي براي HSV 4.513.50302,0001,011,0001,498,0001,800,0002,509,0002,066,000
805097#PCR کيفي براي ساير عوامل بيماري زا 4.513.50302,0001,011,0001,498,0001,800,0002,509,0002,066,000
805098#PCR/RT کيفي براي ويروسهاي JC/BK 4.513.50302,0001,011,0001,498,0001,800,0002,509,0002,066,000
805100#PCR/RT کيفي براي HIV 11380906,0003,033,0003,424,0004,330,0006,457,0005,128,000
805102#RT/PCR کيفي براي ويروس هپاتيت C 11380906,0003,033,0003,424,0004,330,0006,457,0005,128,000
805104#RT/PCR کيفي براي ساير عوامل بيماري زا 11380906,0003,033,0003,424,0004,330,0006,457,0005,128,000
805105#HLAABDR به روش PCR با 96 پرایمر52.514.53804,379,00014,659,50016,264,00020,643,00030,923,50024,500,000
805106#*HLA ABC به روش PCR با 96 پرايمر 52.514.53804,379,00014,659,50016,264,00020,643,00030,923,50024,500,000
805107#تعيين پرايمرها با استفاده از PCR براي تشخيص آلل هاي DQBI,DQAL,HLA هر يک به تنهايي 3.550.92.650271,800909,9001,134,2001,406,0002,044,1001,645,400
805108#تعيين پرايمرها با استفاده از PCR براي تشخيص آلل‌هاي DRB3,DRB2,DRB1,HLA هر يک به تنهايي 3.550.92.650271,800909,9001,134,2001,406,0002,044,1001,645,400
805109#*آزمایش HLA Typing با روش توالی‌یابی (HLA Typing High Resolution) صرفاً برای پیوند مغز استخوان، کلیه، روده و پانکراس 115457013,590,00045,495,00029,960,00043,550,00075,455,00055,520,000
805119#تست گلوبال تشخیص آزمایشگاهی Covid-19 (انجام RT-PCR و استخراج RNA)
قیمت مجموعه ابزارهای (کیت) تولید داخل به عنوان بخشی از جزء فنی براساس اعلام رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، به طور جداگانه قابل محاسبه و پرداخت است.
4.864.150.711,253,3004,195,650303,8801,557,1804,499,5302,661,080
805120#*تست رپید Covid-19
قیمت مجموعه ابزارهای (کیت) تولید داخل به عنوان بخشی از جزء فنی براساس اعلام رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به طور جداگانه قابل محاسبه و پرداخت است.
0.650.450.20135,900454,95085,600221,500540,550341,200
805121#آزمایش تشخیص ایمنی شناسی (ایمنولوژیک) آنتی ژن ویروس عامل کووید 19
قیمت مجموعه ابزارهای (کیت) تولید داخل علاوه بر جزء فنی براساس اعلام رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به طور جداگانه قابل محاسبه و پرداخت است.
0.920.720.20217,440727,92085,600303,040813,520494,560
806000#*جستجو و تعيين مقدار هر يك از سموم در خون و ساير نمونه‌ها 2.780.961.820289,920970,560778,9601,068,8801,749,5201,324,240
806005#*آزمايش تشخيصي از لكه‌هاي خون 1.820.631.190190,260636,930509,320699,5801,146,250867,160
806010#*آزمايش كامل سم شناسي روي مواد غذايي يا امعاء و احشاء 11.94.127.7801,244,2404,165,3203,329,8404,574,0807,495,1605,670,000
806015#*آزمايش مواد نامعلوم از نظر نوع و سميت 9.483.286.20990,5603,316,0802,653,6003,644,1605,969,6804,516,640
806020#*آزمايش مواد غذايي براي هر آزمايش 2.380.821.560247,640829,020667,680915,3201,496,7001,133,440
806025#*تعيين گروه خون لكه‌ها و مو و تجسس اسپرم 1.180.410.770123,820414,510329,560453,380744,070562,440
806030#*تشخيص CO در نمونه خون جسد 1.180.410.770123,820414,510329,560453,380744,070562,440
806035#*تعيين نوع دارو و ماده مخدر در ادرار جسد 3.951.372.580413,7401,385,0701,104,2401,517,9802,489,3101,882,400
806040#*تعيين نوع دارو و ماده مخدر در خون جسد 3.951.372.580413,7401,385,0701,104,2401,517,9802,489,3101,882,400
806045#*تعيين گروه ABH 0.640.220.42066,440222,420179,760246,200402,180304,720
806050#*بررسي خويشاوندي از طريق بررسي 16 منطقه STR مولکول DNA به ازاي هر فرد 16.084.4211.6601,334,8404,468,6204,990,4806,325,3209,459,1007,501,040
806055#*بررسي خويشاوندي از طريق بررسي DNA ميتوکندري به ازاي هر نفر 17.74.8712.8301,470,7404,923,5705,491,2406,961,98010,414,8108,257,400
806060#*بررسي خويشاوندي از طريق بررسي YSTR به ازاي هر نفر 20.95.7515.1501,736,5005,813,2506,484,2008,220,70012,297,4509,750,200
806065#*تطبيق نمونه‌ها از طريق DNA Typing به ازاي هر نمونه 16.084.4211.6601,334,8404,468,6204,990,4806,325,3209,459,1007,501,040
806070#*تطبيق نمونه‌ها از طريق Y-STR به ازاي هر نمونه 20.95.7515.1501,736,5005,813,2506,484,2008,220,70012,297,4509,750,200
806075#*تعيين توالي نوکلئوتيدها در هر نمونه 9.652.6570800,3002,679,1502,996,0003,796,3005,675,1504,501,200
806080#*تعيين گروه خون لکه و مو 1.280.350.930105,700353,850398,040503,740751,890596,840
806085#*تجسس اسپرم در البسه و سواب‌ها 1.280.350.930105,700353,850398,040503,740751,890596,840
806090#*تعيين گروه خوني اسپرم 1.130.310.82093,620313,410350,960444,580664,370527,040
806095#*آنتي بادي پلاکتي به روش الايزا 1.130.310.82093,620313,410350,960444,580664,370527,040
806200#*دابل ماركر براي غربالگري سندرم داون شامل (PADA+FreeBeta) 4.971.373.60413,7401,385,0701,540,8001,954,5402,925,8702,318,960
806205#*تريپل ماركر براي غربالگري سندروم داون (aFP+Beta titer+unconjocated Estriol) 6.391.764.630531,5201,779,3601,981,6402,513,1603,761,0002,981,320
806210#*كــوادروپـل ماركــر براي غربالگــري سنــدروم داون شــامل inhibiniA+ aFP+ Beta titer+Unconjucated Estriol 143.8510.1501,162,7003,892,3504,344,2005,506,9008,236,5506,531,000
806505#بتا تالاسمي/ مرحله دوم تعيين وضعيت جنين 55253007,550,00025,275,00012,840,00020,390,00038,115,00027,040,000
806507#آلفا تالاسمي/ مرحله دوم تعيين وضعيت جنين 55253007,550,00025,275,00012,840,00020,390,00038,115,00027,040,000
806515#آتروفي عضلاني اسپينال(SMA) نوع 1و2 / مرحله دوم تعيين وضعيت جنين 55253007,550,00025,275,00012,840,00020,390,00038,115,00027,040,000
806525#آنمي داسي شکل (Sickle Cell Anemia ) / مرحله دوم تعيين وضعيت جنين 55253007,550,00025,275,00012,840,00020,390,00038,115,00027,040,000
806535#بيماري‌هاي ناشي از تکرارها(X) شکننده، هانتينگتون، ديستروفي، ميوتونيک/ مرحله دوم تعيين وضعيت نهايي جنين 55253007,550,00025,275,00012,840,00020,390,00038,115,00027,040,000
806545#بيماري‌هاي نقص هاي انعقادي (هموفيلي B,A) / مرحله دوم تعيين جنسيت189902,718,0009,099,0003,852,0006,570,00012,951,0008,964,000
806550#بيماري‌هاي نقص هاي انعقادي (هموفيلي B,A) / تعيين وضعيت نهايي جنين55253007,550,00025,275,00012,840,00020,390,00038,115,00027,040,000
806560#بيماري‌هايي که با روش حذف ژني قابل بررسي هستند مثل دوشن، بيکر- مرحله دوم تعيين نوع جنسيت 189902,718,0009,099,0003,852,0006,570,00012,951,0008,964,000
806565#بيماري‌هايي که با روش حذف ژني قابل بررسي هستند مثل دوشن، بيکر- مرحله سوم تعيين وضعيت نهايي جنين 55253007,550,00025,275,00012,840,00020,390,00038,115,00027,040,000
806575#PKU مرحله دوم 55253007,550,00025,275,00012,840,00020,390,00038,115,00027,040,000
806580#*تعیین وضعیت نهایی جنین برای سایر بیماری ها55253007,550,00025,275,00012,840,00020,390,00038,115,00027,040,000
807000#پذيرش نمونه‌هاي سيتوپاتولوژي شامل ثبت و دريافت نمونه و گزارش و نگهداري آن 0.2100.2100089,88089,88089,88089,880
807005#سيتوپاتولوژي مايعات، روش تغليظ، اسمير و بررسي به جز نمونه‌هاي حاصل از گردن رحم يا واژن 2.21.350.850407,7001,364,850363,800771,5001,728,6501,130,600
807010#سيتوپاتولوژي، پزشكي قانوني (مانند اسپرم) 1.10.550.550166,100556,050235,400401,500791,450547,800
807015#تعيين كروماتين جنسي، اجسام بار (Barr Bodies) 1.140.570.570172,140576,270243,960416,100820,230567,720
807020#تعيين كروماتين جنسي، اسميرخون محيطي، Drumsticks در PMN 1.040.520.520157,040525,720222,560379,600748,280517,920
807025#تعرفه گلوبال تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم ( پاپ اسمیرHPV )4.720.224.566,440222,4201,926,0001,992,4402,148,4202,050,960
807026#سيتوپاتولوژي، اسمیرها، گردن رحم يا واژينال، تا 3 اسمير همراه با بررسي دقيق هورموني (نظيرIndex Estrogenic Maturation وKaryopynotic Index ) 1.60.90.70271,800909,900299,600571,4001,209,500810,800
807027#*Pap Liquid Based Smear 3120302,0001,011,000856,0001,158,0001,867,0001,424,000
807035#سيتوپاتولوژي نمونه ادرار 2.21.350.850407,7001,364,850363,800771,5001,728,6501,130,600
807045#بررسي ميكروسكوپي و گزارش (FNA) 6.751.701,510,0005,055,000727,6002,237,6005,782,6003,567,600
807050#بررسي ميکروسکوپي آسپيراسيون مغز استخوان و گزارش آن5.541.501,208,0004,044,000642,0001,850,0004,686,0002,914,000
807055#بررسي ميکروسکوپي نمونه های بيوپسي و آسپيراسيون مغز استخوان (با يا بدون سل بلاک) و گزارش آن75201,510,0005,055,000856,0002,366,0005,911,0003,696,000
807090#عمل دی كلسيفيكاسيون 0.180.110.07033,220111,21029,96063,180141,17092,440
807095#رنگ‌آميزي اختصاصي، گروه 1 براي ميكروارگانيزم‌ها (مانندگريدلي، اسيدفست و متنامين سيلور) 0.460.230.23069,460232,53098,440167,900330,970229,080
807100#رنگ‌آميزي اختصاصي، گروه 2 رنگ آميزي‌هاي ديگر (مانند آهن و تري‌كروم) 0.460.230.23069,460232,53098,440167,900330,970229,080
807105#هيستوشيمي براي تعيين تركيبات شيميايي (مانند مس و روي) 0.460.230.23069,460232,53098,440167,900330,970229,080
807110#هيستوشيمي يا سيتو‌شيمي براي تعيين آنزيم‌هاي تشكيل‌دهنده؛ هر یک 0.460.230.23069,460232,53098,440167,900330,970229,080
807115#رنگ‌آميزي ايمنولوژي براي هر آنتي بادي ويروس DNA به روشFlow و IMAGE 2.581.291.290389,5801,304,190552,120941,7001,856,3101,284,840
807120#مشاوره و گزارش لام هايي که در جاي ديگري تهيه شده اند 4.54.501,359,0004,549,500770,4002,129,4005,319,9003,326,400
807125#مشاوره و گزارش مواردي كه نياز به تهيه لام دارند 7.55.5201,661,0005,560,500856,0002,517,0006,416,5003,980,000
807130#فروزن سكشن و مشاوره در اتاق عمل 10.682.602,416,0008,088,0001,112,8003,528,8009,200,8005,656,800
807135#ايمونوهيستوشيمي (شامل ايمونوپراكسيد از بافتي)، هر آنتي‌بادي 5.23.71.501,117,4003,740,700642,0001,759,4004,382,7002,743,600
807140#مطالعه ايمونوفلوئورسانس، هرآنتي بادي، روش مستقيم4.22.51.70755,0002,527,500727,6001,482,6003,255,1002,147,600
807145#مطالعه ايمونوفلوئورسانس، هر آنتي‌بادي، روش غيرمستقيم1.450.4510135,900454,950428,000563,900882,950683,600
807150#ميکروسکوپ الکتروني، تشخيص 124801,208,0004,044,0003,424,0004,632,0007,468,0005,696,000
807155#ميکروسکوپ الکتروني، اسکنينگ 1551001,510,0005,055,0004,280,0005,790,0009,335,0007,120,000
807160#سطح 1- آسيب شناسي تشريحي، تنها بررسي ظاهري بافت 0.40.20.2060,400202,20085,600146,000287,800199,200
807161#سطح 2-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: فورسكين (پره پوس)، به جز نوزاد 21.250.750377,5001,263,750321,000698,5001,584,7501,031,000
807162#سطح 2-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: واريكوسل 21.250.750377,5001,263,750321,000698,5001,584,7501,031,000
807163#سطح 2-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: وازدفران، به جز عقيمي 21.250.750377,5001,263,750321,000698,5001,584,7501,031,000
807164#سطح 2-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: وريد، واريكوزيتي 21.250.750377,5001,263,750321,000698,5001,584,7501,031,000
807165#سطح 2-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: لوله فالوپ، عقيم سازي 21.250.750377,5001,263,750321,000698,5001,584,7501,031,000
807166#سطح 2-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: انگشتان دست/پا، آمپوتاسيون، تروماتيك 21.250.750377,5001,263,750321,000698,5001,584,7501,031,000
807167#سطح 2-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: فوراسكين (پره پوس)، نوزاد 21.250.750377,5001,263,750321,000698,5001,584,7501,031,000
807168#سطح 2-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: ساك فتق، درمحل 21.250.750377,5001,263,750321,000698,5001,584,7501,031,000
807169#سطح 2-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: ساك هيدروسل 21.250.750377,5001,263,750321,000698,5001,584,7501,031,000
807170#سطح 2-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: پوست، ترميم پلاستيك 21.250.750377,5001,263,750321,000698,5001,584,7501,031,000
807171#سطح 2-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: گانگليون سمپاتيك 21.250.750377,5001,263,750321,000698,5001,584,7501,031,000
807172#سطح 2-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: بيضه ها، اخته كردن (كاستراسيون) 21.250.750377,5001,263,750321,000698,5001,584,7501,031,000
807173#سطح 2-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: مخاط واژن، تصادف 21.250.750377,5001,263,750321,000698,5001,584,7501,031,000
807174#سطح 2-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: وازدفران، عقيم سازي 21.250.750377,5001,263,750321,000698,5001,584,7501,031,000
807180#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: سقط، القايي 64201,208,0004,044,000856,0002,064,0004,900,0003,128,000
807181#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: آبسه 64201,208,0004,044,000856,0002,064,0004,900,0003,128,000
807182#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: آنوريسم-شرياني/ بطني 64201,208,0004,044,000856,0002,064,0004,900,0003,128,000
807183#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: آنوس(مقعد)، تگ(زائده) 64201,208,0004,044,000856,0002,064,0004,900,0003,128,000
807184#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: آپانديس 64201,208,0004,044,000856,0002,064,0004,900,0003,128,000
807185#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: شريان، پلاك آتروماتوس 64201,208,0004,044,000856,0002,064,0004,900,0003,128,000
807186#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: كيست غدد بارتولن 64201,208,0004,044,000856,0002,064,0004,900,0003,128,000
807187#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: بورسا، كيست 64201,208,0004,044,000856,0002,064,0004,900,0003,128,000
807188#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: بافت كارپال تانل 64201,208,0004,044,000856,0002,064,0004,900,0003,128,000
807189#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: غضروف، تراشيدن 64201,208,0004,044,000856,0002,064,0004,900,0003,128,000
807190#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: كلسته آتوما 64201,208,0004,044,000856,0002,064,0004,900,0003,128,000
807191#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: ملتحمه، بيوپسي 64201,208,0004,044,000856,0002,064,0004,900,0003,128,000
807192#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: قرنيه 64201,208,0004,044,000856,0002,064,0004,900,0003,128,000
807193#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: بافت كانتركچردوپوئيترين 64201,208,0004,044,000856,0002,064,0004,900,0003,128,000
807194#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: فمور، به جز شكستگي 64201,208,0004,044,000856,0002,064,0004,900,0003,128,000
807195#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: شقاق(فيسور)/فيستول 64201,208,0004,044,000856,0002,064,0004,900,0003,128,000
807197#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: كيسه صفرا 64201,208,0004,044,000856,0002,064,0004,900,0003,128,000
807198#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: گانگليون كيست 64201,208,0004,044,000856,0002,064,0004,900,0003,128,000
807199#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: هماتوم 64201,208,0004,044,000856,0002,064,0004,900,0003,128,000
807200#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: هموروئيد 64201,208,0004,044,000856,0002,064,0004,900,0003,128,000
807201#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: هيداتيد مورگاگني 64201,208,0004,044,000856,0002,064,0004,900,0003,128,000
807202#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: ديسك بين مهره اي 64201,208,0004,044,000856,0002,064,0004,900,0003,128,000
807203#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: مفصل، لوزبادي 64201,208,0004,044,000856,0002,064,0004,900,0003,128,000
807204#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: نوروما-مورتون/تروماتيك 64201,208,0004,044,000856,0002,064,0004,900,0003,128,000
807205#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: سينوس/كيست پايلونيدال 64201,208,0004,044,000856,0002,064,0004,900,0003,128,000
807206#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: پوليپ، التهابي-بيني/سينوس 64201,208,0004,044,000856,0002,064,0004,900,0003,128,000
807207#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: بافت نرم، دبريدمان 64201,208,0004,044,000856,0002,064,0004,900,0003,128,000
807208#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: اسپرماتوسل 64201,208,0004,044,000856,0002,064,0004,900,0003,128,000
807209#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: تاندون/تاندون شيت(غلاف) 64201,208,0004,044,000856,0002,064,0004,900,0003,128,000
807210#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: زائده بيضه 64201,208,0004,044,000856,0002,064,0004,900,0003,128,000
807211#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: ترومبوس يا آمبولي 64201,208,0004,044,000856,0002,064,0004,900,0003,128,000
807212#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: لوزه و/يا آدنوئيد 64201,208,0004,044,000856,0002,064,0004,900,0003,128,000
807216#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: سقط-خودبخود/فراموش شده 64201,208,0004,044,000856,0002,064,0004,900,0003,128,000
807217#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: شريان، بيوپسي 64201,208,0004,044,000856,0002,064,0004,900,0003,128,000
807218#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: اگزوستوز استخوان 64201,208,0004,044,000856,0002,064,0004,900,0003,128,000
807219#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: انتهاها، آمپوتاسيون، ترماتيك 64201,208,0004,044,000856,0002,064,0004,900,0003,128,000
807220#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: ليوميوم، ميومكتومي رحمي-بدون رحم 64201,208,0004,044,000856,0002,064,0004,900,0003,128,000
807221#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: جفت، به جز سه ماهه سوم 64201,208,0004,044,000856,0002,064,0004,900,0003,128,000
807223#سطح 3-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میكروسكوپی) شامل: جسم خارجی64201,208,0004,044,000856,0002,064,0004,900,0003,128,000
807230#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: پستان، بيوپسي 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807231#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: پستان، ماموپلاستي كاهنده 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807232#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: برونش، بيوپسي 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807233#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: سرويكس، بيوپسي 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807234#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: كولون، بيوپسي 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807235#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: دئودونوم، بيوپسي 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807236#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: آندوسرويكس، كورتاژ/بيوپسي 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807237#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: آندومتر، كورتاژ/بيوپسي 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807238#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: مري، بيوپسي 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807239#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: لوله فالوپ، حاملگي نابجا و يا تشخيصي 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807240#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: سرفمور، شكستگي 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807241#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: انگشتان دست/پا، آمپوتاسيون، غير تروماتيك 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807242#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: لثه/مخاط دهان، بيوپسي 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807243#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: دريچه قلب 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807244#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: مفصل، رزكسيون 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807245#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: حنجره، بيوپسي 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807246#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: لب، بيوپسي/رزكسيون گوه اي(وج) 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807247#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: ريه، بيوپسي ترانس برونشيال 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807248#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: مخاط بيني، بيوپسي 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807249#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: نازوفارنكس/اوروفارنكس، بيوپسي 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807250#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: ادنتوژنتیک / دنتال سیست 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807251#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: امنتوم (چادرینه)، بیوبسی 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807252#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: تخمدان همراه يا بدون لوله، غير نئوپلاستيك 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807253#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: تخمدان، بيوپسي/رزكسيون گوه اي(وج) 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807254#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: غده پاراتيروئيد 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807255#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: پريتوان(صفاق)، بيوپسي 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807256#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: تومور هيپوفيز 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807257#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: پلور/پريكارد- بيوپسي/بافت 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807258#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: پوليپ، سرويكال/آندومتريال 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807259#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: پوليپ، معده/روده كوچك 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807260#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: پروستات، بيوپسي سوزني 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807261#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: پروستات، تي يوآر(TUR) 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807262#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: غده بزاقي، بيوپسي 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807263#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: سينوس، پارانازال بيوپسي 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807264#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: روده كوچك، بيوپسي 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807265#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: بافت نرم، به جز تومور/توده/ليپوم/دبريدمان 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807266#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: طحال 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807267#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: معده، بيوپسي 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807268#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: سينوويوم 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807269#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: بيضه، به جز تومور/ بيوپسي/اخته كردن(كاستراسيون) 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807270#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: مجراي تيروگلوس/كيست شكاف برانكيال 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807271#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: زبان، بيوپسي 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807272#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: لوزه، بيوپسي 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807273#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: ناي(تراشه)، بيوپسي 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807274#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: حالب، بيوپسي 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807275#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: اورترا(مجراي ادرار)، بيوپسي 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807276#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: مثانه، بيوپسي 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807277#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: واژن، بيوپسي 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807278#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: وولوا/لابيا، بيوپسي 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807279#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي) شامل: چشم و ضمائم به جز انوکلیشن86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807280#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: ريه، بيوپسي گوه اي(وج) 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807281#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: ميوكارد، بيوپسي 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807282#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: تومور ادونتوژنيك 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807283#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: تخمدان با يا بدون لوله، نئوپلاستيك 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807284#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: پانكراس بيوپسي 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807285#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: جفت، سه ماهه سوم 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807286#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: پروستات، به جز رزكسيون راديكال 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807287#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: غده بزاقي 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807288#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: روده كوچك، رزكسيون، به جز تومور 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807289#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: توده بافت نرم(به جز ليپوم)- بيوپسي / (اكسيژن) برداشتن ساده 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807290#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: تيروئيد، توتال/لوب 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807291#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: حالب، رزكسيون 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807292#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: مثانه، تي.يو.آر (TUR) 86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807295#سطح 5-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: كليه، بيوپسي107302,114,0007,077,0001,284,0003,398,0008,361,0005,260,000
807296#سطح 5-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: لنف نود، بيوپسي 107302,114,0007,077,0001,284,0003,398,0008,361,0005,260,000
807299#سطح 5-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: پوست، مو و ناخن107302,114,0007,077,0001,284,0003,398,0008,361,0005,260,000
807300#سطح 5-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: استخوان و مفاصل، بيوپسي يا كورتاژ107302,114,0007,077,0001,284,0003,398,0008,361,0005,260,000
807301#سطح 5-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: مغز، بيوپسي 107302,114,0007,077,0001,284,0003,398,0008,361,0005,260,000
807302#سطح 5-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: مغز/مننژ، رزكسيون تومور 107302,114,0007,077,0001,284,0003,398,0008,361,0005,260,000
807303#سطح 5-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: پستان، ماستكتومي-پارشيال/ساده 107302,114,0007,077,0001,284,0003,398,0008,361,0005,260,000
807304#سطح 5-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: سرويكس، كونيزاسيون(برداشتن مخاطي) 107302,114,0007,077,0001,284,0003,398,0008,361,0005,260,000
807305#سطح 5-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: انتهاها، آمپوتاسيون، غير تروماتيك 107302,114,0007,077,0001,284,0003,398,0008,361,0005,260,000
807306#سطح 5-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: كبد، بيوپسي-سوزني/گوه اي(وج)107302,114,0007,077,0001,284,0003,398,0008,361,0005,260,000
807307#سطح5- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: مدیاستن، توده ای107302,114,0007,077,0001,284,0003,398,0008,361,0005,260,000
807308#سطح 5-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میكروسكوپی) شامل: سایر نمونه‌های تومورال پاتولوژی که دارای کد مستقل نمی‌باشند.107302,114,0007,077,0001,284,0003,398,0008,361,0005,260,000
807309#سطح 5- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي) شامل: انوكليشن چشم107302,114,0007,077,0001,284,0003,398,0008,361,0005,260,000
807310#سطح6- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: آدرنال، رزكسيون 1510503,020,00010,110,0002,140,0005,160,00012,250,0007,820,000
807312#سطح6- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: كليه، نفروكتومي توتال/پارشيال1510503,020,00010,110,0002,140,0005,160,00012,250,0007,820,000
807313#سطح6- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: حنجره، پارشيال/توتال رزكسيون 1510503,020,00010,110,0002,140,0005,160,00012,250,0007,820,000
807314#سطح6- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: كبد، رزكسيون پارشيال 1510503,020,00010,110,0002,140,0005,160,00012,250,0007,820,000
807315#سطح6- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: لنف نود، رزكسيون رژيونال 1510503,020,00010,110,0002,140,0005,160,00012,250,0007,820,000
807317#سطح6- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: رزكسيون استخوان 1510503,020,00010,110,0002,140,0005,160,00012,250,0007,820,000
807318#سطح6- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: پستان، ماستكتومي، به همراه عقده هاي لنفاوي ناحيه 1510503,020,00010,110,0002,140,0005,160,00012,250,0007,820,000
807319#سطح6- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: كولون، رزكسيون سگمنتال به علت تومور 1510503,020,00010,110,0002,140,0005,160,00012,250,0007,820,000
807320#سطح6- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: كولون، رزكسيون توتال 1510503,020,00010,110,0002,140,0005,160,00012,250,0007,820,000
807321#سطح6- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: مري، رزكسيون پارشيال/توتال 1510503,020,00010,110,0002,140,0005,160,00012,250,0007,820,000
807322#سطح6- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: اندامها، ديس آرتيكولاسيون 1510503,020,00010,110,0002,140,0005,160,00012,250,0007,820,000
807323#سطح6- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: جنين، با ديسكسيون 1510503,020,00010,110,0002,140,0005,160,00012,250,0007,820,000
807324#سطح6- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: حلق، رزكسيون پارشيال/توتال به همراه عقده هاي لنفاوي ناحيه 1510503,020,00010,110,0002,140,0005,160,00012,250,0007,820,000
807325#سطح6- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: ريه، رزكسيون توتال/لوب/سگمنت 1510503,020,00010,110,0002,140,0005,160,00012,250,0007,820,000
807326#سطح6- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: پانكراس، رزكسيون توتال/ساب توتال 1510503,020,00010,110,0002,140,0005,160,00012,250,0007,820,000
807327#سطح6- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: پروستات، رزكسيون راديكال 1510503,020,00010,110,0002,140,0005,160,00012,250,0007,820,000
807328#سطح6- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: روده باريك، رزكسيون به علت تومور 1510503,020,00010,110,0002,140,0005,160,00012,250,0007,820,000
807329#سطح6- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: تومور بافت نرم، رزكسيون به علت تومور 1510503,020,00010,110,0002,140,0005,160,00012,250,0007,820,000
807330#سطح6- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: معده، رزكسيون ساب توتال 1510503,020,00010,110,0002,140,0005,160,00012,250,0007,820,000
807331#سطح6- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: بيضه، تومور 1510503,020,00010,110,0002,140,0005,160,00012,250,0007,820,000
807332#سطح6- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: زبان/لوزه- رزكسيون به علت تومور 1510503,020,00010,110,0002,140,0005,160,00012,250,0007,820,000
807333#سطح6- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: مثانه، رزكسيون پارشيال/توتال 1510503,020,00010,110,0002,140,0005,160,00012,250,0007,820,000
807334#سطح 6- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: رحم، با يا بدون لوله و تخمدانها1510503,020,00010,110,0002,140,0005,160,00012,250,0007,820,000
807335#سطح6- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: وولوا، رزكسيون توتال/ساب توتال 1510503,020,00010,110,0002,140,0005,160,00012,250,0007,820,000
807339#سطح 6-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: عضله، بيوپسي1510503,020,00010,110,0002,140,0005,160,00012,250,0007,820,000
807341#سطح 6-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: عصب، بيوپسي تشخيص مديكال1510503,020,00010,110,0002,140,0005,160,00012,250,0007,820,000
807350#سطح 4-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میكروسكوپی) شامل: سایر نمونه‌های دستگاه گوارش که درفهرست کدهای کتاب موجود نمی‌باشد.86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807351#سطح 4-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میكروسكوپی) شامل: سایر نمونه‌های دستگاه تنفسی که درفهرست کدهای کتاب موجود نمی‌باشد.86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807352#سطح 4-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میكروسكوپی) شامل: سایر نمونه‌های دستگاه ادراری تناسلی که درفهرست کدهای کتاب موجود نمی‌باشد.86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807353#سطح 4-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میكروسكوپی) شامل: سایر نمونه‌های دستگاه قلبی عروقی، خون و لنفاتیک که در فهرست کدهای کتاب موجود نمی‌باشد.86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
807354#سطح 4-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میكروسكوپی) شامل: سایر نمونه‌های دستگاه سروگردن که درفهرست کدهای کتاب موجود نمی باشد.86201,812,0006,066,000856,0002,668,0006,922,0004,264,000
809015#تشخيص و جداسازی تخمک از مايع فوليکولي به ازای هر 10 تخمک6330906,0003,033,0001,284,0002,190,0004,317,0002,988,000
809020#آماده سازي جنين براي انتقال با هر روش ( به ازای هر نی)52.52.50755,0002,527,5001,070,0001,825,0003,597,5002,490,000
809025#تشخيص اسپرم از آسپيراسيون اپيديديم 4.51.530453,0001,516,5001,284,0001,737,0002,800,5002,136,000
809030#انجماد جنين و تخمک به ازای اولین نی157802,114,0007,077,0003,424,0005,538,00010,501,0007,400,000
809035#+به ازای هر نی اضافه5140302,0001,011,0001,712,0002,014,0002,723,0002,280,000
809040#انجماد اسپرم 7340906,0003,033,0001,712,0002,618,0004,745,0003,416,000
809045#آماده سازي اسپرم با روش ساده 51.53.50453,0001,516,5001,498,0001,951,0003,014,5002,350,000
809050#آماده سازي اسپرم با روش کمپلکس (گرادينت) 7340906,0003,033,0001,712,0002,618,0004,745,0003,416,000
809055#تشخيص اسپرم از بافت بيضه (تازه و منجمد) 8350906,0003,033,0002,140,0003,046,0005,173,0003,844,000
809060#کشت تخمک یا جنين تا 72 ساعت94501,208,0004,044,0002,140,0003,348,0006,184,0004,412,000
809062#هچينگ جنين 31.51.50453,0001,516,500642,0001,095,0002,158,5001,494,000
809063#کشت تخمک یا جنين بیش از 72 ساعت104601,208,0004,044,0002,568,0003,776,0006,612,0004,840,000
809065#بررسي حرکت و موتيليتي اسپرم در هيالورونيک اسيد 1.50.750.750226,500758,250321,000547,5001,079,250747,000
809070#آناليز اسپرم با روش کروگي 1.50.750.750226,500758,250321,000547,5001,079,250747,000
809075#آناليز اسپرم حاصل از RE 1.50.750.750226,500758,250321,000547,5001,079,250747,000
809080#انجماد بافت بيضه 146801,812,0006,066,0003,424,0005,236,0009,490,0006,832,000
809085#ذخيره‌سازي جنين به ازای هر نی به ازای هر شش ماه40.53.50151,000505,5001,498,0001,649,0002,003,5001,782,000
809090#ذخيره‌سازي اسپرم به ازای هر شش ماه40.53.50151,000505,5001,498,0001,649,0002,003,5001,782,000
809095#ذخيره‌سازي بافت توليد مثلي (بيضه و تخمدان) به ازای هر شش ماه40.53.50151,000505,5001,498,0001,649,0002,003,5001,782,000
809100#ذخيره‌سازي تخمک به ازای هر شش ماه40.53.50151,000505,5001,498,0001,649,0002,003,5001,782,000
809105#ذوب جنين 1551001,510,0005,055,0004,280,0005,790,0009,335,0007,120,000
809110#ذوب اسپرم و يا مايع مني 8260604,0002,022,0002,568,0003,172,0004,590,0003,704,000
809115#ذوب بافت بيضه و تخمدان 2071302,114,0007,077,0005,564,0007,678,00012,641,0009,540,000
809120#ذوب بافت بيضه يا اسپرم 10370906,0003,033,0002,996,0003,902,0006,029,0004,700,000
809125#ذوب تخمک 156901,812,0006,066,0003,852,0005,664,0009,918,0007,260,000
809130#انجماد بافت تخمدان 45252007,550,00025,275,0008,560,00016,110,00033,835,00022,760,000
809140#*بيوپسی میکروسکوپی گويچه قطبی تخمک يا بلاستومر جنين، به منظور تشخيص ژنتیكی قبل از لانه‌گزينی، تا 4 تخمک یا جنين157802,114,0007,077,0003,424,0005,538,00010,501,0007,400,000
809141#+*به ازای هر تخمک یا جنین اضافه3.81.820543,6001,819,800856,0001,399,6002,675,8001,878,400
809196#پروسه ميکروانجکشن تخمک به ازای هر 4 تخمک.
به ازای هر 1 تا 4 تخمک اضافه، این کد یک بار دیگر قابل گزارش می‌باشد.
7340906,0003,033,0001,712,0002,618,0004,745,0003,416,000
809197#پروسه تلقيح آزمايشگاهي و باروري تخمک براي هر بيمار 52.52.50755,0002,527,5001,070,0001,825,0003,597,5002,490,000
809198#+تشخیص و جداسازی اسپرم از بافت بیضه به روش میکروسکوپی31.51.50453,0001,516,500642,0001,095,0002,158,5001,494,000
810000#*بررسی فاکتور V، لیدن به تنهایی 8350906,0003,033,0002,140,0003,046,0005,173,0003,844,000
810002#*بررسی فاکتور2 (Prothrombin G20210A) به تنهایی 8350906,0003,033,0002,140,0003,046,0005,173,0003,844,000
810004#*بررسی یک تغییر تک بازی که در فارماکوژنومیکس نقش دارد به تنهایی 8350906,0003,033,0002,140,0003,046,0005,173,0003,844,000
810006#*نقص آلفا 1 – آنتی تریپسین 8350906,0003,033,0002,140,0003,046,0005,173,0003,844,000
810008#*بررسی یک واریانت تک نوکلئوتیدی به تنهایی در یک نفر 8350906,0003,033,0002,140,0003,046,0005,173,0003,844,000
810020#بررسی یک موتاسیون سوماتیک در نمونه های سرطانی (مواردی همانند JAK2، BRAF و ...)(بررسی فقط یک موتاسیون به تنهایی) 114701,208,0004,044,0002,996,0004,204,0007,040,0005,268,000
810022#*بررسی پانل پلی مورفیسم های مرتبط با ترومبوفیلی شامل (بررسی فاکتور V، فاکتور II، MTHFR C677T، MTFR A1298C، PAI-1 و .... تا سقف ده موتاسیون در یک پانل) 2071302,114,0007,077,0005,564,0007,678,00012,641,0009,540,000
810024#بررسی موتاسیون های شایع ژن MEFV در بیماری FMF 3092102,718,0009,099,0008,988,00011,706,00018,087,00014,100,000
810026#بررسی موتاسیون های شایع هموکروماتوز ارثی (HFE) 114701,208,0004,044,0002,996,0004,204,0007,040,0005,268,000
810028#بررسی حذف نواحی AZF در کروموزوم Y 3092102,718,0009,099,0008,988,00011,706,00018,087,00014,100,000
810030#*بررسی حضور یا عدم حضور ژن SRY(فقط در مورد مشکلات ابهام جنسی) 8350906,0003,033,0002,140,0003,046,0005,173,0003,844,000
810032#*بررسی سایر پانل های دارای 2 تا 10 واریانت برای یک نفر به تنهایی بر اساس لیست آزمایشگاه مرجع سلامت 2071302,114,0007,077,0005,564,0007,678,00012,641,0009,540,000
810034#*بررسی یک واریانت متیله در یک نفر به تنهایی 2571802,114,0007,077,0007,704,0009,818,00014,781,00011,680,000
810036#*بررسی یک واریانت سوماتیک در یک نفر به تنهایی 2571802,114,0007,077,0007,704,0009,818,00014,781,00011,680,000
810050#*بررسی موتاسیون های چندگانه سوماتیک ژن های دخیل در سرطان (بجز NRAS، KRAS، EGFR) 1651101,510,0005,055,0004,708,0006,218,0009,763,0007,548,000
810052#بررسی موتاسیون های KRAS 1651101,510,0005,055,0004,708,0006,218,0009,763,0007,548,000
810054#بررسی موتاسیون های NRAS 1651101,510,0005,055,0004,708,0006,218,0009,763,0007,548,000
810056#بررسی موتاسیون های ALK 1651101,510,0005,055,0004,708,0006,218,0009,763,0007,548,000
810058#بررسی موتاسیون های EGFR 2071302,114,0007,077,0005,564,0007,678,00012,641,0009,540,000
810060#*بررسی موتاسیون با روش کمی 40142604,228,00014,154,00011,128,00015,356,00025,282,00019,080,000
810062#بررسی ترانسلوکاسیون در سرطان های خون 1971202,114,0007,077,0005,136,0007,250,00012,213,0009,112,000
810064#*سایر موارد گروه سه (بررسی بیش از یک واریانت سوماتیک (همانند موتاسیون ژن های سرطانی) یا ترانسلوکاسیون در سرطان های خون و یاآزمایشاتی که از طریق PCR کمی انجام می شود)1651101,510,0005,055,0004,708,0006,218,0009,763,0007,548,000
810080#بررسی سیکل سل مرحله اول برای پدر به همراه فرزند 2071302,114,0007,077,0005,564,0007,678,00012,641,0009,540,000
810082#بررسی سیکل سل مرحله اول برای مادر به همراه فرزند 2071302,114,0007,077,0005,564,0007,678,00012,641,0009,540,000
810084#*بررسی آکندروپلازی 40142604,228,00014,154,00011,128,00015,356,00025,282,00019,080,000
810086#*جهش شناخته شده قبلی در خانواده موسوم به Known familial mutation برای کلیه بیماری ها (زمانی که قبلا موتاسیون مسبب بیماری در سایر اعضا و نزدیکان یک خانواده شناسایی شده باشد) 50183205,436,00018,198,00013,696,00019,132,00031,894,00023,920,000
810088#*سایر موارد گروه چهار (بررسی یک موتاسیون نقطه ای به صورت گلوبال (خانواده با فرزند و یا بدون فرزند)50183205,436,00018,198,00013,696,00019,132,00031,894,00023,920,000
810100#بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در بیماری آتاکسی فردریش55253007,550,00025,275,00012,840,00020,390,00038,115,00027,040,000
810102#بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در بیماری دیستروفی میوتونیک 55253007,550,00025,275,00012,840,00020,390,00038,115,00027,040,000
810104#بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در بیماری هانتینگتون 55253007,550,00025,275,00012,840,00020,390,00038,115,00027,040,000
810106#بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در بیماری فراژایل X 65254007,550,00025,275,00017,120,00024,670,00042,395,00031,320,000
810108#بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در انواع SCA 55253007,550,00025,275,00012,840,00020,390,00038,115,00027,040,000
810110#*بررسی موتاسیون های کمپلکس ولی شناخته شده همانند مواردی که واژگونی یا حذف های خاص و بزرگ دارند 65224306,644,00022,242,00018,404,00025,048,00040,646,00030,900,000
810112#بررسی Inversion22 در هموفیلی A 75235206,946,00023,253,00022,256,00029,202,00045,509,00035,320,000
810118#پی کی یو (فقط بررسی جهش های شایع) پدر به همراه فرزند 37.511.52603,473,00011,626,50011,128,00014,601,00022,754,50017,660,000
810120#پی کی یو (فقط بررسی جهش های شایع) مادر به همراه فرزند 37.511.52603,473,00011,626,50011,128,00014,601,00022,754,50017,660,000
810126#*فیبروز کیستیک یا CF (فقط بررسی جهش های شایع) پدر به همراه فرزند 37.511.52603,473,00011,626,50011,128,00014,601,00022,754,50017,660,000
810128#*فیبروز کیستیک یا CF (فقط بررسی جهش های شایع) مادر به همراه فرزند 37.511.52603,473,00011,626,50011,128,00014,601,00022,754,50017,660,000
810130#*سایر موارد گروه 5 (بررسی 2 تا 10 موتاسیون شایع در یک منطقه و یا شناسایی جهش های دینامیک)75235206,946,00023,253,00022,256,00029,202,00045,509,00035,320,000
810140#*بررسی کانکسین 26 در ناشنوایی مرحله اول برای پدر به همراه فرزند 2591602,718,0009,099,0006,848,0009,566,00015,947,00011,960,000
810142#*بررسی کانکسین 26 در ناشنوایی مرحله اول برای مادر به همراه فرزند 2591602,718,0009,099,0006,848,0009,566,00015,947,00011,960,000
810144#*سایر موارد گروه 6 (بررسی یک اگزون با روش تعیین توالی)50183205,436,00018,198,00013,696,00019,132,00031,894,00023,920,000
810150#بررسی مرحله اول تالاسمی بتا برای پدر به همراه فرزند 38122603,624,00012,132,00011,128,00014,752,00023,260,00017,944,000
810152#بررسی مرحله اول تالاسمی بتا برای مادر به همراه فرزند 38122603,624,00012,132,00011,128,00014,752,00023,260,00017,944,000
810154#بررسی مرحله اول تالاسمی آلفا برای پدر به همراه فرزند 38122603,624,00012,132,00011,128,00014,752,00023,260,00017,944,000
810156#بررسی مرحله اول تالاسمی آلفا برای مادر به همراه فرزند 38122603,624,00012,132,00011,128,00014,752,00023,260,00017,944,000
810158#بررسی مرحله اول SMA برای پدر به همراه فرزند 42.513.52904,077,00013,648,50012,412,00016,489,00026,060,50020,080,000
810160#بررسی مرحله اول SMA برای مادر به همراه فرزند 42.513.52904,077,00013,648,50012,412,00016,489,00026,060,50020,080,000
810162#*بررسی دوپلیکاسیون PMP22 در شارکوت ماری توث 85275808,154,00027,297,00024,824,00032,978,00052,121,00040,160,000
810164#*بررسی جهش های نقطه ای در ژن VHL در بیماری Von Hippel-Lindau 1203585010,570,00035,385,00036,380,00046,950,00071,765,00056,260,000
810166#*سایر موارد گروه 7 (بررسی 2 تا 5 اگزون با روش تعیین توالی)1203585010,570,00035,385,00036,380,00046,950,00071,765,00056,260,000
810180#بررسی حذف های ژن DMD در بیماران دوشن و بکر 1254382012,986,00043,473,00035,096,00048,082,00078,569,00059,520,000
810182#*بررسی موتاسیون های بیماری CAH (ژن CYP21A2) 15040110012,080,00040,440,00047,080,00059,160,00087,520,00069,800,000
810184#بررسی تمام اگزون ها در بیماری هموفیلی B 1104565013,590,00045,495,00027,820,00041,410,00073,315,00053,380,000
810186#*بررسی بیماری شوگرن لارسن ژن ALDH3A2 1104565013,590,00045,495,00027,820,00041,410,00073,315,00053,380,000
810188#*بررسی بیماری کاناوان ژن ASPA 1203585010,570,00035,385,00036,380,00046,950,00071,765,00056,260,000
810190#*بررسی سندروم SLOS ژن DHCR7 60105003,020,00010,110,00021,400,00024,420,00031,510,00027,080,000
810192#*بررسی سندروم ولفرام، ژن WFS1 1203585010,570,00035,385,00036,380,00046,950,00071,765,00056,260,000
810194#*نقص فاکتور 7 انعقادی، بررسی کامل ژن F7 1104565013,590,00045,495,00027,820,00041,410,00073,315,00053,380,000
810196#*نقص فاکتور 10 انعقادی، بررسی ژن F10 1104565013,590,00045,495,00027,820,00041,410,00073,315,00053,380,000
810198#*سندروم برنارد سوئیلر، بررسی ژنهای GP1BA، GP1BB و G9 1104565013,590,00045,495,00027,820,00041,410,00073,315,00053,380,000
810200#*سایر موارد گروه 8 (بررسی 6 تا 10 اگزون با تعیین توالی)1104565013,590,00045,495,00027,820,00041,410,00073,315,00053,380,000
810220#بررسی بیماری PKU با روش تعیین توالی کل ژن برای پدر به همراه فرزند 75205506,040,00020,220,00023,540,00029,580,00043,760,00034,900,000
810222#بررسی بیماری PKU با روش تعیین توالی کل ژن برای مادر به همراه فرزند 75205506,040,00020,220,00023,540,00029,580,00043,760,00034,900,000
810224#*استفاده از micro array برای تشخیص بیماری ها 1104565013,590,00045,495,00027,820,00041,410,00073,315,00053,380,000
810226#*بررسی ژن APC در پولیپوزیس وراثتی 15040110012,080,00040,440,00047,080,00059,160,00087,520,00069,800,000
810228#*بررسی نقص آدنوزین دآمیناز ژن ADA 15040110012,080,00040,440,00047,080,00059,160,00087,520,00069,800,000
810230#*نقص prothrombinemia بررسی کامل ژن F2 15040110012,080,00040,440,00047,080,00059,160,00087,520,00069,800,000
810232#*نقص فاکتور 5 انعقادی، بررسی کامل ژن F5 15040110012,080,00040,440,00047,080,00059,160,00087,520,00069,800,000
810234#*نقص فاکتور 11 انعقادی، بررسی ژن F11 15040110012,080,00040,440,00047,080,00059,160,00087,520,00069,800,000
810236#*بررسی ژن BLM در سندم بلوم 15040110012,080,00040,440,00047,080,00059,160,00087,520,00069,800,000
810238#*بررسی ژن CDH1 در Hereditary Diffuse Gastric Cancer 15040110012,080,00040,440,00047,080,00059,160,00087,520,00069,800,000
810240#*بررسی ژن TP53 در سندرم Li-Fraumeni 15040110012,080,00040,440,00047,080,00059,160,00087,520,00069,800,000
810242#*بررسی ژن WAS در سندرم ویسکوت آلدریچ 15040110012,080,00040,440,00047,080,00059,160,00087,520,00069,800,000
810244#*سایر موارد گروه 9 (بررسی 11 تا 25 اگزون)15040110012,080,00040,440,00047,080,00059,160,00087,520,00069,800,000
810260#*بررسی بیماری CF با روش تعیین توالی کل ژن 15040110012,080,00040,440,00047,080,00059,160,00087,520,00069,800,000
810262#بررسی هموفیلی A با روش تعیین توالی کل ژن 1104565013,590,00045,495,00027,820,00041,410,00073,315,00053,380,000
810264#*بررسی ژن RB1 در رتینوبلاستوما 15040110012,080,00040,440,00047,080,00059,160,00087,520,00069,800,000
810266#*بررسی ژن CLCN7 در بیماری اسئوپتروز 15040110012,080,00040,440,00047,080,00059,160,00087,520,00069,800,000
810268#*بررسی 26 تا 50 اگزون 15040110012,080,00040,440,00047,080,00059,160,00087,520,00069,800,000
810270#*سایر موارد گروه 10 (بررسی 26 تا 50 اگزون)15040110012,080,00040,440,00047,080,00059,160,00087,520,00069,800,000
810280#*بررسی همزمان ژنهای BRCA1 و BRCA2 در سرطان پستان وراثتی 15040110012,080,00040,440,00047,080,00059,160,00087,520,00069,800,000
810282#*بررسی بیش از 50 اگزون با روش تعیین توالی 15040110012,080,00040,440,00047,080,00059,160,00087,520,00069,800,000
810300#*بررسی 1 تا 20 ژن به صورت یک پانل توسط روش های NGS 52252707,550,00025,275,00011,556,00019,106,00036,831,00025,756,000
810302#*بررسی 21 تا 50 ژن توسط روش های NGS 69323709,664,00032,352,00015,836,00025,500,00048,188,00034,012,000
810304#*بررسی 51 تا 200 ژن توسط روش های NGS 884048012,080,00040,440,00020,544,00032,624,00060,984,00043,264,000
810306#*بررسی بیش از 200 ژن در یک پانل توسط روش های NGS (شامل اگزوم)1044559013,590,00045,495,00025,252,00038,842,00070,747,00050,812,000
810308#*+بررسی بیش از 200 ژن در یک پانل توسط روش های NGS (شامل اگزوم)، نفر دوم (مقایسه ای) 42202206,040,00020,220,0009,416,00015,456,00029,636,00020,776,000
810310#*+بررسی بیش از 200 ژن در یک پانل توسط روش های NGS (شامل اگزوم)، نفر سوم (مقایسه ای) 26101603,020,00010,110,0006,848,0009,868,00016,958,00012,528,000
810320#کاریوتایپ خون با حد تفکیک 400 الی 450 1861201,812,0006,066,0005,136,0006,948,00011,202,0008,544,000
810322#کاریوتایپ خون با حد تفکیک بالا(در صورت استفاده از این روش اگر نتیجه حاصله به واسطه کاریوتایپ معمولی هم قابل تشخیص باشد باید کد کاریوتایپ معمولی مورد محاسبه قرار بگیرد) 2581702,416,0008,088,0007,276,0009,692,00015,364,00011,820,000
810324#کاریوتایپ خون بند ناف 2581702,416,0008,088,0007,276,0009,692,00015,364,00011,820,000
810326#کاریوتایپ مغز استخوان 2581702,416,0008,088,0007,276,0009,692,00015,364,00011,820,000
810328#کاریوتایپ مایع آمنیون 50153504,530,00015,165,00014,980,00019,510,00030,145,00023,500,000
810330#کاریوتایپ پرز جفتی 48143404,228,00014,154,00014,552,00018,780,00028,706,00022,504,000
810332#کاریوتایپ فیبروبلاست های پوستی 48143404,228,00014,154,00014,552,00018,780,00028,706,00022,504,000
810334#کاریوتایپ بافت های solid (توموری و غیر توموری شامل بافت جنین سقط شده) 48143404,228,00014,154,00014,552,00018,780,00028,706,00022,504,000
810336#کاریوتایپ به منظور بررسی سندروم های شکست کروموزومی 32131903,926,00013,143,0008,132,00012,058,00021,275,00015,516,000
810338#+بررسی موزاییسم (مطالعه بیش از 20 سلول تا سقف 100 سلول) 119202,718,0009,099,000856,0003,574,0009,955,0005,968,000
810340#+روش های نواربندی اختصاصی غیر از G-band(شامل مواردی همانند C-band، R-Band، NOR-Band و Q-band این روش ها فقط در صورتی که مطابق با استانداردهای آزمایشگاه سیتوژنتیک مورد نیاز باشند قابل محاسبه هستند) 10280604,0002,022,0003,424,0004,028,0005,446,0004,560,000
810342#بررسی Interphase FISH به ازای هر پروب 1861201,812,0006,066,0005,136,0006,948,00011,202,0008,544,000
810344#بررسی Metaphase FISH به ازای هرپروب 1861201,812,0006,066,0005,136,0006,948,00011,202,0008,544,000
810346#تشخیص سریع آنیوپلوئیدی های جنین2571802,114,0007,077,0007,704,0009,818,00014,781,00011,680,000
810348#آزمایش NIPT با استفاده از cell free DNA جنینی برای غربالگری سندروم داون- روش NGS1741301,208,0004,044,0005,564,0006,772,0009,608,0007,836,000
810349#آزمایش NIPT با استفاده از cell free DNA جنینی برای غربالگری سندروم داون- روش Microarray1741301,208,0004,044,0005,564,0006,772,0009,608,0007,836,000
810360#+کاریوتایپ اضافی برای هر مطالعه61.54.50453,0001,516,5001,926,0002,379,0003,442,5002,778,000
810370#*PGDتعيين جنسيت تا سقف 4 جنين 15040110012,080,00040,440,00047,080,00059,160,00087,520,00069,800,000
810372#*+PGD تعیین جنسیت هر جنین اضافه 2581702,416,0008,088,0007,276,0009,692,00015,364,00011,820,000
810374#*PGD برای بررسی ترانسلوکاسسیون هر جنین حداکثر تا 8 جنین 75205506,040,00020,220,00023,540,00029,580,00043,760,00034,900,000
810376#*PGD برای بیماری های مولکولی مرحله اول شامل تاييد موتاسيون و بررسي خانوادگي موتاسيون، بررسي بيش از 6 ماركر در فرد مبتلا و در خانواده و موارد مشترك مانند استخراج و غيره و گاهي بررسي هويت افراد و تفسير66303609,060,00030,330,00015,408,00024,468,00045,738,00032,448,000
810378#*مرحله دوم انجام PGD برای بیماری های مولکولی تا 5 جنين66303609,060,00030,330,00015,408,00024,468,00045,738,00032,448,000
810380#*+PGDبرای بیماری های مولکولی مرحله دوم، هر جنين اضافه 41132803,926,00013,143,00011,984,00015,910,00025,127,00019,368,000
810382#*PGS با روش array، NGS و یا امثالهم به ازای هر جنین 25121303,624,00012,132,0005,564,0009,188,00017,696,00012,380,000
810384#*+بررسی CNV به روش NGS با قدرت تفکیک و عمق بالا55173805,134,00017,187,00016,264,00021,398,00033,451,00025,920,000
881000#*آزمایش غربالگری بیماری های متابولیسم ارثی نوزادان با استفاده از پنل گسترده بررسی 53 بیماری و بیشتر به روش Expanded Pnal-Tandem MS71.55.5453,0001,516,5002,354,0002,807,0003,870,5003,206,000