کدملی (Code)ویژگی کدشرح کد (Value) کلحرفه‌ایفنی1 K 2Kبستری ۲K سرپایی
901920#ويزيت روز اول بستري5.55.51,661,0005,560,5003,124,000
901930#ويزيت روز دوم و به بعد بستري 4.54.51,359,0004,549,5002,556,000
901935#ويزيت روز ترخيص33906,0003,033,0001,704,000
901940# مشاوره بستري 5.55.51,661,0005,560,5003,124,000
901945#مشاوره پزشک مدعو772,114,0007,077,0003,976,000
901948#ويزيت محدود اورژانس 441,208,0004,044,0002,272,000
901949#ويزيت جامع 661,812,0006,066,0003,408,000
901970#مراقبت بحراني 882,416,0008,088,0004,544,000
901971+آرام‌بخشی و بی‌دردی PSA -mild22604,0002,022,0001,136,000
902030فتوتراپی ساده1.710.7579,9001,288,900845,900
902032فتوتراپی Intensive2.51.51850,0001,913,5001,249,000
900015#انفوزیون داخل وریدی 0.80.8241,600808,800454,400
900037#تزريق داروهاي حساس (ivig)772,114,0007,077,0003,976,000
900038#تزريق داروهاي بي‌فسفوناتها 3.53.51,057,0003,538,5001,988,000
900040#تزریق دسفرال 1.51.5453,0001,516,500852,000
900045#مصاحبه و معاینه تشخیصی روانپزشکی؛882,416,0008,088,0004,544,000
900046#مشاوره روانپزشکی 9902,718,0009,099,0005,112,000
900050#روان ‌درمانی فردی992,718,0009,099,0005,112,000
900051#روان‌درمانی فردی، بیش از 30 دقیقه13133,926,00013,143,0007,384,000
900091#خانواده درمانی، تا 30 دقیقه 992,718,0009,099,0005,112,000
900093#خانواده درمانی، بیش از 30 دقیقه 13133,926,00013,143,0007,384,000
900105#مجموعه تست های مورد استفاده برای ارزیابی شخصیت 4.24.21,268,4004,246,2002,385,600
900110#مجموعه تست های مورد استفاده برای ارزیابی هوش 3.53.51,057,0003,538,5001,988,000
900120#درمان با تشنج‌زایی الکتریکی ECT12934,002,00010,383,0006,396,000
900140# همودیالیز اولیه (حاد-6 جلسه اول) 176116,520,00010,774,0008,116,000
900145#گلوبال- همودياليز مزمن154115,916,0008,752,0006,980,000
900153#CRRT هموفيلتراسيون 2312118,332,00016,840,00011,524,000
900185#لوله‌گذاری معده، شستشو و تهیه لام برای سیتولوژی (عمل مستقل)22604,0002,022,0001,136,000
900200#لوله‌گذاری معده و آسپیراسیون یا لاواژ و شستشوی معده برای درمان (مثلا برای سموم خورده شده)4.40000000000000044.41,328,8004,448,4002,499,200
900221#گذاشتن رکتال تیوب1.51.5453,0001,516,500852,000
900225#شستشو برای دفع تجمع مدفوع (WBI) 551,510,0005,055,0002,840,000
900275#پریمتری اتوماتیک 3.30000000000000032.21.11,135,2002,695,0001,720,400
900290#بیومتری چشمی به وسیله اینترفرومتر3211,032,0002,450,0001,564,000
900325#الکترورتینوگرافی با تفسیر و گزارش2.51.51881,0001,944,5001,280,000
900470#ادیومتری پایه PTA0.70.50.2236,600591,100369,600
900475#ادیومتری پایه و جامع PTA-SDS-SRT1.79999999999999981.20.6619,2001,470,000938,400
900485#اندازه‌گیری تیمپانیک (تست آمپدانس)0.899999999999999910.70.2297,000793,300483,200
900490#تست رفلکس آکوستیک صوتیART0.50.350.15169,900418,050263,000
900500#آزمون پتانسيل‌هاي برانگیخته پایدار شنوایی؛ ABR جامع یا محدود 42.51.51,397,0003,169,5002,062,000
900645ترمبولتیک داخل وریدی 11.27.53.73,733,9009,051,4005,728,900
900710#ECG با تفسير و گزارش10.30.7390,200602,900470,000
900715#استرس اکوکاردیوگرافی 26.517.599,137,00021,544,50013,792,000
900740#(TDI)Tissue Doppler Imaging14.7104.75,031,60012,121,6007,691,600
900745#3D Echo151055,160,00012,250,0007,820,000
900750#4D Echo181266,192,00014,700,0009,384,000
900755#3D TEE39192014,298,00027,769,00019,352,000
900770# ECG مانیتورینگ به ازای هر 24 ساعت42.51.51,397,0003,169,5002,062,000
900771هولتر 24 ساعته فشار خون یا ECG تفسیر وگزارش 42.51.51,350,5003,123,0002,015,500
900780#اکوکاردیوگرافی بیماری‌های مادرزادی149.54.54,795,00011,530,5007,322,000
900781#اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول181266,192,00014,700,0009,384,000
900782#اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه6422,064,0004,900,0003,128,000
900785#اکوکارديوگرافي کامل در بيماران غيرمادرزادي 85.52.52,731,0006,630,5004,194,000
900790#اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی 211477,224,00017,150,00010,948,000
900795#اکو کاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی 241688,256,00019,600,00012,512,000
900800#تست ورزش5.69999999999999933.81.91,960,8004,655,0002,971,600
900925#ارزیابی عملکرد قلبی عروقی با بررسی Tilt test 151055,160,00012,250,0007,820,000
900930#اکوی داخل قلبی (ICE)241688,256,00019,600,00012,512,000
900985#اسپیرومتری ساده (SVC) 1.510.5516,0001,225,000782,000
901010#اسپیرمتری با و بدون برونکودیلاتور5.541.51,850,0004,686,0002,914,000
901050#تجویز داخل ریوی سورفکتانت 18185,436,00018,198,00010,224,000
901090#تنفس ممتد با فشار مثبت راه هوايي (CPAP) یا BIPAP 3121,158,0001,867,0001,424,000
901130#اکسیمتری خون و پالس اکسیمتری در هنگام ورزش یا احیای قلبی1.510.5516,0001,225,000782,000
901135#اکسیمتری خون و پالس‌اکسیمتری ممتد در طول یک شبانه روز 2.71.80.9928,8002,205,0001,407,600
901155#تست استنشاقی واکنش برونکیال (بدون احتساب تست عملکرد ریوی)12754,254,0009,217,0006,116,000
901220# EEG روتين در حالت خواب يا هوشياري يا کما8.544.53,134,0005,970,0004,198,000
901255#EMG یک اندام 12.58.544,279,00010,305,5006,540,000
901260#EMG دو اندام 17.5125.55,978,00014,486,0009,170,000
901265#EMG سه اندام22.515.577,677,00018,666,50011,800,000
901270#EMG چهار اندام25.517.588,709,00021,116,50013,364,000
901285#EMG عضلات پارااسپینال 1.61.30.3521,0001,442,700866,800
901320#تست پتانسیل‌های ایجاد شده حسی-سوماتیک (SEP) 3.62.611,213,2003,056,6001,904,800
901330#تست پتانسیل‌های ایجاد شده بینایی (VEP)3.59999999999999962.41.21,238,4002,940,0001,876,800
901540# شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني تا 8 ساعت882,416,0008,088,0004,544,000
901550#شیمی درمانی (بيش از 8 ساعت) 17175,134,00017,187,0009,656,000
901560# شيمي درماني به داخل CNS و داخل نخاعي 15154,530,00015,165,0008,520,000
901570#شيمي درماني، ساب آراكنوئيد يا داخل بطني،8.68.62,597,2008,694,6004,884,800
901635فيزيوتراپي قفسه سينه و اندام‌ها در بخش ویژه4221,398,0002,816,0001,930,000
901636فيزيوتراپي قفسه سينه بدون فیزیوتراپی اندام در بخش ویژه2.51.51850,0001,913,5001,249,000
901640فيزيوتراپي يک يا چند ناحيه در بيماران بستري حداقل 15 دقیقه21.50.5651,5001,715,0001,050,500
901730#تدوین، نظارت و تهیه فرمولای حمایت‌های تغذیه‌‌ای وریدی (TPN)5.53.521,913,0004,394,5002,844,000
100005آسپیراسیون سوزنی (FNA)؛ بدون هدایت رادیولوژیک 3.83.81,147,6003,841,8002,158,400
100010آسپیراسیون سوزنی(FNA)؛ با هدایت رادیولوژیک 8.153.12,740,7006,285,7004,070,700
204540گچ گیری شانه تا دست (بلند)، آرنج تا انگشت (کوتاه)33906,0003,033,0001,704,000
204545گچ گیری انگشت (مثلا برای کونتراکتور)3.53.51,057,0003,538,5001,988,000
204550به‌کارگیری آتل بلند اندام فوقانی (شانه تا دست یا ساعد تا دست)22604,0002,022,0001,136,000
204555 آتل‌بندی انگشت1.41.4422,8001,415,400795,200
204575به‌کارگیری گچ بلند پا (ران تا انگشتان پا) یا از نوع قابل راه رفتن 441,208,0004,044,0002,272,000
204600به‌کارگیری آتل بلند یا کوتاه پا22604,0002,022,0001,136,000
204625برداشتن یا دو نیم کردن گچ باز کردن پنجره یا اصلاح گچ 1.51.5453,0001,516,500852,000
300195#آندوسکوپی تشخیصی بینی و یا سینوس ها12844,128,0009,800,0006,256,000
300335#لوله گذاری داخل تراشه به طور اورژانس661,812,0006,066,0003,408,000
300336#+لوله گذاری به روش القای سریع (RSI) 33906,0003,033,0001,704,000
300345#لارنگوسکوپی، غیر مستقیم؛ تشخیصی (عمل مستقل)4.531.51,548,0003,675,0002,346,000
300360لارنگوسکوپي مستقيم؛ تشخيصي در هر گروه سني (عمل مستقل)12844,004,0009,676,0006,132,000
300410#لارنگوسکوپی، فیبراپتیک قابل انعطاف، تشخیصی6422,064,0004,900,0003,128,000
300420# استروبوسکوپی به تنهایی با گزارش و تفسیر4.531.51,548,0003,675,0002,346,000
300500#برونكوسكوپي، قابل انعطاف تشخيصي181266,192,00014,700,0009,384,000
300620#توراسنتز، پونکسیون فضای جنب یا ریه برای آسپیراسیون 9.80000000000000076.63.23,362,8008,042,2005,118,400
300625آسپیراسیون درمانی با وارد کردن تیوب با یا بدون Water Seal 151055,005,00012,095,0007,665,000
300640توراکئوستومی با لوله با یا بدون Water Seal برای هموتوراکس 772,114,0007,077,0003,976,000
300900درآوردن يا تعويض ژنراتور پیس میکر دائمي یا تعویض ژنراتور ICD151055,005,00012,095,0007,665,000
302335کات داون وریدی در بالاي 3 سال661,812,0006,066,0003,408,000
302336کات داون وریدی در زير3 سال882,416,0008,088,0004,544,000
302337کات داون وریدی در نوزادان12123,624,00012,132,0006,816,000
302340#تزریق خون یا فرآورده‌های خون به هر روش در اطفال و نوزادان441,208,0004,044,0002,272,000
302345#تزریق خون در بیماران تالاسمی به صورت گلوبال772,114,0007,077,0003,976,000
302350#تزریق فاکتورهای انعقادی برای بیماران هموفیلی33906,0003,033,0001,704,000
302355#تزریق خون یا فرآورده‌های خون به هر روش در بالغین1.61.6483,2001,617,600908,800
302430#کارگذاري کاتتر وريد مرکزي موقت از طریق پوست (CVP)772,114,0007,077,0003,976,000
302435#کارگذاری کاتتر ورید مرکزی ، پرمیکت20206,040,00020,220,00011,360,000
302455#تعویض کاتتر 3.83.81,147,6003,841,8002,158,400
302480#خون‌گيري از شريان (ABG) تشخيصي22604,0002,022,0001,136,000
302515#كارگذاشتن كانولا براي همودياليز (شالدون گذاری)؛ اصلاح يا بستن992,718,0009,099,0005,112,000
302820#آسپیراسیون مغز استخوان 772,114,0007,077,0003,976,000
302825#بیوپسی سوزنی و آسپراسیون مغز استخوان تواما11.611.63,503,20011,727,6006,588,800
400515#ازوفاگوسکوپی، سخت یا قابل انعطاف؛ تشخیصی12844,128,0009,800,0006,256,000
400530ازوفاگوسكوپي جهت درآوردن تومور(ها) یا پوليپ(ها) يا ضايعات241688,008,00019,352,00012,264,000
400565#آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی شامل مری، معده، دئودنوم 1610.55.55,525,00012,969,5008,318,000
400590آندوسکوپی درمانی جهت تزريق ماده اسكلروزان در واريس هاي مري یا معده 271899,009,00021,771,00013,797,000
400615آندوسكوپي درماني دستگاه گوارش فوقاني شامل مري، معده و نيز از دئودنوم و يا ژژنوم با درآوردن تومور(ها)، پوليپ(ها) يا ضايعات 30201010,010,00024,190,00015,330,000
400640کلانژیوپانکراتوگرافی رتروگراد (ERCP) تشخیصی211477,007,00016,933,00010,731,000
400645کلانژیوپانکراتوگرافی رتروگراد (ERCP) درمانی؛ 51341717,017,00041,123,00026,061,000
400800گذاشتن لوله گاستروستومی از طریق پوست PEG15154,530,00015,165,0008,520,000
400805#گذاشتن لوله بيني معده اي يا دهاني معده اي1.91.9573,8001,920,9001,079,200
401270#پروکتوسیگموئیدوسکوپی، سخت؛ تشخیصی5.53.521,913,0004,394,5002,844,000
401305#سیگموئیدوسکوپی، انعطاف پذیر، تشخیصی، با یا بدون جمع آوری نمونه 9633,096,0007,350,0004,692,000
401360#کولونوسکوپی قابل انعطاف پروگزیمال به خم طحالی، تشخیصی با یا بدون جمع آوری نمونه 241688,256,00019,600,00012,512,000
401380كولونوسكوپي انعطافپذير، درماني پروگزيمال به خم طحالي، جهت درآوردن تومور، پوليپ يا ضايعه ديگر يا درآوردن جسم خارجي يا تزريق مستقيم زير مخاطي، هر ماده اي 39261313,013,00031,447,00019,929,000
402007خارج کردن کاتتر درناژ به هر روش33906,0003,033,0001,704,000
402015پريتونئوسنتز ، پاراسنتز مايع شکمی بدون کاتتر12844,004,0009,676,0006,132,000
402016تخليه مايع پريتونئال با کاتتر 161245,212,00013,720,0008,404,000
402065کارگذاشتن کاتتر یا کانول داخل پریتوئن برای دیالیز صفاقی موقت10103,020,00010,110,0005,680,000
500140تعویض لوله نفروستومی یا پیلوستومی یا اورتروستومی 22604,0002,022,0001,136,000
500170ليتوتريپسي، توسط موج ضربه اي خارج از بدن (ESWL) 50153518,425,00029,060,00022,415,000
500320#آسپیراسیون مثانه با سوزن یا با تروکار یا اینتراکاتتر22604,0002,022,0001,136,000
500325#آسپیراسیون مثانه با کارگذاری کاتتر سوپراپوبیک 661,812,0006,066,0003,408,000
500435شستشوی مثانه، ساده11302,0001,011,000568,000
500440#واردکردن کاتتر به صورت موقت به داخل مثانه (Foley)11302,0001,011,000568,000
500445# خارج کردن سوند (Foley)مثانه، ساده یا مشکل0.50.5151,000505,500284,000
500447#گذاشتن و برداشتن سوند نلاتون11302,0001,011,000568,000
500955#ختنه با استفاده از کلامپ يا وسايل ديگر يا اکسيزيون جراحي 10103,020,00010,110,0005,680,000
501715کولپوسکوپی تمام واژن با سرویکس؛ با یا بدون بیوپسی 5.55.51,661,0005,560,5003,124,000
501770سرکلاژ گردن رحم، غیر مامایی14144,228,00014,154,0007,952,000
501792#نمونه‌برداري اندوسرويکال (پاپ اسمير) (عمل مستقل)0.750.75226,500758,250426,000
502090#آزمون بدون استرس جنین (NST) 2.20000000000000020.51.7878,6001,233,1001,011,600
502145سرکلاژ گردن رحم در طی حاملگی؛ از راه واژن و یا شکم ( شیرودکا )10103,020,00010,110,0005,680,000
600935#پونکسیون نخاع، درمانی یا تشخیصی LP551,510,0005,055,0002,840,000
602215#جراحي ليزر (براي مثال ليزر YAG) 131034,304,00011,394,0006,964,000
602370#درمان رتینوپاتی پیشرفته یا پیشرونده یا ادم ماکولا با فوتوکوآگولاسیون (PRP)؛ به ازای هر جلسه و حداکثر تا 3 جلسه241688,256,00019,600,00012,512,000
602765درآوردن جسم خارجی از مجرای گوش خارجی؛ با یا بدون بیهوشی عمومی2.82.8845,6002,830,8001,590,400
602770#درآوردن سرومن سفت شده، هر گوش به هر روش (شستشوی گوش، ساکشن و ...)11302,0001,011,000568,000
700005#رادیوگرافی جمجمه رخ و نیمرخ2.31999999999999981.161.16846,8001,669,2401,155,360
700140#رادیوگرافی قفسه صدری نمای روبرو یا نیمرخ و یا هر نمای دیگر1.480.740.74540,2001,064,860737,040
700145#رادیوگرافی قفسه صدری نمای روبرو و نیمرخ به طور هم زمان2.951.591.361,062,2602,189,5701,485,200
700185#ماموگرافی یک طرفه (روی2 فیلم مخصوص ماموگرافی)4.082.042.041,489,2002,935,5602,031,840
700195#ماموگرافی دو طرفه (روی4 فیلم مخصوص ماموگرافی)6.823.413.412,489,3004,906,9903,396,360
700220#رادیوگرافی مفصل هیپ دو طرفه یا نمای فراک (لگن)1.540.770.77562,1001,108,030766,920
700225#رادیوگرافی مفصل هیپ نمای روبرو یا مایل (هرکلیشه) 1.50.810.69539,9401,114,230755,400
700230#رادیوگرافی لگن خاصره (هرفیلم) 1.580.790.79576,7001,136,810786,840
700245#رادیوگرافی ساده شکم خوابیده - یک فیلم 1.580.720.86585,5201,096,000777,040
700250#رادیوگرافی ساده شکم خوابیده و ایستاده دو فیلم 3.161.581.581,153,4002,273,6201,573,680
700255#رادیوگرافی ساده شکم ایستاده- یک فیلم 1.560.710.85578,2201,081,610767,080
700295#رادیوگرافی کلانژیوگرافی (تی تیوب ) هر فیلم 3.461.731.731,262,9002,489,4701,723,080
700305#کلانژیوپانکراتوگرافی رتروگراد (ERCP)؛ هر فیلم6.10999999999999943.822.292,133,7604,842,1403,149,880
700580#رادیوگرافی مفصل زانو( دو جهت، روی یک فیلم)1.60.760.84589,0401,127,880791,200
700585#رادیوگرافی مفصل زانو ایستاده (روبرو و نیمرخ - روی دو فیلم)2.31999999999999981.161.16846,8001,669,2401,155,360
700590#رادیوگرافی مفصل زانو روبرو ایستاده - روی یک فیلم1.720.830.89631,5801,220,050852,360
700900#سنجش تراکم استخوان (Single Photon)9.69999999999999932.773,811,4005,725,7004,529,600
700905#سنجش تراکم استخوان (Dual Photon)11.73.784,541,4007,164,7005,525,600
700920#Bone Densitometry تراکم سنجی استخوان(یک یا دو منطقه) 11.73.784,541,4007,164,7005,525,600
700925#Bone Densitometry تراکم سنجی استخوانهای تمام بدن 13.94.995,331,8008,805,9006,635,200
701010#آنژیوگرافی یک چشم شامل کلیه هزینه ها (فیلم، چاپ، تفسیر)8.28000000000000114.733.552,947,8606,301,4304,206,040
701030#آنژیوگرافی بررسی عروق کلیه پیوند شده55352019,130,00043,945,00028,440,000
701200#ونوگرافی اندام فوقانی- یک طرفه31.2417.0414.211,223,68023,305,04015,756,320
701205#ونوگرافی اندام فوفانی- دو طرفه34.9417.4717.4712,753,10025,139,33017,400,120
701235#آنژیوگرافی مغزی چهار رگ مغزی به روش دیجیتال75502525,800,00061,250,00039,100,000
701500#سونوگرافي مغز نوزادان 2.40000000000000041.60.8825,6001,960,0001,251,200
701515#سونوگرافي به ازاي هر چشم (A اسكن و B اسكن با هم ) 2.51.70.8855,8002,061,1001,308,000
701520#سونوگرافي تيروئيد يا پاراتيروئيد 2.45000000000000021.60.85847,0001,981,4001,272,600
701521#سونوگرافی تیروئید به همراه غدد لنفاوی گردن (نسج نرم گردن)4.22.71.51,457,4003,371,7002,175,600
701535#سونوگرافي جستجوي مايع در پلور يا آسيت- هر كدام 1.70000000000000021.10.6589,0001,368,900881,600
701545#سونوگرافي پستان به همراه فضاهاي آگزيلاري – یک یا دو طرفه4.753.21.551,629,8003,898,6002,481,000
701555#سونوگرافي شكم (كبد، كيسه صفرا، طحال، كليه ها، پانكراس)3.752.51.251,290,0003,062,5001,955,000
701556#سونوگرافي از بيماران ترومايي در بخش اورژانس (FAST) 3.752.51.251,290,0003,062,5001,955,000
701610#سونوگرافي آپانديس 2.09999999999999961.40.7722,4001,715,0001,094,800
701611#سونوگرافی کامل لگن شامل مثانه پر و خالی، پروستات و وزیکول سمینال و یا رحم و تخمدان3.15000000000000042.11.051,083,6002,572,5001,642,200
701615#سونوگرافي كليه ها و مجاري ادراري (شامل مثانه پر)3211,032,0002,450,0001,564,000
701626#سونوگرافی کامل شکم و لگن53.351.651,717,9004,093,0502,609,000
701655#سونوگرافي رحم و تخمدان از روی شكم 2.91.950.95995,5002,378,0501,514,200
701660#سونوگرافي جستجوي حاملگی خارج از رحم 2.51.70.8855,8002,061,1001,308,000
701690#سونوگرافي رحم و تخمدان ها (ترانس واژينال)3.52.31.21,208,2002,838,9001,820,000
701705#سونوگرافي نسج نرم سطحی یا عمقی هر جاي بدن3211,032,0002,450,0001,564,000
701706#سونوگرافي هر مفصل 3211,032,0002,450,0001,564,000
701715#سونوگرافي حاملگي (شامل سن، وضع جفت، جنين و ضربان قلب)3.752.51.251,290,0003,062,5001,955,000
701716#سونوگرافي بارداري ترانس واژينال6422,064,0004,900,0003,128,000
701718#سونوگرافي ترانس واژينال جستجوي حاملگي خارج رحم(EP)4.531.51,548,0003,675,0002,346,000
701720#سونوگرافي بيوفيزيكال پروفايل (بررسي حرکت، تون، تنفس جنين)4.531.51,548,0003,675,0002,346,000
701730#سونوگرافي NT و يا NB 6422,064,0004,900,0003,128,000
701745#سونوگرافي كالر داپلر شرايين اندام تحتاني يک طرفه106.73.33,435,8008,186,1005,218,000
701750#سونوگرافي كالر داپلر شرايين اندام تحتاني دو طرفه16.5115.55,676,00013,475,0008,602,000
701755#سونوگرافي كالر داپلر شرايين اندام فوقاني يک طرفه9633,096,0007,350,0004,692,000
701760#سونوگرافي كالر داپلر شرايين اندام فوقاني دو طرفه16.5115.55,676,00013,475,0008,602,000
701810#سونوگرافي كالرداپلر رحم حامله (رحم، جفت و جنين)10.573.53,612,0008,575,0005,474,000
701870#سونوگرافي TCCS(اسکن دوبلکس شريان هاي خارج مغزي 12844,128,0009,800,0006,256,000
702275#سی تی اسکن سه بعدی هر قسمت از بدن و صورت11.8099999999999993.78.114,588,4807,211,7805,572,680
702565#سی تی اسکن مغز بدون تزریق6.342.324.022,421,2004,066,0803,038,320
702570#سی تی اسکن مغز با تزریق7.242.674.572,762,3004,655,3303,472,520
702575#سی تی اسکن مغز با و بدون تزریق11.24.316.894,250,5407,306,3305,397,000
702815#سی تی اسکن ریه و مدیاستن بدون تزریق6.341.844.52,481,6803,786,2402,971,120
702819#سی تی لسکن قفسه سینه به منظور تشخیص COVID-197.612.215.42,978,6204,545,5103,566,480
702820#سی تی اسکن ریه و مدیاستن با تزریق6.912.014.92,704,2204,129,3103,238,880
702825#سی تی اسکن ریه و مدیاستن با و بدون تزریق10.593.087.514,144,4406,328,1604,963,720
702840#سی تی اسکن HRCT بدون تزریق7.612.215.42,978,6204,545,5103,566,480
702845#سی تی اسکن HRCT با تزریق8.982.616.373,514,5805,365,0704,208,840
702850#سی تی اسکن HRCT - با وبدون تزریق13.273.869.415,193,2007,929,9406,219,960
702870#سی تی اسکن شکم و لگن بدون تزریق10.733.127.614,199,3206,411,4005,029,240
702875#سی تی اسکن شکم و لگن با تزریق11.3500000000000013.38.054,442,0006,781,7005,319,800
702880#سی تی اسکن شکم و لگن - با و بدون تزریق17.6499999999999995.1312.526,907,82010,544,9908,272,400
704005#MRIمغز بدون ماده حاجب8.342.066.283,309,9604,770,5003,857,920
704065#MRI مغز با ماده حاجب10.353.017.344,050,5406,184,6304,851,200
704075#MRI سرویکال spinal با ماده حاجب10.353.017.344,050,5406,184,6304,851,200
704115#MRI شکم با مواد حاجب 10.353.017.344,050,5406,184,6304,851,200
704125#MRI مغز با و بدون ماده حاجب14.333.8610.475,646,8808,383,6206,673,640
704140#MRI قفسه صدری با و بدون ماده حاجب14.333.8610.475,646,8808,383,6206,673,640
704165#MRI لگن با و بدون ماده حاجب14.333.8610.475,646,8808,383,6206,673,640
704225#MRA سر(مغز) بدون ماده حاجب یا با ماده حاجب14.114.789.335,436,8008,825,8206,708,280
704250#MRA (آنژیوگرافی) شکم با یا بدون مواد حاجب14.114.789.335,436,8008,825,8206,708,280
704260#MRV (MR ونوگرافی)14.114.789.335,436,8008,825,8206,708,280
704270#MRI دینامیک هر قسمت بدن بجز قلب14.255.428.835,416,0809,258,8606,857,800
704300#MR کلانژیوگرافی (MRCP ) 14.255.428.835,416,0809,258,8606,857,800
704305#MRU(MR یوروگرافی استاتیک)14.255.428.835,416,0809,258,8606,857,800
704605#اسكن تيروئيد با يد 1316332,190,0004,317,0002,988,000
704610#اسكن تمام بدن با يد راديواكتيو16795,966,00010,929,0007,828,000
704735#اسکن مغز استخوان-لنفوم (whole body)15.8299999999999986.219.625,992,78010,395,6707,644,640
704740#اسکن مغز استخوان(limited)15.8299999999999986.219.625,992,78010,395,6707,644,640
704745#اسکن مغز استخوان (multiple)15.8299999999999986.219.625,992,78010,395,6707,644,640
705010#اسکن تمام بدن با گلبول سفید نشاندار شده 24.6600000000000048.6316.039,467,10015,585,77011,762,680
800005#پذيرش و ثبت نمونه های آزمايشگاهي 7.0000000000000007E-200.0729,96029,96029,960
800010#خونگيري وريدي يا مويرگي، يک يا چند نوبت0.150000000000000020.10.0551,600122,50078,200
800012#خونگیری وریدی یا مویرگی یک یا چند بار با لوله خلاء 0.30.150.15109,500215,850149,400
800015#خونگيري وريدي از کودکان زير 5 سال 0.30.250.0596,900274,150163,400
800017#خونگيري با استفاده از لوله خلاء از کودکان زير 5 سال 0.40.250.15139,700316,950206,200
801080#آزمايش گازهاي خوني شامل (HCO3, PO2, PCO2, PH, CO2) و محاسبه O2 اشباع 1.280.490.79486,100833,510616,440
801082#اندازه گيري گازهاي خوني شامل (PH, PO2, PCO2, CO2, HCO3)، محاسبه O2 اشباع، همراه با سديم، پتاسيم، کلسيم، هموگلوبين، هماتوکريت، گلوکز و لاکتات خون 2.511.5944,0001,653,0001,210,000
802500#آزمايش تعيين گروه خون ABO,Rh,Du 0.40.170.23149,780270,310195,000
802515#آزمايش كراس ماچ استاندارد 0.580000000000000070.20.38223,040364,840276,240
802550#FFP شامل آماده سازي (گرم کردن) هر واحد 0.120.030.0947,58068,85055,560
802555#پلاسما فرزيس درماني براي هر 500 سي سي 4.170.873.31,675,1402,291,9701,906,560
802650#*شستشوي خون هر واحد 1.970.541.43775,1201,157,980918,760
802652#گلبول قرمز متراكم 3.512.51,372,0002,081,0001,638,000
802654#پلاكت رندم 2.511.5944,0001,653,0001,210,000
802656#پلاسما FFP 2.20000000000000020.71.5853,4001,349,7001,039,600
802658#كرايوي خون 2.20000000000000020.71.5853,4001,349,7001,039,600
802660#گلبول قرمز با حذف لكوسيت 6242,316,0003,734,0002,848,000
802664# اشعه دادن فرآورده هاي خوني 20.51.5793,0001,147,500926,000
802666#پلاسما فرزيس درماني8263,172,0004,590,0003,704,000
802668#پلاکت فرزيس8263,172,0004,590,0003,704,000
802670#لوكوفرزيس درماني8263,172,0004,590,0003,704,000
802676#گلبول قرمز شسته شده 5231,888,0003,306,0002,420,000
804010#آزمايش كشت خون و آنتي‌بيوگرام، هر نوبت 1.070.460.61400,000726,140522,360
807000#پذيرش نمونه‌هاي سيتوپاتولوژي شامل ثبت و دريافت نمونه0.2100.2189,88089,88089,880
807005#سيتوپاتولوژي مايعات، روش تغليظ، اسمير و بررسي 2.20000000000000021.350.85771,5001,728,6501,130,600
807045#بررسي ميكروسكوپي و گزارش (FNA) 6.751.72,237,6005,782,6003,567,600
807050#بررسي ميکروسکوپي آسپيراسيون مغز استخوان و گزارش آن5.541.51,850,0004,686,0002,914,000
807055#بررسي ميکروسکوپي نمونه های بيوپسي و آسپيراسيون مغز استخوان 7522,366,0005,911,0003,696,000
807090#عمل دی كلسيفيكاسيون 0.180.110.0763,180141,17092,440
807095#رنگ‌آميزي اختصاصي، گروه 1 براي ميكروارگانيزم‌ها 0.460.230.23167,900330,970229,080
807100#رنگ‌آميزي اختصاصي، گروه 2 رنگ آميزي‌هاي ديگر 0.460.230.23167,900330,970229,080
807130#فروزن سكشن و مشاوره در اتاق عمل 10.682.63,528,8009,200,8005,656,800
807160#سطح 1- آسيب شناسي تشريحي، تنها بررسي ظاهري بافت 0.40.20.2146,000287,800199,200
807161#سطح 2-آسيب شناسي تشريحي شامل: فورسكين (پره پوس)، به جز نوزاد 21.250.75698,5001,584,7501,031,000
807168#سطح 2-آسيب شناسي تشريحي، شامل: ساك فتق، درمحل 21.250.75698,5001,584,7501,031,000
807180#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، شامل: سقط، القايي 6422,064,0004,900,0003,128,000
807181#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، شامل: آبسه 6422,064,0004,900,0003,128,000
807184#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، شامل: آپانديس 6422,064,0004,900,0003,128,000
807195#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، شامل: شقاق(فيسور)/فيستول 6422,064,0004,900,0003,128,000
807197#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، شامل: كيسه صفرا 6422,064,0004,900,0003,128,000
807199#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، شامل: هماتوم 6422,064,0004,900,0003,128,000
807200#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، شامل: هموروئيد 6422,064,0004,900,0003,128,000
807202#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، شامل: ديسك بين مهره اي 6422,064,0004,900,0003,128,000
807205#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي،شامل: سينوس/كيست پايلونيدال 6422,064,0004,900,0003,128,000
807206#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، شامل: پوليپ، التهابي-بيني/سينوس 6422,064,0004,900,0003,128,000
807207#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، شامل: بافت نرم، دبريدمان 6422,064,0004,900,0003,128,000
807212#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي شامل: لوزه و/يا آدنوئيد 6422,064,0004,900,0003,128,000
807216#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، شامل: سقط-خودبخود/فراموش6422,064,0004,900,0003,128,000
807220#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي، شامل: ليوميوم، ميومكتومي رحمي-بدون رحم 6422,064,0004,900,0003,128,000
807221#سطح 3-آسيب شناسي تشريحي شامل: جفت، به جز سه ماهه سوم 6422,064,0004,900,0003,128,000
807230#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، شامل: پستان، بيوپسي 8622,668,0006,922,0004,264,000
807233#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، شامل: سرويكس، بيوپسي 8622,668,0006,922,0004,264,000
807234#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي،شامل: كولون، بيوپسي 8622,668,0006,922,0004,264,000
807239#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، شامل: لوله فالوپ، حاملگي نابجا 8622,668,0006,922,0004,264,000
807252#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، شامل: تخمدان همراه يا بدون لوله، غير نئوپلاستيك 8622,668,0006,922,0004,264,000
807259#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، پوليپ، معده/روده كوچك 8622,668,0006,922,0004,264,000
807260#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، شامل: پروستات، بيوپسي سوزني 8622,668,0006,922,0004,264,000
807285#سطح 4- آسيب شناسي تشريحي،شامل: جفت، سه ماهه سوم 8622,668,0006,922,0004,264,000
807295#سطح 5-آسيب شناسي تشريحي، شامل: كليه، بيوپسي10733,398,0008,361,0005,260,000
807312#سطح6- آسيب شناسي تشريحي شامل: كليه، نفروكتومي توتال/پارشيال151055,160,00012,250,0007,820,000
807317#سطح6- آسيب شناسي تشريحي، شامل: رزكسيون استخوان 151055,160,00012,250,0007,820,000
807320#سطح6- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: كولون، رزكسيون توتال 151055,160,00012,250,0007,820,000
807334#سطح 6- آسيب شناسي تشريحي، شامل: رحم، با يا بدون لوله و تخمدانها151055,160,00012,250,0007,820,000